Венцислава Данаилова, Фондация за развитие на предприемачеството
(Econ.bg) - 2003/4/14
- Г-жа Данаилова, бихте ли ни представили Фондацията за развитие на предприемачеството?

Венцислава Данаилова:

- Фондация за развитие на предприемачеството (ФРП) е създадена през 1997 г. с основната мисия да подпомага създаването и укрепването на малките и средните предприятия чрез изследвания и анализи на средата, в която функционират, разработване на предложения относно политиката в тяхна подкрепа, улесняване на достъпа им до бизнес информация, консултации и обучение.

Дейността на екипа на ФРП включва изследвания, консултации и обучение в сферата на предприемачество и регионалното и местното развитие. Освен това експертите на ФРП имат богат опит в мониторинга и оценката на национални и международни проекти и програми, изграждането на институции, подпомагащи развитието на малките и средните предприятия, разработването на стратегии за регионално и местно развитие.

- Малките и средните предприятия са основният акцент на вашата дейност. Кои са проблемите и пречките пред развитието на МПС у нас?

Венцислава Данаилова:

Редица изследвания през последните години ясно очертават проблеммите и пречките за развитие на сектора на МСП у нас. Те биха могли да се обединят в три групи:

Законодателни – насърчаването на МСП не е намерило място в редица закони и нормативни документи;
Административни – все още процедурите за започване и излизане от даден бизнес, за нормална работана микро и малките фирми, не благоприятстват развитието на сектора. Оплакванията на бизнесмените от бюрокрация и корупция не намаляват;
Финансови – въпреки известното подобряване през последните 2-3 години на възможностите за кредитиране на МСП, все още няма масови схеми за микро-кредитиране, схеми за рисково кредитиране, гаранционна схема и т.н.
Всичките тези пречки затормозяват решаването на острите проблеми с безработицата и необходимостта от ускорено икономическо развитие на България.

- По какви проекти работите в момента?

Венцислава Данаилова:

- Освен проекта, насочен към повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове, ФРП осъществява и следните други проекти, фокусирани върху млките и средните предприятия:

"Европейски измерения на МСП – регионални аспекти", подкрепен от Делегацията на ЕК в София. Основна цел на проекта е да запознае малките и средните предприятия от Перник и Самоков и техните бизнес организации с някои положения на политиката на ЕС, като нови форми на индустриална организация (клъстери, индустриални зони и др.), да ги информира за някои последици от присъединяването на България към ЕС (в областта на хранително-вкусовата промишленост, конкурентоспособността и др.) и да ги насърчи да участвуват с проекти в програмата Фар 2001 Икономическо и социално сближаване;
"Противодействия на корупцията в местната власт - антикорупционни практики в общините на територията на област Перник", финансиран в рамките на Коалиция 2000. Основната цел на проекта е подобряване на обществената и административно-правната среда при взаимодействието между администрацията, гражданското общество и бизнеса на местно и регионално равнище. В рамките на проекта бе извършено проучване на територията на област Перник и в момента се провеждат обучения на представители на общинската администрация и общинските съвети, неправителствени организации и медии по въпросите на публично-частните партньорства, добри практики за прозрачност и участие на гражданското общество в работата на администрацията, въпросите на обществените поръчки и др.
Успоредно с тези проекти и текущите консултантски задачи, ФРП в консорциум с други двама партньори, осъществява управлението на Програма ФАР АКСЕС 2000 и мониторинга на финансираните проекти.

- Как ще се реализира проектът "Повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове" ?

Венцислава Данаилова:

- Проектът "Повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове" е финансиран от Фондация "Отворено общество". В рамките на проекта се предвижда да бъдат обучени около150 служители на общинската и областната администрация, както и представители на петте регионални сдружения на общините (партньори по проекта). Обучението е от три модула, всеки от по три дни. На участниците в обученията ще бъде предоставен информационен справочник с официални документи на ЕС и България относно механизмите за управление на предприсъединителните инструменти, ще бъдат обсъдени практически въпроси, свързани с участието на общините, фирмите и НПО в проекти на ЕС и т.н. Открит е Интернет форум за въпроси и отговори по темите, включени в обученията.

- Има ли ефективен диалог между изпълнителната власт, неправителствените организации и бизнеса за решаване на проблемите пред предприемачеството?

Венцислава Данаилова:

- През последните години определено се очерта тенденция на засилване на диалога между изпълнителната власт и бизнеса и неговите организации. Заедно с това следва да се отбележи, че има още много да се направи за разширяване на този диалог, за решително подобряване на качеството и резултатите от диалога. Това се налага, както от гледна точка на интересите на бизнеса, така и от острата необходимост за ускоряване на процеса на икономическо развитие на България. Особено перспективно е да се подобри диалогът на браншово и регионално ниво. Така че, като цяло, този диалог, според нас, още не е ефективен, което пречи на бизнес развитието у нас.
Go back BG Online