Прокуратурата и разследващите органи в ЕС и страните кандидатки
(ДНЕВНИК) - 2005/9/26
Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) публикува наскоро сборника "Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите - членки на Европейския съюз, и страните кандидатки". Той е част от проекта "Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата", реализиран от ЦИД с финансовата подкрепа на Европейската комисия.


По думите на авторите му от Правната програма с директор д-р Мария Йорданова изданието съдържа преглед на организацията и принципите на работата на съда, прокуратурата и разследващите органи в ЕС и в България и Румъния. Изследването е полезно с оглед продължаващата дискусия за реорганизацията на следствените органи и мястото на прокуратурата, както и тяхната ефективност, отчетност и контрол. То позволява да се направи сравнение между различните държави, като отчита особености като форма на управление (република, монархия), държавно устройство и административно деление. Проучването включва мястото на Конституционния съд в системата от държавни органи, наличието на специализиран орган за управление на съдебната власт и на специализирани съдилища.


В 17 държави разследването се извършва от полицейски органи. Съдия-следователи има само в Белгия, Франция, Испания и Словения. Прокуратурата се намира в съдебната власт в 11 държави, в изпълнителната - в 7 държави, а в четири е независима институция.


Изследването на Центъра за изследване на демокрацията предлага изчерпателна информация за съдебните и разследващите органи в държавите от общността. В Германия например Службата за криминални разследвания към полицията разследва тежките престъпления. Тя се състои от отдели , които са специализирани за съответните видове престъпления. С останалите наказателни дела се занимават също полицейски служители под ръководството и контрола на прокуратурата.


В Естония, която е една от най-бързо развиващите се държави от новите в ЕС, прокуратурата е част от изпълнителната власт и е определена със закон за правителствена агенция. Институцията е единна, централизирана и субординирана . Ръководи се от главен прокурор и се намира под надзора на министъра на правосъдието, който обаче не може да засяга текущата дейност на прокурорите в предварителното или съдебното производство. Разследващите органи са поставени в изпълнителната власт - повечето са в министерството на вътрешните работи, а част от тях в министерството на финансите.


Различно решение е намерено в Италия. Там прокуратурата е част от съдебната власт, като има и специализирани звена "Антимафия". Прокурорът е основният орган по ръководство и решаване в досъдебната фаза на процеса. Контрол върху разследването се осъществява от т.нар. съдия по предварителното разследване Той гарантира неприкосновеността на личността на обвиняемия, законосъобразността на следствените действия и достоверността на събраните доказателствени материали, които ще се ползват в съдебната фаза.


В Италия съществува съдебна полиция към министерството на правосъдието. По конституция нейните служители са на пряко функционално подчинение на съда и прокуратурата. Съдебната полиция е основният орган , който осъществява предварително разследване по наказателни дела под ръководството и надзора на магистратите. Към всяка прокуратура има отдели на съдебната полиция. Полицейските служители в тях могат да бъдат отстранявани от длъжност само със съгласието на началника на съответната прокуратура.


В Латвия обвинителите са част от съдебната система, а предварителното разследване се осъществява от полицейски служители, които са част от изпълнителната власт. Прокурорите ръководят и упражняват контрол за законосъобразност спрямо действията на разследващите органи, като могат да вземат и пряко участие в разследването. Въпреки ръководната функция на обвинителите независимостта на разследващите не е нарушена. Полицаите не са задължени да се консултират с прокурора, преди да вземат решения или да предприемат действия, свързани с разследването.


В Полша министърът на правосъдието изпълнява и функциите на главен прокурор. Прокуратурата е в изпълнителната власт, но съществува изрична забрана за намеса от страна на главния прокурор в работата на подчинените му по конкретни дела.Автор: "ДНЕВНИК"

Go back BG Online