ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ЛИ РОДНАТА КОРУПЦИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ВЪПРОС?
(ПАРИ) - 1999/1/8
ЗАЩО темата корупция и призивите за борба с нея станаха толкова актуални през отминалата година? И дали и темата корупция, подобно на някои други кампанийни лозунги, няма да си отиде през новата 1999 г.? Отговорът на втория въпрос е по-скоро отрицателен. Антикорупционната вълна няма скоро да слезе от страниците на пресата, и то не само у нас.
Естествено не става дума за разнищването на отделни скандали и злоупотреби с власт и имущество, които винаги са остро актуални, а за опита да се дефинира феноменът корупция, както и да се предложат политически модели и граждански инициативи за ограничаването и лечението на нейните метастази.

ПРЕХОД И КОРУПЦИЯ
Ако говорим за България, именно миналата година бяхме свидетели на началото на публични инициативи за борба срещу корупцията. Едва ли е нужно да припомняме какво сериозно предизвикателство пред управляващите и обществото представляват сделките под масата и колко опасности крие превръщането на корупцията в социално валидно поведение, паралелно на официалното. Според последното проучване на Витоша рисърч 75% от българите смятат, че корупцията помага за успешното решаване на личните им проблеми. С други думи през годините на криволичещи реформи и разграждане на тоталитарната държава без ответни мерки по възстановяване на законността корупцията се е превръщала от периферна и сенчеста дейност в същностна черта на българския преход. Последното доближава нашия опит до този на други посткомунистически страни. Особено релевантен е примерът с Русия, където съчетаването на посткомунистически етатизъм с корупция и престъпност създаде онова, което Джордж Сорос нарича бандитски капитализъм. След седем години прилагане на подобно лечение на руския пациент резултатът е налице: финансово-икономически срив, политическа криза и тотално компрометиране на реформата и нейните носители. Ако се върнем в България, ще видим, че моделът на бандитския капитализъм с неговите специфични прояви бе на път да подмени правилата на играта на пазарната икономика и да наложи на държавата неравностойно партньорство със сенчестия бизнес. Нещо повече - корупционната система, включваща местни силови групировки, държавни служители и политически лица и сили - режисира нашенския бермудски триъгълник, в който изчезна половин България. Същата тази система бе на път да монополизира бизнеса с енергоносители, чрез който се реализира зависимостта ни от Русия. По този начин на практика бе потвърдена формулата на Кимбърли Ан Елиът, сътрудник в Института за международна икономика във Вашингтон, за взаимодействието между трите кръга актьори в корупционните сделки: лица на изборни длъжности /политици и държавници/, назначаемите администратори и частните лица. /Kimberly Ann Elliot, Editor. Corruption and the Global Economy, Institute for International Economics, Washington, 1997, p.178-179/. Графиката показва, че там, където се преплитат интересите на лица на изборни длъжности и частни лица, може да възникне деформация на публичната роля на първите в интерес на вторите /срещу съответни облаги/, а нелегитимните контакти между частни лица и държавни служители се изразяват предимно в дребна корупция. Единствено преплитането на интереси и на трите групи актьори поражда голямата корупция, за която говорим. Разновидност на тази схема е смъртоносната комбинация, за която говори основателят на американската консултантска фирма Крол асосиейтс Джулс Крол. Според него в посткомунистическите държави възникват корупционни съюзи между шефове на държавни предприятия, на секретни служби, както и между бюрократи и политици. Това е напълно затворена система, водеща до незаконно облагодетелстване за посветените и изцяло непроницаема за обществения контрол.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА
Важен фактор, който обяснява превръщането на корупцията в международен приоритет, е глобализацията на икономическите отношения, особено очевидна през последните няколко години. Този процес е свързан със засилените контакти и взаимодействие между представители на различни страни и култури. Затова е обяснимо нарастването на заинтересоваността на представителите на западната бизнесобщност от подобряването на условията за икономическа дейност на развиващите се пазари. В частност особено заинтересовани от ограничаването на традиционните корупционни практики в третия свят, както и в посткомунистическите държави са американските компании, тъй като още от 1977 г. в САЩ е в сила антикорупционно законодателство. Американските компании, за разлика от компаниите в някои други западни икономики, нямат право да приспадат парите, похарчени за комисиони в разходната част на своя бюджет, което ги поставя в неизгодно положение спрямо техните конкуренти. През последните години обаче и други западни страни възприеха американския модел, а Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прие и специална Конвенция за забрана на подкупите на чужди държавни лица. И все пак главната причина за нарасналото международно сътрудничество в борбата срещу корупцията е в това, че глобализацията предполага разширяване на сферата на легалните трансакции и изисква ускореното изтласкване на сенчестите операции в периферията на развиващите се икономики. Създаването на съвременна икономическа култура, основаваща се на почтена конкуренция, налага скъсването с нагласи на поведение, наследени както от тоталитаризма, така и от смутния период на бандитска приватизация след 1989 г. При това корупцията като обществено-икономическа система на незаконно облагодетелстване може да се превърне в заплаха за новия международен ред и правила на играта. В нейния краен вариант - какъвто е случаят с Русия - институционализираната корупция с нейните финансово-промишлени групи - доведе до ситуация, при която се заговори дори за криза на капитализма като световен модел.
