Половинчатите реформи не намаляват злоупотребите в правораздаването
(ПАРИ) - 2003/10/9
РАЗВИТИЕТО на гражданското законодателство невинаги засяга пряко корупцията, но може да създаде благоприятни или неблагоприятни условия за проявлението й. През последните 13 години то бе значително промено. Не всички промени обаче бяха добре обмислени и синхронизирани и това доведе до противоречиви резултати и в крайна сметка - до липса на адекватна защита на правата. От друга страна тези половинчати реформи не предотвратяват корупцията в гражданското правораздаване.
Законовите промени често се готвят от експерти без необходимите многостранни познания, често политически или икономически обвързани. И тъй като обикновено съдиите разработват реформите на своята дейност, прокурорите и следователите, адвокатите - за тяхната, дори да са добросъвестни, биха предпочели запазване на статуквото. А и погледът отвътре не е достатъчен за установяване дефектите на която и да е система.
Целта на реформата е комплексно атакуване на всички фактори, препятстващи модерното и ефективно правосъдие. Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт дава конкретни предложения, маркирани по-долу.


ВРЪЩАНЕТО КЪМ ДВЕ СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ ЩЕ УСКОРИ ПРОЦЕСА
Тя често води до разточителен граждански процес с дублиращи се функции на първа и втора инстанция, лоша процесуална дисциплина, възможност за представяне на доказателства дори пред касационна инстанция. Няма разумни доводи за гледането на всички дела пред три инстанции, а особено неприемливо е изясняването на фактическата страна пред две поредни. Предлагат се следните решения:
- Да се въведе редовно двуинстанционно производство с възможност за извънреден преглед от ВКС. Производството за отмяна по чл. 231 и сл. да се запази.
Ролята на въззивната инстанция бе възприета като "втора поред първа". Далеч по-съобразен със съвременните изисквания би бил контролно-отменителният й характер отпреди началото на реформите. Нови доказателства да се събират само при нови или новоразкрити обстоятелства. Връщането на по-долната инстанция да се допуска само при нищожни и недопустими решения и при най-тежки процесуални нарушения.
- Правомощията на ВКС да не позволяват най-висшата инстанция да се използва като редовна; конституционната му функция да осигурява точното и еднакво прилагане на закона да се запази. Възможно е да се предвиди и произнасяне на ВКС по дела с много висок материален интерес.
- Опция - да се запази триинстанционно производство с рязко ограничение на случаите, при които ВКС се произнася.
- Радикално да се промени регламентът на адвокатската дейност. Да се въведе отговорност, включително чрез отнемане на права за очевидно необосновани действия /като в САЩ например/.
Пред първата инстанция сега страните разкриват постепенно позициите си, всяко ново твърдение или възражение води до допускане на насрещни. "Козовете" се пазят за последния момент на производството. За избягване на това се предлага:
3 задължителна размяна на позициите на страните преди насрочването на открито заседание. Те да са длъжни да заявят всички свои твърдения и доказателства, вкл. нотариално заверени изявления на потенциални свидетели. Може да се очаква това да увеличи спогодбите още в началния етап на процеса. Съдът да има право да насочи /или задължи/ страните да се обърнат към посредничество на квалифициран специалист. Но трябва да се държи сметка за корупционните възможности;
- да се уредят по нов начин изявленията на страните. Сега те може да "затаяват истина или да изявяват неистина", без да носят отговорност;
- да се изключи представянето на доказателства /освен новооткрити/ след размяната на становища и книжа по делото. Това да стане чрез преклудиране на възможността, а не чрез санкции /обикновено неадекватни/;
- да се актуализират видовете доказателствени средства. Изискват го новите технологии. А и злоупотребите сега са неприемливо много;
- да се преуреди ролята на вещите лица. Има предложения и за въвеждане на англо-американската система - всяка страна представя експерт, който дава заключение, а окончателната преценка е на съда. Отначало това би затруднило съда, но може би е единственият изход.


