Корупцията е капан и за новия кабинет
(ДНЕВНИК) - 2002/2/11
Корупцията е капан и за новия кабинет



Корупцията през изминалата година продължава да е оценявана от обществото като един от най-важните и трудно преодолими проблеми, пред които е изправена България, констатира "Коалиция 2000" в доклада си за 2001 г. За трета поредна година той обобщава мониторинга в България и оценява антикорупционните усилия на държавата и гражданското общество. Събитията през изминалата година показват, че игнорирането на корупционните предизвикателства или тяхното фиктивно преодоляване неизбежно имат обратен ефект за управляващата политическа сила.

"Коалиция 2000" е инициатива на български неправителствени организации, възникнала през 1997 г. за ограничаване на корупцията в българското общество чрез партньорство с държавни институции и отделни личности.


Изнесените данни показват, че равнището на корупцията в България е сходно с това в другите държави в Югоизточна Европа, като по-висок ръст на подкупност бележат Румъния, Албания и Сърбия. Въпреки заявената политика от страна на НДСВ величината на корупцията в страната е останала относително непроменена и след сформирането кабинета на Симеон Сакскобургготски и първите 6 месеца от управлението му. Само безработицата и бедността са посочени от гражданите като по-съществени проблеми от корупцията. На заден план остават ниските доходи и престъпността.


Политически назначения в администрацията


Анализирайки процеса на изграждане на публична администрация и въвеждане статута на държавен служител, докладът посочва, че се е откроила липсата на ясна граница между политическите назначения в администрацията и такива, които са основани на развитието в кариерата. Дейността на Сметната палата е определена като важна за успешното прилагане на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Приложението му играе ролята на възпиращ фактор, макар и главно от морално естество срещу корупцията във високите етажи на властта. Същевременно е подчертано, че законът в този му вид не е достатъчна гаранция за избягване конфликта на интереси и превенция срещу корупционните практики в дейността на висшите държавни служители от изпълнителната, законодателната и съдебната власти. Според "Коалиция 2000" е необходимо да се установят правила и обвързването им с вътрешни правила и етични кодекси и въвеждането на санкции при нарушаването им.


Прането на пари


Отбелязано е, че мерките срещу прането на пари са сред най-важните средства за контрол, предотвратяване и разкриване на корупцията. Изнесените данни потвърждават извода, че голяма част от сделките и операциите по изпирането на пари се извършва през банковата система и чрез счетоводни операции с цел да бъдат въведени в оборот.

По данни от Бюрото за финансово разузнаване 43% от случаите на изпиране на мръсни пари са от операции по въвеждане на парични средства с престъпен произход във финансовата система, 11% са операции, целящи отдалечаване на парите от престъпния им произход и 6% - от приватизационни сделки, свързани с инвестиции с престъпен произход в легалната икономика.


Корупцията сред политиците


Докладът посочва, че законодателната власт трябва да играе по-решаваща роля за противодействие на корупцията, като самият парламент се превърне в образец на антикорупционна ефективност. Данните сочат, че 46.2% от населението смята, че корупцията в Народното събрание е широко разпространена, 31.9% са отговорили, че е донякъде разпространена, и само 21.9% са на мнение, че отсъства.

Анализът на партийната система отчита, че макар и с голямо закъснение, въпросът за финансирането на политическите партии е получил решение с приетия през миналата година Закон за политическите партии, съдържащ редица антикорупционни разпоредби. "Запазването на възможности за анонимни дарения обаче прави невъзможна пълната прозрачност на партийните финанси и контрола върху част от тях", смята "Коалиция 2000".


Застой в съдебната власт


Изминалата година е белязана с липса на чувствителен напредък в реформата на съдебната система. Поради това органите на съдебната власт са сред шестте най-корумпирани институции, а съдиите, прокурорите и следователите заемат водещи места сред най-корумпираните професионални групи. Според 70.9% от населението корупцията в съдебната система е широко разпространена, 21.7% смятат, че е ограничена донякъде, и само 7.4% - че отсъства. Според данните на "Коалиция 2000" съдийското, прокурорското и адвокатското съсловие в края на миналата година са изпреварили полицейските служители, данъчните служители и лекарите в скалата за разпространение на корупцията в различните професии за разлика от предишните две години.

Анализът посочва, че при оценките на ефективността на съдебната система в борбата срещу корупцията следва да се обхванат не само съдът, но и прокуратурата, и следствието. Според "Коалиция 2000", която в доклада е проследила реорганизациите на следствието през последните 10 години, трябва да се търси решение, което да стабилизира мястото и ролята на следствието, за да може то да изпълнява успешно своите задачи.

