Ще намерим ли механизмите за обединяване усилията в борбата срещу корупцията?
(Econ.bg) - 2003/3/14
- Какви бяха мотивите на ЦИР да работи в областта на антикорупционната политика? Къде е мястото на България в световните класации?

Бленика Джелепова, Станислав Славов:

- От създаването си през 1997 г. Центърът за икономическо развитие работи за насърчаване икономическото развитие на страната, ускоряване прехода към пазарна икономика и стимулиране на гражданското участие в тези процеси. Като един от учредителите и основен участник в Коалиция 2000, Центърът насочи усилията си за ограничаване влиянието на корупцията върху икономиката на България.

За да улесни този процес, като покаже най-новите тенденции и опита на другите държави в борбата с корупцията в стопанската сфера, Центърът състави и издаде христоматията "Икономическата цена на корупцията".

Центърът за икономическо развитие е партньор на Световния икономически форум в Давос и през последните три години активно участва в изследванията за конкурентоспособността на икономиката. В това изследване са включени няколко показателя за оценка на корупцията: неплащане на данъци, разпространеност на подкупи сред висши служители, престъпност, ниска ефективност в действията на полицията, корумпираност на съдебната система, държавната и общинската администрация.

По данни от последния доклад на Световния икономически форум в Давос (Global Competitiveness Report 2002-2003) България е в първата група на страните с по-ниско равнище на разпространение на корупцията - на 27 място от 80 държави. През 1999 г. страната ни е на 50 място от 59 държави. Наблюдава се подобрение, но това все още не се усеща от представителите на бизнеса. Приватизацията и процедурите за възлагане на обществени поръчки са областите, които пораждат най-много съмнения за корупция, нарушаване на законодателството и облагодетелстване на отделни фирми и организации.

Воден от разбирането за необходимостта от все по-активна позиция на неправителствените организации за противодействие на корупцията, Центърът за икономическо развитие разработи проект на тема: "Корупционни практики в процеса на управление на общинската собственост. Прозрачност на търговете." и получи финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество"- София за осъществяването му. С проекта Центърът за икономическо развитие фокусира своите усилия върху повишаване на политическата култура на гражданите и институциите на регионално равнище, които са основен елемент при изготвянето на антикорупционните стратегии.

- Какви са основните цели и дейности на проекта? Получихте ли подкрепа от общинските ръководства?

Бленика Джелепова, Станислав Славов:

- Основната цел на проекта е чрез анализ на явлението "корупция" на общинско равнище да се разкрият разпространени корупционни практики при управлението на общинската собственост, при провеждането на общински търгове, конкурсни процедури, както и да се посочат някои конкретни стъпки за минимизиране на вредните последствия от това явление.

Същевременно при осъществяване на дейностите по проекта се цели и повишаване информираността на гражданите за техните права и отговорности, произтичащи от различни закони, като по този начин те се стимулират да търсят повече публичност и прозрачност в действията на общинските власти.

Факт е, че голямата част от хората слабо познават или въобще не познават нормативната уредба и своите права, което ги кара често да заобикалят утвърдените законови процедури.

От друга страна, чрез реализиране дейностите по проекта, екипът на Центъра за икономическо развитие инициира разговори, дискусии и формулира някои идеи за подобряване работата на общинските власти, включително за усъвършенстване на нормативните актове, които регулират тяхната дейност.

Проектът беше реализиран в общините: Пазарджик, Нова Загора, Велико Търново и Дряново в периода юли 2002 г. – февруари 2003 г. Изборът на посочените общини не беше продиктуван от предварителни очаквания за голямо равнище на корупция в тези населени места, а заради получената подкрепа и съдействие от кметовете и общинските ръководства, а в Пазарджик и от областната управа.

Центърът за икономическо развитие осъществи основните дейности по проекта със съдействието на партньори от местния гражданския сектор: Регионален фонд ИГА в Пазарджик, Бизнес център/бизнес инкубатор в Нова Загора, Център за социално предприемачество във Велико Търново и Народно читалище "Развитие" в Дряново.

