Месечно 87 хил. подкупа "смазват" машината
(ПАРИ) - 2003/6/16

Публикуваме част от изследването на общественото мнение на Коалиция 2000. То е правено в периода от 18 април до 15 май 2003 г., интервюирани са 1077 души.


ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
Корупцията продължава да се възприема като един от най-важните проблеми на обществото. От началото на корупционния мониторинг тя неизменно е непосредствено след безработицата и ниския жизнен стандарт. В общата подредба на най-значимите обществени проблеми няма разлика спрямо януари 2003 г. с изключение на здравеопазването, което стремително се изкачва напред, а делът му се увеличава с повече от 6 пункта.
Оценките за значимостта на корупцията и мястото й сред останалите проблеми не се променят съществено през целия изследван период /1998-2003 г./. Но при медийното отразяване се забелязват резки скокове и спадове. През последните 6 месеца се стабилизира броят на публикациите с корупционна проблематика на сравнително високо равнище. Вниманието на медиите към проблема не променя съществено позицията му в общата подредба. Медиите безспорно влияят върху обществените представи, но при корупцията мненията са в пряка връзка с реалното развитие на проблема и отразяват до голяма степен личния опит на респондентите.


РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИЯ
Важно е да се прави разграничение между поискано или предложено пряко или косвено "нещо" от страна на служителя или на гражданите и осъществените корупционни сделки. Независимо дали ще се стигне до корупционен акт, самата "оферта" е част от механизма, възпроизвеждащ корупцията.
Реалната корупция се измерва чрез месечната честота на корупционните действия, в които гражданите съобщават, че са участвали. Потенциалната се свързва с броя на случаите, при които е оказван корупционен натиск.


Реална корупция
Въпреки че не може да бъде измерен в абсолютна стойност, реалният брой на корупционните действия през май кореспондира пряко с равнището на личното участие на респондентите в тях. Декларираното участие е отразено в индекса Корупционни действия. Той е с най-ниски стойности в сравнение с всички останали. В сравнение с януари 2003 г. през май стойността му слабо намалява и утвърждава общата тенденция за слабо ограничаване на корупционните практики. /Графика/
Приблизителният брой на гражданите, участвали в корупционни действия през май, намалява с над 3000 и е 87 770 /1.37% от пълнолетното население на страната/, т. е. средно месечно са се осъществявали поне 87 770 реални корупционни сделки.
От началото на годината значително намаляват случаите на натиск /служител е поискал директно или е очаквал подкуп/ и на корупционните действия /дадените подкупи/. Стойностите и на двата показателя спадат наполовина спрямо м. г. и се стабилизират около относително ниско ниво.
Само за три месеца се забелязва интересен феномен около "цената" на корупцията. Все още "малката корупция" е по-широко разпространена - в 8 от 10 случая общата стойност на дадените подкупи е до 250 лв. Въпреки това "цената" расте - значително се увеличават корупционните сделки, при които дадените подкупи са 201-500 лв. и 1001-5000 лв.


