В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол
(ПАРИ) - 2003/1/22
ПРЕДСТАВЕНИЯТ от Центъра за изследване на демокрацията сборник текстове "В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол" е нова инициатива с цел да се популяризира ролята на доброто корпоративно управление и саморегулацията на частния бизнес, а така също и да даде отправни точки за предлагането на конкретни мерки за подобряване на регулаторната рамка и прилагането й в България. Той се публикува в рамките на антикорупционната поредица, излизаща под егидата на Коалиция 2000, популяризираща механизмите и практиките за ограничаване и противодействие на корупцията. Работата по подобряване на корпоративното управление има по-широко антикорупционно въздействие, ограничавайки предлагането в корупционните отношения чрез осигуряване на прозрачност и отговорност във фирменото и мениджърското поведение, при наличие на конфликти на интереси, осигуряване на адекватна защита на миноритарните акционери, създаване на професионална и етична нетърпимост към корупционно поведение и не на последно място - управлението на остатъчните държавни дялове в приватизираните предприятия. Корпоративното управление разширява хоризонтите на оптимизиране на фирмената дейност и пресича спекулативния стремеж за еднократни "бързи удари", които мотивират корупционните практики.
Изминалата година демонстрира нараснал интерес на инвеститорите и демократичните правителства към проблемите на корпоративното управление в глобален мащаб. Злоупотребите във воденето на счетоводството, случаите на лично облагодетелстване и корупция, спадът на доверието във фондовите пазари и необходимостта да се защитят интересите на големите институционални инвеститори в преходните и развиващите се икономики са само някои от конкретните причини за вкарването на корпоративното управление в световния икономически и политически дневен ред. В този смисъл чрез включването на най-съвременните тенденции в корпоративния контрол настоящият сборник цели да отговори на интересите на една нарастваща необходимост от информация в тази област от страна на взискателната професионална публика.
Съставителят и редактор на включените в сборника текстове д-р Пламен Чипев е подбрал материали от утвърдени в световен мащаб автори като Марек Хесел, изследвания върху различните политики за реализация на корпоративния контрол като тези на Световната банка, вкл. и основополагащи документи на големи международни организации като ОИСР, за принципите, върху които трябва да се изграждат кодексите за добра корпоративна практика.
Нуждата от подобен сборник се налага и поради факта, че въпреки очевидно големия напредък през 2002 г. в областта на регулацията на корпоративното управление на публичните дружества и създаването на институционална среда, правеща корупцията по-трудна, скъпа или неефективна, все още няма индикации дали благоприятстващите промени ще бъдат приети и прилагани от компаниите, дали борсата или бизнесасоциациите ще успеят да наложат ефективни саморегулации с антикорупционен ефект. Все още кодексите за добро корпоративно управление са само пожелание или в най-добрия случай - изключение.
Показателно е, че за 2001 г. 85.7% от нарушенията на регулациите за разкриване на информацията в раздел А на БФБ-София са останали несанкционирани въобще. Почти всички наложени мерки и в трите раздела A, B, C се обжалват в съда при средна продължителност за един случай над две години, като до ефективно санкциониране и плащане на глоба се стига в 20-30% от случаите.
Друг важен момент е фактът, че публичните дружества постоянно намаляват, че най-големите дружества в България не са и най-вероятно няма скоро да бъдат на борсата, че дори невинаги са акционерни дружества, което демонстрира необходимостта от допълнително урегулиране и саморегулиране от страна на бизнеса за подобряване на корпоративното управление извън борсата.
В крайна сметка сборникът "В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол" е предназначен за по-широка аудитория от читатели, вкл. студенти, икономисти, бизнесмени, анализатори и професионално заети с корпоративното управление и професионалисти в областта на икономическата политика и държавното управление.

Автор: Петкан ИЛИЕВ

Go back BG Online