КОАЛИЦИЯ 2000: ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
Появата на тази българска структура през изтичащата година бе съпроводена с широк обществен отзвук, вариращ от скептицизъм, през пасивно съчувствие до бойсkаутски ентусиазъм. Всъщност инициативата не е нито утопична, нито палиативна, а най-малкото казионна. И преди всичко не бива да се разглежда единствено в национални рамки. В България коалиционната идея бе лансирана от Центъра за изследване на демокрацията, който е един от най-утвърдените аналитични центрове в страната. Сред неговите чуждестранни партньори са Световната банка, Американската агенция за международно развитие, Европейският съюз, Съветът на Европа и др. Самият Център за изследване на демокрацията играе ролята на секретариат на Коалиция 2000 - която включва индивидуални представители на държавни и неправителствени организации, както и изтъкнати личности от различни области на обществения живот. С провеждането на 11 ноември миналата година на Обществено-политически форум Коалиция 2000 вече разполага и с утвърден План за действие против корупцията, предвиждащ широк спектър от реформи и практически мерки за ограничаване и овладяване на това опасно явление. Не бива обаче да се остава с впечатлението, че ефективното взаимодействие в частност между изпълнителната власт и гражданското общество е лесно осъществимо и гарантирано. Представителите на властта трябва преди всичко да изживеят партократските изкушения, които водят до пренебрегване волята на гражданството общество само да формулира своите интереси и да отстоява своята автономност. Затова и един от най-важните раздели на Плана за борба срещу корупцията на Коалиция 2000 е именно засилване на гражданския контрол като същностен елемент на коалиционната дейност. Предвижда се неправителствени организации да организират медийна и образователна кампания, носеща името Чисто бъдеще. Последна дума за това, доколко администрацията е станала прозрачна и доколко отчетността на публичните организации е достояние на обществеността, ще имат отново гражданските структури. Същевременно независимата социологическа агенция Витоша рисърч ще осъществява постоянен мониторинг на нивото на корупционни практики и ще отчита промените на обществените нагласи към корупцията, което ще бъде обективният критерий за успеха на кампанията.
КАКВО ПРЕДСТОИ
Проведеното през този месец заседание на Съвета за координация на Коалиция 2000 набеляза някои конкретни проекти, които ще бъдат реализирани през настъпилата 1999 г. Втората фаза от дейността на коалицията предвижда изграждането в няколко общини в страната на антикорупционни съвети. В тях ще се привлекат за участие представители на местната администрация, на местните медии, хора със съществено влияние върху формирането на местното обществено мнение, както и представители на неправителствени организации. Друга форма на мониторинг върху корупцията ще бъдат изследванията за качеството на услугите в редица общини. Резултатите от изследванията ще бъдат обсъждани на срещи между представители на местната общественост и администрация, при което ще бъдат търсени решения на проблемите пред администрацията. Ще бъдат реализирани пилотни проекти за автоматизиране чрез компютърни мрежи на дейностите на общинско ниво, което трябва да доведе до повишаване на прозрачността в работата на общинската администрация. В образователната сфера се предвижда включването на антикорупционната тематика в часовете по етика в средните училища. Това може да се реализира чрез пилотни проекти в няколко учебни заведения. Коалиция 2000 предвижда да задълбочи сътрудничеството и с представители на различни държавни и неправителствени организации в борбата им с корупцията. Предвижда се разработването на съвместен проект с ГУ Митници, както и организирането на работна среща с организациите на чуждия бизнес в България (БИБА, Американската търговска камара) за набелязване на конкретни стъпки за ограничаване на корупцията в икономиката на страната. Едно от предимствата на България пред другите източноевропейски страни е натрупаният опит в разработването на антикорупционна стратегия. Постигнатото дотук от Коалиция 2000 впечатли и наскоро посетилия страната финансов магнат Джордж Сорос, който оцени разработения от коалицията План за действие срещу корупцията като най-амбициозния подобен документ в страните, където има негови фондации. Обществото ни определено би спечелило, ако този документ не остане само на хартия.

Автор: Eмил Ценков

Go back BG Online