Потенциална корупция
Натискът, който служители от обществената сфера оказват върху гражданите за получаване на пари, подаръци или услуги, продължава низходящата си тенденция от януари 2003 г. и се връща към стойностите си от май 2002 г. /Графика 2/
Рано е за категорични изводи за ефекта на мерките за ограничаване на корупцията. Въпреки това има ясна тенденция към намаляване корупционния натиск и на сделките.
Корупционен натиск по професионални групи
Въпреки намаляването на натиска като цяло при повечето професионални групи той запазва общото си разпрeделение и стойностите си. Двете изследвания от януари и май т. г. показват сериозни колебания в натиска, оказван от служителите в съдебната система. През януари имаше двойно по-малко случаи на поискани подкупи, само три месеца по-късно стойностите отново се покачват и се връщат до нивата от м. г. Явно общественият дебат за реформи в съдебната система и ограничаване на корупцията е имал ефект само върху административните служители в нея. Случаите на оказан от тях натиск не само намаляват двойно спрямо януари, но и са най-малко за целия период на корупционния мониторинг.
Адвокатите обаче излизат отново на челна позиция, след като през януари бяха на 8-о място, а съдиите се качват от 19-о на 4-о място, като случаите на натиск от тях нарастват 7 пъти и са близо до най-високата си стойност от октомври 2002 г. Следователите от 16-о минават на 5-о място и стигат най-високи стойности за целия период на мониторинга.
Трайна е тенденцията към намаляване на натиска при митническите, полицейските и данъчните служители. Данните за тези три групи, традиционно асоциирани с корупционен натиск, са доказателство, че систематичните мерки и стремежът към прозрачност и гласност ограничават корупцията.
Значимо намалява регистрираният натиск и при преподавателите и особено при служителите в университети. При служителите в министерства спадат над три пъти и от 3-о те отиват на 15-о място.
Значителен е корупционният натиск, оказван от депутатите. Въпреки лекия спад от януари до май стойностите му в началото на 2003 г. са най-високи за целия изследван период.
Очаквания за ограничаване на проблема корупция
Макар да са регистрирани по-малко случаи на натиск и сключени сделки, в обществените представи корупцията продължава да бъде сериозен проблем. Очакванията, че управляващите ще действат последователно и категорично, се увеличават, за да се задържат през последните шест месеца около най-високото си ниво за целия мониторинг. Тенденцията е обезпокояваща, защото до един момент тази оценка бе израз на разочарованието от политиката на новото правителство и неизпълнените обещания за "нов морал", но в дългосрочен план има опасност проблемът да започне да бъде възприеман като нерешим независимо от развитието на реалната ситуация. Това би "легитимирало" корупцията като нещо "нормално" и неподдаващо се на влияние, като се има предвид, че в повечето корупционни сделки и двете страни имат изгода.


РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА


Степен на разпространение
Представите за разпространение запазват нивата си от януари въпреки реалното намаляване на случаите на корупция.


Практическа ефикасност
Непроменени около високо ниво се задържат и представите за практическата й ефикасност - корупцията е не просто разпространен, но и ефективен начин за решаване на проблеми. При подобни нагласи е важно да се уточни от какво естество са тези "проблеми" и как възникват. Част от тях идват от обективни обстоятелства - несъвършени законодателство и административна регулация, но значителна част се "появяват" по волята на държавен служител. Представите и очакванията в основата на корупционния акт играят не по-маловажна роля от обективните обстоятелства.


Разпространение на корупцията по професионални групи
Продължава започналата през януари тенденция към намаляване на оценките за разпространение на корупцията по професионални групи. В общата подредба няма разместване - митническите служители, представителите на съдебната система и служителите в полицията водят. Към тях се прибавят депутатите и министрите, които са от малкото групи, чиито стойности се покачват спрямо януари 2003 г.
Журналистите, учителите и хората от неправителствените организации традиционно са възприемани като най-малко корумпирани въпреки лекото покачване на оценките.
Продължава разминаването между представите за корумпираността на някои професионални групи и действително регистрирания корупционен натиск. За висшите етажи на властта - политици, министри, депутати, - с които гражданите контактуват рядко, това до голяма степен е обяснимо. За други групи обаче - лекари, данъчни служители и преподаватели, - е важно да се уточнява изрично дали става въпрос за представи или за действително оказан натиск.


Институционално разпространение
Представата за корупцията сред отделните професионални групи се генерализира и за институциите, в които те са заети. Митниците, съдебната система и полицията продължават да водят по степен на корумпираност в представите на хората и запазват високите нива от януари. Здравеопазването също продължава тенденцията към покачване и се очертава като основна проблемна сфера в момента. /Таблица 1/


ЦЕННОСТНИ И МОРАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ
Принципна допустимост
Въпреки разпространението и доказаната й практическа ефективност на ценностно ниво корупцията продължава да бъде отхвърляна като приемлив начин за решаване на проблеми. Освен че е с най-ниски стойности сред останалите, индексът Принципна допустимост показва стабилна низходяща тенденция през последните шест месеца. Това до голяма степен се дължи на антикорупционните инициативи, както и на утвърждаването на по-ясни правила в администрацията и бизнессектора.
Податливост на корупция
Склонността на гражданите да правят компромиси под натиска на обстоятелствата слабо се увеличава. Въпреки моралните си убеждения те са склонни да се поддадат на натиск. Хората с по-високо образование и по-добро материално положение са настроени да реагират по два начина на натиск - ще опитат да решат проблема по друг начин и няма да платят или ще платят във всички случаи. Те предпочитат да дадат известна сума, отколкото да загубят ценно време или да рискуват проблемът им да не бъде решен. Респондентите с по-ниско образование и разполагащите с по-малко пари категорично заявяват, че няма да платят в никакъв случай.


