Българската икономика е по-кон
(Infoweek) - 2008/5/19
Преместваме се на 39-а позиция и сме пред Италия, Румъния и Гърция

България заема 39-а позиция в ежегодната класация на конкурентоспособността на икономиките –IMD World Competitiveness Yearbook 2008. Страната ни е включена с участието на Центъра за изследване на демокрацията в изследването, което обхваща 55 страни от ЕС и региона.
БЪЛГАРИЯ се е преместила с две места напред, спрямо 2007-а, каза Руслан Стефанов, координатор "Икономическа програма" в ЦИД. Тази година зад нас остават държави като Италия, Румъния, Гърция, Украйна, Турция, Полша и Хърватия.
Страната има най-висок резултат в групата фактори "Ефективност на правителството", където заема 29-а позиция (38 през 2007-а). Останалите три категории, които се следят, включват макроикономическа оценка на конкурентоспособността, ефективност на бизнеса и инфраструктура. Работата на бизнеса сй1цо получава по-висока оценка в сравнение с миналата година, като по този показател България заема 48-о място, за разлика от миналата година, когато е била на предпоследната 54-а позиция. По отношение на развитието на инфраструктурата Запазваме класирането си от миналата година - 41-о място. Спад бележим по критерия "Ефективност на икономиката", където падаме със 7 места до 38-о.
Според доклада основните предимства на България са ниските налози и по-конкретно ниският данък върху печалбата, публичните финанси и краткосрочната лихва. Като положителни страни са посочени още правителственият бюджетен излишък, валутният курс, приходите от туризма и от публично-частните инициативи. Анализаторите допълват, че страната се представя добре още в области като индекса "Цена на
Живот", ръста на БВП на глава от населението и възнагражденията в сектора на услугите. Отчетени са тенденциите на увеличаване на инвестициите в телекомуникации като процент от БВП и цената на достъпа до интернет.
Като проблеми пред България продължават да стоят дефицитът по текущата сметка, обемът на износа на стоки и инфлацията. "Въпреки, че за момента отчитаме превес на износа над вноса, са необходими още поне 6 месеца, за да се види дали това ще бъде трайна тенденция", коментира Руслан Стефанов. Други предизвикателства, цитирани в доклада, са застаряването на населението, подкупите и корупцията, правораздаването, привличането на талантливи хора в българските фирми и енергоемкостта на икономиката. Като недостатък се определя и правната подкрепа за развитието на технологиите и научните изследвания.


Go back BG Online