ИМАМЕ РЕАЛНИ УСПЕХИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ
(Българска армия) - 2004/7/14

Михаил Григоров
Центърът за изследване на демокрацията(ЦИД), Коалиция 2000 и Информационният център на Съвета на Европа(ИЦСЕ) в България организираха в столицата публична дискусия на тема "Институцията омбудсман на национално и местно ниво: Опитът на България в европейския контекст". Дискусията бе открита от д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на ЦИД, която отбеляза, че много преди да съществува; правната рамка за институцията омбудсман, на базата само на текст в Закона за местното самоуправление и местната администрация, от 1998 до 2003 г. в редица български общини в рамките на пилотни проекти и сътрудничеството между местната власт и гражданските организации бяха избрани, действаха и натрупаха богат опит различни институции, с различни наименования, които обаче реално се доближават до институцията местен омбудсман. В България има обществени посредници вече в четири общини.
В дискусията участваха Джийн Гибсън, директор на демократични програми в Американската агенция за международно развитие, Хенри Майнъс, програмен директор в Инициатива местно самоуправление, и д-р Ханс Мартин Чуди, заместник-председател на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, държавен съветник, началник на правния отдел на кантон гр. Базел, Швейцария, д-р Емил Ценков, директор на ИЦСЕ, както и обществени посредници от български общини, представители на граждански организации. На форума бе представено и изданието "Местни обществени посредници в България" на ЦИД.
Конгресът на местните и регионалните власти в Съвета на Европа отделя специално внимание на
ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА
на омбудсмана, заяви д-р Чуди. Гражданите все по-често изпитват необходимост да прибягват до институция, която е способна да ги изслушва и по ефикасен начин да защитава интересите им пред различните администрации, подчерта той.
Посредничеството по този начин може да отговори на очакванията на гражданите, като улесни отношенията им с местните и регионалните власти. То им предоставя лесен достъп до възможността да участват и да следят за правилното функциониране на администрациите. Конгресът е убеден, че посредничеството е средство за превенция и уреждане на спорните случаи и може да намали броя на съдебните производства, които обикновено са дълги и скъпо струващи.
В този смисъл институцията на местните и регионалните посредници допринася за осъществяването на принципите на европейската харта за местно самоуправление и се стреми да осигури едновременно възможно най-добра и най-близка защита до гражданството.
Наименованията на институцията омбудсман в различните държави е различно. Например в Австрия той се нарича прокурорът на народа, в Португалия е правосъден защитник, в Словения е защитник на правата на гражданите, в Полша е комисар, отговарящ за правата на гражданите, във Великобритания е парламентарен комисар на администрацията, във франция е посредник, в Белгия е общински посредник, в Италия е граждански защитник, а в Испания - защитник на народа.
ОМБУДСМАНЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
политическа фигура, той трябва да бъде безпристрастен. Трябва да е достатъчно образован и компетентен. Той може да има за сътрудници други посредници със специфични компетенции. Посредникът трябва да има достатъчен брой от сътрудници и освен това достъпът до него на гражданите трябва да е лесен и безплатен.
Целта е да се намали броят на скъпо струващите и продължителни съдебни производства, както и да се съкрати разстоянието между гражданите и публичните институции. Друга цел е да се облекчи търсенето на справедливост и зачитането на правовата държава, зачитането на правата на малцинствата и изслушването на гражданите. Следваща цел е подобряването на прозрачността и ефикасността на администрацията и качеството на услугите й.
Предложените принципи и цели са помогнали на много страни да изберат и утвърдят институцията омбудсман на местно ниво. Днес вече около 10 държави - членки на Съвета на Европа, имат създадени институции на омбудсмана на местно и регионално ниво.
В Швейцария омбудсманът е неделима част от демократичната традиция. В кантона на Базел омбудсманът е посредник, който не може да бъде заобиколен от местните власти. И те са задължени да отговарят, когато той се обръща към тях. Трябва да предложат конкретни решения, за да се решат проблемите на "лошата администрация". В Базел омбудсманът има за задача да защитава конституционните и законните права на гражданите и да засилва парламентарния контрол от страна на държавата.
КАКВИ СА НЕГОВИТЕ ЗАДАЧИ
Той трябва да помогне на хората във връзката им с администрацията, да защитава техните права и интереси. Трябва да бъде посредник сред заинтересованите институции и страни. Да има силно ангажирано отношение към обществото, освен това трябва да защитава всички обществени институции, които биха могли да бъдат атакувани несправедливо от гражданите.
В момента Швейцария публикува повече от 2000 страници на година различни правни предписания и документи и това е огромно количество информация. В Базел се публикуват 500 страници, които засягат правото и законодателството на кантона. Това води до несъвършена визия и лоша координация и се превръща в голям проблем за гражданите и администрацията. Омбудсманът на Базел е човек, който се ползва с голямо доверие, той се назначава и определя от парламента.