В периода юли и септември 2002 г. по задание на Центъра за икономическо развитие, екип на "ЕСТАТ" – Агенция за пазарни и социални изследвания проведе четири фокус групи/групови дискусии по темата на проекта.

От октомври до декември 2002 г. в четирите общини бяха открити приемни и пощенски кутии. В градовете Нова Загора, Пазарджик, Велико Търново работеха горещи телефонни линии и електронни адреси. Посредством тези инициативи гражданите имаха възможност да подават сигнали за наличие на корупционни практики, за някои нередности в действията на общинската администрация, както и да получават консултации от компетентни юристи по различни въпроси, свързани с гражданските им права и отговорности.

През ноември и декември 2002 г. в Пазарджик, Велико Търново и Нова Загора, бяха организирани информационни дни с дискусии на тема "Гражданското общество срещу корупцията". Участници бяха представители на общински и областни ръководства, съд, прокуратура, финансово-контролни органи, бизнесмени, неправителствени организации и медии.

Целта на тези срещи бе да се представят дейностите по проекта и резултатите от тях: да се инициира гражданска активност и нетърпимост по отношение на корупционните практики в процеса на управление на общинската собственост.

През януари и началото на февруари 2003 г. в отделните общини бяха организирани работни срещи на тема "Проблеми при управлението на общинската собственост". В тях участваха кметове, заместник кметове, шефове на дирекции в общините, общински съветници, ръководители от областната администрация, бизнесмени, представители на неправителствени организации.

Целта на тези срещи беше представителите на властите и бизнесмените в открит диалог да посочат някои от проблемите при управлението на общинската собственост и да се потърсят механизми за противодействие на корупционните практики. Експерти на Центъра проведоха и допитване по темата с участниците в срещите.

Към дейностите и резултатите от изпълнението на проекта беше проявен силен медиен интерес. Информационните дни, работните срещи и хода на работа на приемните бяха широко оповестени и отразени в местните средства за масова информация: вестници, кабелни телевизии, радиостанции. Бяха излъчени и публикувани интервюта с експерти на Центъра, представители на общинската и областната власт и представители на местните партньори по проекта. Информация за провеждането на информационните дни и работните срещи беше публикувана и в икономическия портал на България - www.econ.bg.

- Какви резултати очаквате при завършването на проекта?

Бленика Джелепова, Станислав Славов:

- Няма държава по света, която окончателно да е спечелила борбата с корупцията. Безспорно е, че ограничаването и минимизирането на това явление влияе положително върху икономическото развитие на всяка страна. По данни на международните организации, които изследват корупцията, България е със средно ниво на корупция, близо до това на европейските държави.

По наша преценка механизмите, които биха могли да се приложат към българските правни и административни норми при управление на общинската собственост и конкурсните процедури с цел да противодействат на корупционните практики са в следните посоки:

- усъвършенстване на действащата нормативна база;

- повишаване на квалификацията на общинските служители;

- подобряване на правната култура на гражданите.

Най-новите данни на корупционните индекси на Коалиция 2000 показват, че според българските граждани корупцията е най-слабо разпространена, като правило, сред представителите на неправителствените организации, журналистите и учителите. Това потвърждава доверието и ролята на гражданското общество за изграждането на прозрачни механизми за контрол и ограничаване на корупционните практики.

Остава да се намерят механизмите за обединяване усилията и стимулиране участието на гражданите, неправителствените организации, бизнеса, държавната и общинската администрация в борбата срещу корупцията.

Резултатите от проекта и анализът на проведените групови дискусии от агенция ЕСТАТ ще бъдат издадени в книга, а приятелите на www.econ.bg ще могат да ползват информацията както от сайта, така и от Интернет страницата на Центъра за икономическо развитие www.ced.bg.
Go back BG Online