Възможно е двойно намаление на данъчната тежест
(ДНЕВНИК) - 2005/11/8
Отворено писмо на 11 неправителствени организации до Народното събрание

Уважаеми господин Пирински,

Подписаните по-долу единадесет организации и аналитични центрове сме убедени, че предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на правителството за 2006 г. в Народното събрание могат да допринесат за значителни подобрения в стопанските перспективи на страната.

Според данни на Евростат България е по-бедна от всяка страна, настояща или бъдеща членка на Европейския съюз. В същото време общото данъчно бреме в България, измерено чрез преразпределението през държавния бюджет, е по-високо, отколкото в новите членки на ЕС. Водени от желание да подпомогнем решаването на тези два проблема, насочваме Вашето внимание върху възможностите за провеждане на фискална реформа и намаление на данъците.

През последните години консолидираният държавен бюджет отчита значително преизпълнение на приходите и излишък. Между 2001 и 2004 г. общото преизпълнение на бюджетните приходи се равнява на 2.7 милиарда лева. През 2005 г. очакваме преизпълнение от 1.5-2 милиарда лева. В допълнение, заради изискванията на Европейския съюз България ще повиши значително акцизите и приходите си от тях. От друга страна, високият дял на сивата икономика в страната е значителен резерв за бюджетни приходи при създаване на съответните данъчни стимули за премахването й. На последно място, но не и по важност, по-активни мерки от страна на правителството за провеждане на реформа в бюджетната сфера биха могли да повишат ефективността и да оптимизират разходите.

Поради тези причини ние вярваме, че е възможно значително намаление на данъчната и осигурителната тежест върху българските граждани и компаниите, произвеждащи на територията на България, чрез политика на намаляване на данъчните ставки, опростяване на данъчната система и ограничаване на излишните процедури и разходите за нейното функциониране.

Ниските данъци повишават разполагаемите доходи на работещите, предприемчивите и инициативните. Те също така увеличават стимулите за труд и поемане на стопански риск и насърчават инвестициите. Ниските данъци намаляват изкривяването на цените и увеличават ефективността на икономическата система, като в същото време понижават дела на сивата икономика и увеличават събираемостта. Всички тези ефекти от ниските данъци увеличават икономическия растеж, заетостта, производителността и благоденствието.

Силните положителни ефекти от ниските данъчни ставки заедно с уникално добрите възможности на бюджета в момента ни дават основание да настояваме за значително намаление на данъчноосигурителното бреме върху труда и за постигане на по-ниски и по-конкурентни нива на данъка върху печалбата. Твърдим, че в настоящия момент е възможно двойно намаление на прякото облагане на трудовите доходи и печалбите и неколкократно намаление броя на процедурите и разходите за съобразяване с данъчната система.

Реализирането на подобна данъчна реформа би облагодетелствало българските граждани както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Надяваме се да насърчите народните представители изобщо и членовете на комисията по бюджет и финанси в частност да разгледат задълбочено изказаните по-горе становища, защото сме убедени, че те са технически и политически приложими.

София, 4 ноември 2005 година

За Института за пазарна икономика - Красен Станчев

За Industry Watch - Асенка Христова-Йонкова

За Центъра за либерални стратегии - Георги Ганев

За Център за икономическо развитие - Александър Божков и Георги Прохаски

За Европейския институт - Юлиана Николова

За Център за изследване на демокрацията - Огнян Шентов

За Институт за икономическа политика - Ирена Младенова

За Българско дружество "Фридрих Хайек" - Николай Неновски

За Българско общество за индивидуална свобода - Калин Манолов

За Движение "Български Великден" - Георги Стратев

За Балканския институт по труда и социалната политика - Иван НейковАвтор: "ДНЕВНИК"

Go back BG Online