Възможен е напредък в борбата с корупцията
(Класа) - 2008/12/9
В условията на световна финансова криза бизнес климатът и политическата система имат значение за справяне с проблема

В условията на глобализация и на световна финансова криза темата за борбата с корупцията и организираната престъпност придобива все по-голямо значение. Това е така, защото корупцията засяга всички – изпълнителната власт, политическите институции, гражданското общество, частния сектор, местните общности и власти, медиите, всеки отделен гражданин.

Ключовите принципи, които стоят в основата на всички усилия за укрепване на едно добро управление и за борбата срещу корупцията, са прозрачността, участието на гражданите в различни обществени инициативи и отчетността на мерките, които се предприемат в тази сфера.

Подобряването на управлението, от една страна, и борбата с корупцията, от друга, всъщност е едно изключително сложно начинание. Необходим е цялостен и постоянен подход в дългосрочна перспектива за тази борба.

Неслучайно обсъждаме тези проблеми от икономическа гледна точка. Става дума за постигането на един стабилен инвестиционен климат при предоставянето на по-добри условия за реализирането на обществените услуги, които от своя страна повишават стабилността на гражданското общество и управлението на обществените ресурси.

В тази връзка Световната и Европейската банка за възстановяване и развитие предлагат два важни инструмента.

Взаимоотношенията между държавата и фирмите

На първо място това е едно проучване на бизнес средата в 20 хиляди фирми, което се извършва от 1999 г. на всеки три години в 26 държави. През 2005 г. включихме в това проучване Ирландия, Германия, Гърция, Португалия, Италия и Турция. Целта е да се проучат взаимоотношенията между държавата и фирмите. Досега е установено, че всички държави изминават един и същи път при усъвършенстването на доброто държавно управление и борбата с корупцията. Крайните резултати от проучването ще бъдат докладвани в началото на 2009 г.

Вторият важен инструмент, който предлага Световната банка, се нарича "Проучване в 29 държави в преход". Неговата цел е да се види и анализира т.нар. обратна връзка на гражданите с управляващите органи. Фокусът на това проучване търси какво е удовлетворението от живота на обикновения гражданин. Много важен момент в проучването също така е какви са нагласите на гражданите към икономическите и политическите реформи. И на трето, но не на последно място, чрез проучването се търси равнището на доверието на гражданите към работата на различните институции.

Изследванията, които досега сме правили в България, показват, че в някои области резултатите не са положителни, което не е изненадващо. Например липсва тази "обратна връзка" в областта на здравеопазването. Същото важи и по отношение на работата на гражданските съдилища.

Даваме пълна подкрепа на правителството

Независимо от съществуващите проблеми, Световната банка прави всичко възможно както за по-нататъшното подобряване на управлението, така и за борбата с различните прояви на корупция. В центъра на нашето сътрудничество е пълната подкрепа, която даваме на правителството и на другите институции за по-бързото и по-резултатно решаване на проблемите. Вярвам, че напредъкът е не само възможен, но ние наистина постигаме значителен прогрес. Като пример ще посоча, че в началото на тази година Софийската фондова борса с нашата подкрепа прие Кодекс за корпоративно поведение. Към неговите норми се придържат регистрираните на борсата фирми с цел да постигат още по-добри резултати в своята дейност. През тази седмица ще представим на правителството и на обществеността доклад за спазването на принципите на този кодекс.

Заслужава да бъде отбелязано и изследването, което започнахме през октомври с Министерството на правосъдието. Това е един институционен преглед на разходите в съдебната система. В тази област се правят съществени реформи и съм убеден, че те ще продължат и през следващите години.

Като друг положителен пример на нашата съвместна дейност ще посоча извършването на диагноза за защитата на потребителите и на тяхната финансова грамотност. Тази диагноза правим съвместно с различни правителствени институции. Анализите и резултатите от диагнозата също ще бъдат предоставени за усъвършенстване на управлението и за борбата с корупцията.

Бел. ред. Изказването на Флориан Фихтъл по време на вчерашната регионална конференция "Антикорупционни политики и практики в Югоизточна Европа" публикуваме с незначителни съкращения.

Go back BG Online