Таблица 1
Според вас до каква степен е разпространена корупцията в следните институции
/Интервюираните са посочвали до пет отговора за "Общо разпространение" и до три за "Министерства и държавни агенции" и "Съдебна система", поради което сборът от процентите надвишава 100./
Май Октомври Януари Май
2002 2002 2003 2003
Общо разпространение
В митниците. Сред митническите служители 33.2 30.4 53.3 50.0
В съда. В съдебната система
В правосъдието. Сред адвокатите 23.5 28.5 48.2 42.9
В системата на МВР /в т. ч. в КАТ, в следствието/ 20.6 19.9 28.6 30.6
В системата на здравеопазването
В медицината. В НЗОК. В ТЕЛК 25.6 20.6 27.3 27.6
Във висшите етажи на властта /в парламента, в президентството, в правителството/
Сред политическия елит 24.1 30.3 24.7* 27.6*
23.1** 27.5**
1.3*** 2.5***
Министерства и държавни агенции
Агенция Митници 12.6 10.9 31.2 31.2
Министерство на правосъдието 15.0 18.1 33.5 31.0
Агенция за приватизация 22.0 22.5 27.2 24.7
Във всички министерства и държавни агенции - - 19.6 21.8
Министерство на вътрешните работи 16.2 15.3 18.4 19.0
Съдебна система
Във всички сфери на съдебната система 3.5 5.4 33.5 34.4
Съд, съдопроизводство 29.1 32.1 27.5 29.1
Прокуратура 26.2 32.0 26.2 25.3
Адвокати, нотариуси 15.3 16.2 24.9**** 21.8****
7.4***** 8.0*****
Следствие 15.7 15.7 18.4 17.6
* Разпространение на корупцията в правителството /сред министрите, сред зам.-министрите
** Разпространение на корупцията в НС/сред народните представители
*** Разпространение на корупцията в президентството /сред служители в президентството
**** Разпространение на корупцията сред адвокатите
***** Разпространение на корупцията сред нотариусите


Таблица 2
КОРУПЦИОННИ ИНДЕКСИ
Стойност Ян. Апр. Септ. Ян. Окт. Ян. Май Окт. Ян. Май
на индекса '00 '00 '00 '01 '01 '02 '02 '02 '03 '03
Корупционни действия
Лично участие 0.8 0.7 0.8 0.4 0.8 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3
Корупционен натиск 1.3 1.2 1.5 0.8 1.4 1.4 1.0 1.4 1.0 1.0
Ценностни и морални предпоставки
Принципна допустимост 1.3 1.4 1.7 1.3 1.2 1.5 1.4 1.6 1.3 1.3
Податливост на корупция 2.9 2.7 2.8 2.5 2.6 2.5 2.5 2.7 2.7 2.8
Степен на разпространение на корупцията
Степен на разпространение 6.4 6.1 6.5 6.5 6.5 6.4 5.9 6.7 6.4 6.4
Практическа ефикасност 6.6 6.8 6.6 6.9 6.6 6.4 6.1 6.9 6.9 6.9
Очаквания, свързани с корупцията
Корупционни очаквания 5.5 5.5 5.4 5.6 4.9 5.1 5.2 5.6 5.9 5.8
Корупционните индекси са обобщение на основните показатели на Системата за мониторинг на корупцията /СМК/ на Коалиция 2000. Всеки индекс обобщава няколко въпроса, задавани на респондентите, и позволява извършването на сравнения във времето. Техните стойности са от 0 до 10 - колкото по-близка до 10, толкова по-негативни са оценките за корупцията.

Go back BG Online