БТПП: По-прозрачна икономика чрез ограничаване на регулативните режими
(Econ.bg) - 2009/12/10
Председателят на БТПП Цветан Симеонов направи презентация по политиките и възможните мерки за ограничаване на сивата икономика в България

Ограничаването на регулативните режими крие голям потенциал за по-прозрачна икономика. Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, който участва в кръгла маса на тема "Сивата икономика в България - политики за преодоляване на икономическата криза". Събитието беше организирано от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация "Фридрих Еберт" и по време на него беше представен изготвеният от ЦИД Индекс на скритата икономика за 2009 г. (Повече за индекса може да прочетете тук.)

Симеонов направи презентация по политиките и възможните мерки за ограничаване на сивата икономика в България. Акценти в изказването му бяха следните пет проблемни области:

* Подобряване на административното обслужване и ограничаване на регулативните режими;
* Данъчен режим (и по-специално мерки, насочени към намаляване на данъчните измами с ДДС);
* Обществени поръчки;
* Предвидимост и обоснованост на нормативните промени;
* Прозрачност при усвояване на европейските фондове.

Според председателя на БТПП, ограничаването и преодоляването на проявите на сивата икономика е невъзможно без по-високо стандартизиране на административните процедури и документи; прехвърляне на дейности от публичната администрация на НПО; възлагане на браншовите организации на най-леки регистрационни режими и приемане на Закон за браншовите организации; създаване на държавно - обществен орган за упражняване на надзор за ограничаване на регулативни режими и събираните такси.

За ограничаване проявите на сивата икономика е уместно да се възложат изрични правомощия на областните управители да следят за законосъобразността на приетите общински режими и определените за тях общински такси. Наложително е регламентиране на обща презумпция за мълчаливо съгласие по Административнопроцесуалния Кодекс. Също така, нужно е да се предприемат и някои промени в Закона за занаятите.

Относно данъчните режими, срокът за възстановяване на данъчния кредит по ЗДДС следва да се намали на 15 дни. Да се отмени отговорността за чужда вина (т.н. "отговорност в случай на злоупотреба") по ЗДДС, да се въведе ефективна система за повишаване на квалификацията на данъчните служители и ограничаване на възможността за произволно тълкуване на нормативната уредба. Да се насърчи докладването на случаи на корупционен натиск спрямо данъчните служители, и др.

Що се касае до обществените поръчки, в процедурите по възлагане на обществени поръчки е задължително да се включат представители на браншовите организации. В регистъра на обществените поръчки е нужно нормиране на по-широк кръг от данни, напр. решенията на комисиите на възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори.

Цветан Симеонов изтъкна необходимостта да се работи за цялостно и максимално опосредстван процес на възлагане на обществени поръчки чрез подходящ софтуер, включително когато е възможно класирането на заявките и фирмите също да се извършва по електронен път. Следва да се дефинират и ясни клаузи за неизпълнение - както по отношение на качеството, така и на сроковете. Наложително е да се забрани популярната в последните години практика за спечелване на търгове с ниски цени и последващо предоговаряне на много по-високи цени поради променени обстоятелства в икономическата среда.

Go back BG Online