Общи тенденции на престъпността през 2008 г.
(Фокус) - 2009/6/16
Агенция Фoкус започва публикация на поредица анализи в областта на правосъдието и вътрешния ред, базирани на Националното изследване на престъпността на Центъра за изследване на демокрацията и на най-добрите европейски практики в изследването на конвенционалната престъпност.


Националното изследване на престъпността 2009 г. (НИП) е поредният годишен доклад, изготвен от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) - една от водещите неправителствени организации, работеща в областта на сигурността и организираната престъпност. Подобно и на останалите изследвания, той очертава параметрите на криминалната ситуация през предходната година – в случая 2008 г.
Според НИП, през изминалата 2008 година 12,3% от домакинствата в страната са станали жертва на някое от десетте групи престъпления, по които е структурирана анкетата.
Анализът на натрупаните данни от последните девет години показва тенденция на намаляване на дела на домакинствата станали жертва на престъпление в периода 2001 – 2005 год. и отново слабо нарастване в периода 2006 – 2008 год. През 2001 год 17.5 % от домакинствата са заявили, че са били обект на престъпление; през 2002 год. – 16.3%; 2003 год. – 14.3%; 2004 год. – 12.9%; 2005 год. – 10.6%; 2006 год. – 11.2%; 2007год. – 12.2 % и през 2008 год. – 12.3%.
Друг основен общ измерител за състоянието на престъпността през изминалата година е броят на извършените престъпления. Тук трябва да се отчита факта, че съществува определен процент от анкетираните граждани, които заявяват, че срещу тях и техните семейства са извършени повече от едно престъпление.
Чрез подобен измерител се очертава и съотношението между броя на престъпленията срещу личността (нападения, сексуални престъпления, кражби на лично имущество и др.) и тези срещу домакинствата (кражби на коли, взломни кражби и др.)
Резултатите от изследването показват, че през 2007 год. са извършени 372 527 престъпления срещу личността и 260 578 престъпления срещу домакинствата, а през 2008 год. съответно 335 400 и 277 560.
Тези данни показват, че в сравнение с предходната година през 2008 г. са намалели престъпленията срещу личността, но са се увеличили тези срещу домакинствата.
Новият доклад представлява част от дългогодишните усилия по допълване на полицейската статистика със социологически данни, получени чрез персонални стандартизирани интервюта в дома на анкетираните. По такъв начин се установява виктимизационната картина (понятието идва от "виктим" или "жертва" на английски език), която по обективни и субективни причини се разминава с данните от правозащитните органи. Най-общо разминаването се състои в значителна разлика между броя на официално регистрираните от органите на полицията престъплениия и броя на престъпленията получен по метода на виктимизационното изследване
Както подчертават авторите на изследването, съществуват две основни причини за това разминаване.
Първата се дължи на степента на така налечената латентност, която се определя от дела на жертвите, които не заявяват за извършените престъпления срещу тях. Все още в България съществена част от пострадалите не се обръщат към полицията, демонстрирайки тип поведение, което се разминава с европейските стандарти (Известно подобряване на нещата се наблюдава през изминалата година, когато делът на заявилите за престъпления нараства от 45,4% на 53,7%). Но това все пак означава, че половината от престъпленията остава скрита от властите). Разбира се, гражданите често имат основание за подобно поведение и техните аргументи са, че усилията на органите на реда за разкриване на тези престъплеения често са недостатъчни, а ефективността им – слаба.
Втората причина за разминаването между реалните и отчетените престъпления са различните полицейски "филтри" при обработката на заявените случаи на криминални действия. Така невинаги заявените в полицията престъпления са регистрирани и отчетени в официалната статистика. И тук можем да предполагаме за съществуването на различни субективни причини и не на последно място – на стремежа да се занижават цифрите за реалната престъпност, датиращ не от вчера.
Според водещия експерт на ЦИД Тихомир Безлов, съществува следното съотношение между незаявените престъпления (които остават "латентни") и т.нар. "полицейски филтри". Според него официално регистрираните през 2007 год. 99 417 престъпления представляват само около 16% от всички извършени престъпления. За 285 000 или 45% потърпевшите не са съобщили, а 245 000, или 39% не са регистрирани. За 2008 год. регистрираните 92 047 престъпления представляват 15% от общия брой, 330 000 или 54% не са заявени и 190 000 или 31% не са регистрирани.
Повишаването на разкриваемостта на престъпленията, увеличаването на прозрачността в работата на полицията и може би най-главното - повишаването на степента на доверие на гражданите в нея са сред най-важните условия за постигане на европейските стандарти за взаимодействие между гражданите и органите на реда. А това на свой ред би довело и до повишаване разкриваемостта и по-ефективното пресичане и наказване на престъпността.


Д-р Емил Ценков, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Go back BG Online