Продават се активи на "Пластмаш" за 80 хил. лв.
(ДНЕВНИК) - 2005/7/21
Ликвидаторът на "Пластмаш" ЕООД, с. Георги Дамяново, обл. Монтана, обяви търг с явно наддаване за продажба на имуществото на дружеството. Началната тръжна цена на активите е 80 хил. лв. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Продажбата ще се извърши на основание Търговския закон и на протокол от 28 май на министъра на икономиката. Обекти на продажбата ще са земя, сгради, незавършено строителство и движими вещи. Търгът ще се проведе на 26 юли от 11.00 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул. "Славянска" №8. Ако няма кандидати, повторен търг ще се проведе на 9 август, 23 август и на 13 септември при същите условия и на същия адрес.


Депозитът за участие е 10% от обявената начална тръжна цена и се внася в касата на дружеството до 14.00 ч. на деня преди търга. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 10.00 ч. до 14.00 ч. на адреса на дружеството. Оглед на активите се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга, от 10.00 ч. до 14.00 ч., като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. Заявления за участие в търга се подават до 14.00 часа на деня преди търга.


Част от имуществото на "Пластмаш" ЕООД е и производствен терен от 20 хил. кв.м, представляващ парцел №388 по плана за земеразделяне на с. Георги Дамяново, извън регулация. Теренът е предоставен от 23 март 1984 г. за изграждане на машиностроителен експериментален завод. Върху терена са изградени спомагателен корпус със застроен обем 5616 куб.м и склад за инвентар.


Незавършено строителство са главен корпус със застроена площ 3 283 кв.м, административно битова сграда от 525 кв.м, склад машини и съоръжения с площ 450 кв.м.

Go back BG Online