Модел за регионална икономика
(Иконом. живот) - 2007/6/6
Югозападният регион за планиране е водещ сред регионите в страната по отношение на организациите-доставчици на иновации. Това стана ясно в края на май на конференция, организирана от фондация "Приложни изследвания и комуникации" в сътрудничество с Областна администрация на София град, Център за изследване на демокрацията и Сдружение на югозападните общини, посветена на ролята на регионалните иновационни стратегии (РИС) при изграждането на регионален капацитет за работа с финансовите инструменти на Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. В рамките на конференцията бяха представени
АНАЛИЗИТЕ
на регионалната иновационна система на Югозападен район за планиране, за търсенето и предлагането на иновации, ролята на посредническите организации; възможностите за
финансиране на регионално равнище, предвидени в Структурните фондове и съответните Оперативни програми "Конкурентоспособност", "Регионално развитие", и "Развитие на човешките ресурси"; готовността на Югозападните общини за работа с финансовите инструменти на структурните фондове и финансовата политика на банковите институции в подкрепа на проекти към Структурните фондове.
ИНИЦИАТИВАТА
за разработване на регионална иновационна стратегия за Югозападен район на планиране се подпомага от генерална дирекция "Предприятия" на Европейската комисия и се осъществява от международен консорциум с членове: фондация "Приложни изследвания и комуникации", София, България - координатор на проекта; Център за изследване на демокрацията (ЦИД), София, България; Изследователско звено "11ВЕМО" към университета "Аристотел", Солун, Гърция; Ковънтри Юнивърсити Ентърпрай-зис ООД, Уест Мидландс, Великобритания, и фондация Щайнбайс-Европа-Центрум , Германия.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ
е тя да подпомогне създаването на иновационен потенциал на Югозападния район за планиране и превръщането му в модел за регионална икономика, основана на знанието и
задвижвана от иновациите.
В Югозападния регион работи 3/4 от персонала зает в научноизследователска и развойната дейност (НИРД), реализират се почти 9/10 от разходите за НИРД в страната, като в Югозападния регион те са 1,06% от БВП, докато за страната са едва 0,5%. В региона са концентрирани повечето иновативни фирми в страната, висшите училища, почти всички институти на Българската академия на науките (БАН), Националният център за аграрни науки, националните ръководства на основните посреднически организации. При подобно съсредоточаване на човешки, финансови и институционални ресурси е естествено повечето резултати от НИРД като публикации и патенти да се получават в този регион. Важно да се отбележи обаче е, че в рамките на региона съществува силно изразена диспропорционалност в иновационния потенциал между София и останалите области.
ЮЗР до голяма степен определя
ИНОВАЦИОННИЯ ОБЛИК НА ЦЯЛАТА СТРАНА
В последния доклад на ЕС за регионалната иновативност България е в клъстера на страните със сравнително високи показатели в т. нар. иновационни двигатели, но сравнително слаби по отношение на дифузията на иновациите и интелектуалната собственост. Това са всъщност характеристики и на ЮЗР. По данни на Евростат ЮЗР има по-висока концентрация на човешки и финансови ресурси, свързани с производството на знания и иновации в сравнение с метрополиите региони на страни, които са имали сходна историческа съдба. Сравнителният анализ показва, че ситуацията в България е близка до тази в Гърция: много висока концентрация на ресурси в метрополния регион и тенденция за формиране на втори подобен регион, силно отличаващ се от останалите. Анализът на факторите за иновационно развитие показва по-голяма близост на ЮЗР с Атика (областта около Атина), отколкото с Букурещ.
До подобни изводи води и анализът на
КЛЪСТЕРИЗАЦИЯТА НА РЕГИОНИТЕ ОТ ЕС
по условията за иновиране и изграждане на икономика, основана на знанието. Характеристиките на Атина до голяма степен са валидни и за София, но двата региона не са в един и същ клъстер – районът на гръцката столица е характеризиран като център на научни и бизнес услуги, докато този на българската попада в застаряващата академия. Разпределянето на ЮЗР в друг клъстер произтича от начина, по-който са определени районите в България - ако София беше обособена в самостоятелен регион, тя щеше да попадне в същия клъстер както Атина.
В рамките на ЮЗР липсват специализирани прогнозни и аналитични методи, необходими за пълноценното формиране на регионални политики, включително по отношение на иновациите. Капацитетът на националните и регионални власти за формулирането на политики и приоритети е слаб. Приоритетите до голяма степен се определят от направленията на развитие на европейските програми за финансиране. Регионалните иновационни стратегии могат да използват европейски инструмент за формиране и провеждане на регионална иновационна и политика, базирана на местните нужди, но използваща по ефективен начин европейските ресурси и глобалните възможности.


Go back BG Online