ЕДНО ПРИЗОВАВАНЕ ПО ДЕЛОТО Е ДОСТАТЪЧНО
Необходимо е цялата уредба на материята да се преработи:
- да се преуреди първоначалното призоваване по делата. При всички юридически лица - от адреса на управлението им; при физическите да се предвиди, че призовкарят не може да установи контакт, ако имотът се охранява строго;
- да се вписват трите имена и адреса на подписващия призовката - независимо в какво качество /призовкарят да има право да проверява документите за самоличност/;
- да се въведе строга отговорност за призовкарите. Корупционният им интерес от неточно изпълнение многократно превишава размера на глобата /50 лв./;
- когато делото е отсрочено без дата, страната да бъде длъжна сама да следи за насрочването на делото;
- да се обмисли обявяването на решенията по граждански дела да става в открито съдебно заседание.
Препоръчително е да се обмисли и радикална промяна - щом страната веднъж е редовно призована, в нейна тежест да е осведомяването за хода на производството до приключването му във всички инстанции. Необходимо е осигуряване на възможност за дистанционно осведомяване на гражданите.


ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НЕ ТРЯБВА ДА Е ИЗВОР НА ЗЛОУПОТРЕБИ
Да се защитят правата на търсещите защита чрез обезпечително производство и принудително изпълнение, като се предвиди възможност за контрол от ВКС:
- изцяло да се преуреди допускането и налагането на обезпечение. Да се държи сметка, че обезпечителна нужда има по всички видове искове; че тя съществува и когато производството би довело до вторични правоотношения;
- да се преосмисли уредбата на изпълнителните основания. С тях се извършват грандиозни злоупотреби, същевременно предвидените актове не се използват за основните им функции;
- принудителното изпълнение да се преработи изцяло. Приемливата уредба е да се използват открити търгове с явно наддаване.


РЕГИСТРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ЕДИН ЦЕНТЪР
Неефективната система за съдебна регистрация е един от факторите за корупцията в съдилищата. Регистрите са предимно децентрализирани и се водят на хартиен носител. С натрупването на информация тя става все по-недостъпна и оперирането с нея - по-бавно и дори невъзможно. Това създава предпоставки за силен корупционен натиск - и при вписването, и при получаването на информация.
Заради охранителния характер на производството по регистрация на юридическите лица съдиите не контролират законосъобразността на подлежащите на вписване решения. Фирмените отделения нямат единни стандарти за бързина и надеждност на регистрацията и вписванията, върху тях може да влияе несъдебният състав. Несъвременното водене на регистъра, ползване на информацията и особено сложният ред за коригирането й са мощно средство за "превземане контрола на дружества", за накърняване интересите на миноритарните акционери. В редица съдилища има негласна тарифа за всяка подобна "услуга".
Нуждите на съвременния оборот изискват системата да е централизирана, да се води на електронен носител и да дава възможност за вписвания и справки по електронен път в реално време. Така заинтересуваните ще могат за часове да вписват нови обстоятелства, а третите лица - да се информират едновременно с извършването на сделките, което ще ограничи до минимум неправомерните действия.
Възможности за модернизиране и за ограничаване на корупцията в системата дава замяната на съдебната с регистрация в централен регистър на юридическите лица като публична институция към Министерството на правосъдието или на икономиката. Той може да се обедини с централния регистър на особените залози, с което ще се избегне ненужното дублиране на информация и потенциалът за грешки. В по-дългосрочна перспектива би могло регистърът на юридическите лица да се обедини с имотните регистри в електронен регистърен център, но едва след изграждането на национален електронен кадастър и обединяването му в единна национална база данни. Реформата да обхване постепенното свързване и на други регистри /данъчни, на МПС и др./.
Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, публикувана в края на септември, е дело на Центъра за изследване на демокрацията и над 30 водещи юристи, неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти и цели да подпомогне съдебната реформа в България.
Програмата съдържа четири части, посветени на:
* реформата в организацията /структурата и управлението/ на съдебната власт - конституционноправни, законодателни и институционални аспекти; в администрацията на органите; образованието, обучението и професионалната реализация;
* реформа на гражданското право и процес;
* реформа на наказателното право и процес;
* реформа на административното право и процес.
Анализът и направените предложения са подкрепени от социологическото проучване "Корупция и антикорупция: гледната точка на магистратите", осъществено за пръв път през април-май 2003 г. в рамките на системата за мониторинг на Коалиция 2000. С тази публикация маркираме възможностите за реформа в гражданското съдопроизводство с намерение да стимулираме дискусия по проблема. Пълният текст на програмата е достъпен в сайта на ЦИР - www.csd.bg.


Оценки за разпространение на корупцията сред отделните групи магистрати /%/
Магистрати Съдии Прокурори Следователи
Съдия 2.8 17.4 19.0
Прокурор 11.9 7.9 10.3
Следовател 20.8 28.2 4.7
/Относителен дял на отговорите "Почти всички и повечето са въвлечени" в цитираното изследване/

Go back BG Online