Той има право на неограничена практически информация и свободен достъп до всички закони на администрацията и действията й. Той дава препоръки на администрацията и на тези, които се обръщат към него. В частност омбудсманът се намесва тогава, когато има затруднено общуване между гражданите и администрацията, и се стреми да решава въпросите, без да се прибягва до съд
Администрацията е специализирана и за гражданите понякога е много трудно да се преборят с административните факти и решения. Много често и процедурите за гражданите са много сложни и без помощта на адвокат те нямат никаква възможност да стигнат до успех.
ПРЕДПИСАНИЕТО ЗА ПОМОЩ
трябва да бъде много добре мотивирано и за хората това много често е непреодолимо препятствие. През 2002 г. в Базел са били разгледани 255 случая. Средно за страната броят на разглежданите случаи е 214. Става дума най-често за случаите на семейни спорове, както и информация, която трябва да бъде получена от различни служби. Бавните процедури в тези случаи се оправдават с мотива за прекалено много работа. Намесата на омбудсмана съкращава времето до няколко дни. Това най-вече са случаи за изплащане на издръжка при развод или получаване на социални помощи. Проблеми, които се налага да решава омбудсманът в Швейцария, са свързани и с медицинските услуги. Какви са заключенията?
Почти всяка жалба се дължи или е свързана с липса на комуникация и прекъсване на тази комуникация между засегнатите страни. От друга страна, увеличаващата се сложност на света кара хората да се съмняват. Омбудсманът гарантира сигурната информация, която е независима и може да възвърне уважението към институциите от страна на гражданите.
На трето място, годишният брой оплаквания, които стигат до омбудсмана, отговарят на 1 на 1000 спрямо броя на населението. Резултатите от работата на посредника в Базел показва, че в 20 на сто от случаите оплакващите се имат право и омбудсманът получава от администрацията обещание и оправяне на положението. В други 20 на сто от случаите омбудсманът успява да подобри отчасти положението или убеждава администрацията да приеме известен компромис. В 60 на сто от случаите обаче решенията и отношението на администрацията се оказват справедливи и законни.
В различните страни правото на жилище е много различно. В по-голямата част от законодателствата това право е част от социалните права, които са основни за индивида, но начините да се постигне това много често срещат законови и финансови пречки и хората губят възможността да упражнят правото си. И ако не бъдат подпомогнати от обществените защитници, те ще живеят извън обществото, на прага на бедността. Изключително важно е
Г ДА СЕ ЗАЩИТИ ) ГПРАВОТО НАЖИЛИЩЕ!
за всички граждани. И особено на уязвимите групи от обществото - емигрантите, безработните, и самотните хора. В този смисъл голяма част от задълженията на местните омбудсмани би трябвало да са в тази посока. По какъв начин администрацията може да ограничи цените на жилищата и наемите, и как посредниците могат да помогнат за решаване на конфликтите по отношение на ползването, на обществените жилища, например.
На наскоро проведената кръгла маса в Барселона по тези проблеми е било подчертано, че правото на здравословна среда е основно социално право на всеки индивид, което е съвсем различно от правото на здраве. Европейската комисия по правата на човека е признала, че някои действия по отношение на околната среда, имащи непосредствени последствия върху хората, могат да се считат като посегателство върху исконните права на човека. Околната среда е основна област, по която гражданите се обръщат към омбудсмана.
В Швейцария законът за омбудсмана е в сила от 1986 г. Той е напълно независима личност, която се избира от парламента. Това, което е особено важно, е, че функциите му са на председател на апелативния съд. Освен това той получава заплата също като председателя на този съд. Това е личност, която се ползва с голям авторитет и получава много висока заплата, което е особено важно. Той има такъв статут и швейцарският парламент е създал такава институция и с такава висока заплата, за да се гарантира по този начин авторитетът й сред населението и администрацията.
Освен това омбудсманът разполага със сътрудници и не е част от администрацията. От него се иска да изготви доклада си и да го изпрати до парламента. Откакто институцията на омбудсмана съществува в Базел, тя функционира прекрасно и населението има по-малко проблеми с администрацията.
Предприетите от България усилия и действия с оглед на създаването на местни обществени посредници трябва да бъдат приветствани, заяви д-р Ханс Чуди. Успехът в тази насока на четири общини трябва да бъде стимулиращ за останалите. Институцията на омбудсмана трябва да бъде окуражавана и стимулирана, за да се разшири приложението й в служба на гражданите. Конгресът на местните и регионални власти в Съвета на Европа е готов да подкрепи тези усилия, подчерта д-р Чуди.


Go back BG Online