Дискутиран е и въпросът за мястото и ролята на прокуратурата в съдебната власт, в това число и за статута на главния прокурор. Изброени са различните позиции - за запазване на статуквото, за конституционни промени, позволяващи преминаването на прокуратурата към изпълнителната власт и в частност към Министерството на правосъдието, за упражняване на парламентарен контрол върху главния прокурор. "Самоизолацията на прокуратурата от публичния и най-вече от междуинституционалния дебат по тези проблеми допълнително усложнява тяхното решаване", се подчертава в доклада. "Мълчанието и дистанцирането на прокуратурата по принципни въпроси, съчетани с шумно огласяване на предварителни проверки и същевременно забавяне внасянето на обвинителни актове, свидетелстват за необходимостта от реформи по отношение на прокуратурата", се казва още. Според цитираните данни 29.7% от населението са посочили, че почти всички прокурори са въвлечени в корупцията, 43.2% смятат, че повечето са въвлечени в нея, и само мнението на 5.5% е, че сред прокурорите няма корумпирани.


Антикорупционна вълна в МВР


По отношение на МВР докладът изтъква, че през 2001 г. вътрешното министерство е дало сериозна заявка за ангажирането си с антикорупционни приоритети. Отбелязано е обаче, че над 10 000 полицейски служители без необходимата правна подготовка са получили правомощия да водят полицейски дознания. "С измененията в НПК вместо решаване на очерталите се проблеми се засили процесуалният формализъм, който сериозно затрудни работата по полицейското разследване, лишавайки го от оперативност, бързина и резултатност", се посочва в анализа.


Проверките на приватизационните сделки


Проследявайки процесите в икономиката, докладът констатира, че основните фактори, които допринасят за недостатъчна удовлетвореност от приватизацията, са действащите правила и липсата на надежден следприватизационен контрол. Важна стъпка на новото правителство е решението му за преминаване към по-прозрачни процедури на раздържавяване като откритите търгове за сметка на доминиращите доскоро схеми от типа продажба на РМД, преговори с потенциален купувач и приватизация чрез компенсаторни записи. Отбелязано е и желанието на кабинета на Симеон Сакскобургготски да ревизира част от реализирани сделки. "Все пак подобни проверки трябва да се извършват внимателно, при сериозни сигнали за нарушения, а не да се превръщат в лов на вещици, защото отблъскват както чуждестранните, така и местните инвеститори", е мнението на "Коалиция 2000".


Сивият сектор и паралелната власт


Анализът изтъква, че съществуването на значим сив сектор и голям по обем нерегламентиран внос означава, че в страната съществува втора, паралелна система за управление на икономиката, която контролира около една трета от оборота й. Като невярна е определена тезата, че икономическото развитие само по себе си ще реши проблемите на корупцията. "Утвърдилите се структури на паралелна власт винаги ще се опитват да си осигурят приемственост на създадените връзки на корупция. Контролирайки значима част от икономическия оборот, тази власт разполага с икономически ресурси да го направи", е заключено.


Критики срещу бизнеса със сенчести връзки


Докладът отбелязва противоречивата практика и на новото правителство от отношение на създаването на правила за взаимодействие между бизнеса и държавата. "Обявеното създаване на Съвет за икономически растеж към Министерския съвет с участието на редица представители на едрия бизнес предизвика публична критика преди всичко поради участващите в него представители на бизнеса, част от които са известни с тесните си връзки със сенчестата икономика", е посочено в него. Това на свой ред поставя въпроса за изработването на ясни и публично оповестени критерии за участието в подобна структура, както и за нейните функции и статут.

Споменато е, че в Бялата книга на БИБА се отправят критики и към двата правителствени екипа за състоянието на деловия климат в страната. За отсъствие на комуникации с кабинета говорят и чуждите инвеститори, и българският бизнес.


Противоречията в митниците


Между 25% и 30% от вноса и износа са обвързани с незаконни схеми. За разлика от 1998-2000 г., когато е отчетено свиване на контрабандните канали, за миналата година е регистрирана тенденция за увеличаване на натиска върху граничните контролни служби за пропускане на контрабанда. До голяма степен състоянието и функционирането на митниците е било повлияно от парламентарните избори. Може да се твърди, че до края на август бе наблюдаван "интензивен внос" на стоки, обмитявани по силно занижени цени.

Според оценките на "Коалиция 2000" запасяването със стоки през летните месеци бележи ръст близо 200% в сравнение със същия период от предишните години. През миналата година е възроден старият феномен за "откупване" на постове в митниците, като за пример е даден случаят в митницата в Русе. Промяната на ръководството на Агенция "Митници" е определена като събитието, предизвикало най-противоречиви оценки. Според анализа пробен камък за успеха на правителството ще има именно реформата в митниците, където контрабандните схеми са възможни благодарение на разклонената система от преразпределяне на подкупи.


Go back BG Online