В България е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за корупция
(Dnevnik.bg) - 2007/4/23
Наказателната политика срещу корупцията, особено по отношение на политическата корупция, е неефективна, сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията /ЦИД/. Съпоставка на данните на Системата за мониторинг на корупцията за средномесечния брой подкупи през 2006-2007 г. /120 000-130 000/ с данни на Министерството на правосъдието за образуваните съдебни производства през 2006 г. за корупционни престъпления /233/ и осъдените по тях лица /188/ показва, че в България е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или за получаване на подкуп, посочват от експертите от ЦИД.

Значителна част от проявите на корупция остават неразкрити, а дори в малкия брой случаи, когато има образувано наказателно производство, то невинаги завършва с постановяване на осъдителна присъда. Голяма част от делата завършват на ранен етап от наказателния процес, като повече от 60 процента въобще не достигат до съда. В последна сметка само една четвърт от започнатите предварителни производства достигат до постановяване на присъда и едва 40 процента от лицата, по отношение на които е било повдигнато обвинение в хода на предварителното производство, биват осъдени, се посочва в доклада.

Данните показват, че подобно на корупцията, скритата икономика в България продължава да намалява, но остава голям потенциален източник на корупционни плащания. За периода 2002-2007 г. делът на сивата икономика в оборота на отделните икономически отрасли в България е намалял от 29 процента на 17,1 процента.

Равнището на корупцията в България е съпоставимо с нивото й в други страни-членки на ЕС като Италия, Словакия, Латвия, Литва, Чехия и по редица показатели е по-ниско от страни като Гърция, Полша и Румъния. Тези данни показват колко е важно предприемането на координирани антикорупционни реформи на равнище "Европейски съюз", посочват от Центъра за изследване на демокрацията.

В навечерието на членството на България в ЕС и в първите месеци след присъединяването на страната се наблюдава намаляване на административната корупция, но политическата корупция остава практически безнаказана. Това също един от основните изводи от Осмия годишен доклад за оценка на корупцията, представен от ЦИД.

За първи път през последните 10 години българските граждани определят корупцията като основния проблем, пред който е изправена страната. Според Доклада за оценка на корупцията през 2006 г. България губи от корупция повече благосъстояние, отколкото е средногодишният размер на европейските фондове, предвидени за страната. През миналата година страната ни е ощетена с един милиард лева от корупционни практики при обществените поръчки, с 800 милиона лева - при замяната на земи и управлението на държавна собственост, с 300-400 милиона лева от контрабанда през безмитните магазини, се посочва в доклада.

Изследването показва, че сред населението и бизнеса в България се засилват нагласите, че политическата корупция - сред членове на правителството, народни представители, кметове - се увеличава. Усилията на държавните институции да се ограничи корупцията сред политиците и висшите държавни служители се възприемат от бизнеса и от гражданите като недостатъчни и неефективни.

Go back BG Online