Телекомуникациите дърпат икономиката ни напред
(Всеки ден) - 2010/5/20
На 53-то място от 58 страни по конкурентоспособност сме

България е на 3-то място от 58 икономики по инвестиции в телекомуникациите като процент от БВП според годишната класация на конкурентоспособността на икономиките - IMD World Competitiveness Yearbook 2010. Тези данни представи Центъра за изследване на демокрацията /ЦИД/.

На 53 място по конкурентоспособност на икономиките се нарежда през тази година България - 15 позиции по-назад от заеманото 38-мо място през 2009 г. Така се класира пред Румъния, Аржентина, Хърватия, Украйна и Венецуела.

Анализът на ЦИД сочи, че при реализирането на еднакъв сценарий за всички включени икономики, българската ще се развива по-бавно и ще изисква по-сериозни реформи, се посочва в анализа на ЦИД.

През 2010 г. икономическата криза се е отразила в България на всички сектори от икономиката - търговия, инвестиции, заетост, финанси, производителност, реформи в социалната сфера, се посочва в изследването.

Кризата от 2009 и 2010 г. "оголи" посочваните от ЦИД в предходни издания на годишника заплахи за дългосрочното "здраве" на икономиката. Данните показват, че растежът след 2004 г. не е довел до подобряване на дългосрочните фактори за успех на икономиката - бил е неустойчив или "кух", базиран на недвижими имоти и кредитна експанзия, а не на повишаване на капацитета за добавяне на стойност, се посочва в анализа.

Въпреки традиционните предимства и недостатъци на българската икономика, пред нея се появяват нови
предизвикателства. Още през 2009 г. като проблеми са очертахаповишаването на инфлацията, трудният достъп до кредит, липсата на квалифицирани управленски специалисти, влошаването на имиджа и кредитния рейтинг на страната, намаляването на преките инвестиции.
Индексът за 2010 г. показва, че дефицитът по текущата сметка е свит в резултат на кризата, което обаче
отразява спада на чуждите инвестиции и потиснато вътрешно търсене, а не подобрена конкурентна позиция, пише в анализа. Като основни предизвикателства на преден план са очертани дефицитът в консолидирания бюджет, намаляването на растежа на БВП, безработицата, продължаващото "изтичане на мозъци", намаляването на търговията и капитализацията на фондовата борса.

Според анализа на ЦИД съществуват негативни тенденции и в образованието и пенсионната реформа. Пречки пред бизнеса продължават да бъдат нелоялната конкуренция, сивата икономика и корупцията, както и качеството на човешките ресурси.

Виждат се и подобрения - по-лесна регистрация на бизнес като брой необходими процедури, строга фискална политика, износ на търговски услуги като процент от БВП, нарастващи приходи от туризъм. Прозрачността на правителствената политика също се оценява от бизнеса по-позитивно в сравнение с 2009 година.
Положително се оценява и гъвкавостта на пазара на труда.

Индексът "Цена на живота" в България също е на едно от водещите места, в сравнение с други европейски и американски градове. Корпоративният данък върху печалбата продължава да е най-ниският в Европа, като изследването сред бизнеса потвърждава, че ниският корпоративен данък подпомага
предприемаческата активност.
Една от областите, които "издърпват" България напред са информационните и комуникационните технологии и иновациите, отбелязват в анализа от ЦИД.

В Годишника на международната България има най-висок резултат в първата група от фактори -
ефективността на правителството (32-ро място през 2010 г., спад с четири места спрямо 2009 г.). Следва ефективността на икономиката (спад от 26-о на 46-о място). Инфраструктурата е класирана на 48 място (спад с 5 места). Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско - на 56-то място, като след България се
нареждат само Словения и Хърватия. Основна причина за подобна подредба е, че кризата се отразява най-силно при бизнеса, а неефективността на останалите елементи се фокусира най-вече върху пазарите или отново върху бизнеса, се посочва в анализа.

Самото включване на българската икономика в класацията е вече признание за мястото, което тя заема в световната икономика и за наличието на международно-сравними количествени показатели
за нейното развитие, отбелязват от ЦИД. Глобалната криза и недостатъци представляват съществени пречки пред развитието на икономиката на страната, особено що се отнася до достъпа до капитал, справянето с междуфирмената задлъжнялост, подобряването на имиджа на страната, спазването на върховенството на закона,
лоялната и етична конкуренция, ограничаването на сивата икономика и корупцията, осигуряването на квалифицирана работна ръка и на управленски опит, развитието на иновациите, технологиите и науката, посочват от ЦИД.

Go back BG Online