България влезе в мрежата за обучение на Световната банка
(КАПИТАЛ) - 2004/5/1
В края на март т.г. Постоянното представителство на Световната банка в България и Центърът за изследване на демокрацията откриха Център за дистанционно обучение в София. Той е част от Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN), създадена по инициатива на Световната банка. Нейна основна цел е да подпомага устойчивото развитие на страните и трайното преодоляване на проблемите с бедността в глобален мащаб като създава възможности за обучение, обмен на знания и диалог между професионалистите, ангажирани с проблемите на развитието в целия свят.

Г-жо Динкова, какво отличава новия Център за дистанционно обучение от другите подобни звена към академични институции?

- Най-важната отличителна черта на центъра е, че той е част от глобална мрежа за обучение и развитие на Световната банка, която обединява около 60 центъра за дистанционно обучение. Центърът предоставя знания по теми, свързани с развитието. Палитрата е доста широка - от икономически и институционални реформи до права на малцинствата и обучение на млади лидери.

За разлика от академичните центрове при нас се акцентира преди всичко върху обмена на знания и практически опит между общности и специалисти. Друга специфика на центровете от глобалната мрежа са видеоконферентните връзки и семинари, които дават възможност за личен контакт между участниците и лекторите.

Какви предимства дава фактът, че Центърът за дистанционно обучение е част от такава мощна мрежа?

- Ако тук се организира семинар, той може да се провежда едновременно в още няколко държави. На 23 март т.г. приключихме например една серия от глобални семинари за млади лидери на тема "Управление и антикорупция", които включваха едновременно участие на млади хора - потенциални лидери от България, Босна и Херцеговина, Литва, Полша, Сърбия и Черна гора, както и лектори от Световната банка и OECD. Има различни възможности за организиране на обучението. Единият вариант е то да е под формата на семинар - да има лектори в единия център и слушатели и участници в много други центрове. Другият вариант са т.нар. видеодиалози с равнопоставени участници в няколко различни центъра, които обменят практически знания и опит в една и съща област. Миналата година например по искане на Правния съвет към президента на републиката експериментално организирахме видеосреща с един от директорите на независимата комисия за борба с корупцията в Хонконг. От българска страна в нея участваха съветници на президента, представители на Министерството на вътрешните работи и на неправитерствени организации, работещи в тази област. Интерактивните технологии позволяват подобни дискусии да се организират много по-евтино и по-ефективно, без да се налага на участниците да напускат съответния град или държава.

Всъщност обученията се осъществяват чрез тези видеоконферентни връзки, така ли?

- Видеоконферентната връзка никога не е нещо самостоятелно. Тя винаги е част от някаква по-широка програма. Например тя може да бъде предшествана от серия семинари в съответните страни. Участниците се подготвят по предварително раздадени писмени материали. Може да се направи и комбинация с някакъв онлайн курс, който да се допълва с една или няколко видеоконференции. Те могат да са в началото или в края на курса, но обучението винаги се прави комбинирано.

Кой координира дейността на мрежата от центрове?

- В Института на Световната банка във Вашингтон има специално звено, което се занимава с управлението на мрежата. Отделните центрове са относително независими. Те се управляват от независими организации - частни, обществени, университети. За да бъде избрана една институция за домакин на Център за дистанционно обучение, тя трябва да отговаря на определени критерии на Световната банка.

Един от тях е да има възможност за известна специализация в тематиката, по която работят центровете.

Целта е да може да се получи обменът, за който говорихме. До голяма степен тази специализация се обуславя от организацията домакин.

В нашия случай Центърът за изследване на демокрацията е една от водещите неправителствени организации в страната, която се занимава с демократичните и институционални реформи в различни сфери на обществения живот - икономическо развитие, правна реформа, европейска интеграция, новите предизвикателства пред сигурността и борбата с корупцията. Това до известна степен предопределя фокуса и на Центъра за дистанционно обучение.

Какви са профилите на другите центрове в региона?

- Центърът в Сараево се занимава с икономически реформи и корпоративно управление. Обучението, което те правят, е насочено предимно към малки и средни предприятия. Словенският център специализира в областта на финансите. Центърът в Белград се помещава в Британския съвет и набляга повече върху езиково обучение, диалози между млади лидери. Това не означава, че там се предлагат само такива програми. Тъй като ние сега стартираме, на този ранен етап нашият център ще предлага предимно образователните курсове, които се предлагат в мрежата. За участниците тези курсове са безплатни.

Как мислите да отговорите на специфичните нужди на българските си клиенти?

- В момента разработваме стратегия за бъдещото развитие на центъра. Намерението ни е той постепенно да адресира дейността си именно към конкретните български нужди и да организира образователни програми по искане на клиента. Центровете имат възможност да предлагат свои специфични теми на обучения, както и да търсят помощ и да използват ресурса на другите центрове от мрежата, в които търсеното знание е налице.

От друга страна, България има доста успешен опит в много области, който би бил полезен и интересен и за други страни, чиито проблеми на развитие са сходни с нашите, например за страните в региона. Световната банка насърчава точно тази специализация в регионален мащаб, тъй като проблемите в известна степен са общи.

Нашият опит би могъл да се "експортира" под формата на образователно съдържание и програми.

С какво по-конкретно бихме били полезни и на други държави?

- България би могла да сподели положителен опит по някои актуални теми. Антикорупция например е една такава тема, по която тук се работи от доста време и има натрупан опит. Самият Център за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 имат такова знание и много информация, която лесно може да се разработи като образователна програма. Имаме намерение да предложим това съдържание на партньорите в Югоизточна Европа и Централна Азия.

Кои ще бъдат вашите клиенти?

- Насочваме се към представители на държавната администрация, на неправителствения сектор, университетите, частния бизнес и мултинационалните компании, които имат офиси в различни страни и биха могли да се възползват от нашата мрежа. В момента курсовете, които предлагаме, са насочени към ясно дефинирани от Световната банка целеви групи и ние търсим участниците сред тях. Мислим за в бъдеще за по-прецизирано маркетиране на тези курсове, за тяхното популяризиране, включително и чрез средствата за масова информация.

Смятате ли да организирате платени курсове по поръчка?

- Да. Таксата ще покрива разходите за подготовка на програмата. Единствената константа като разход, която отсега мога да назова, е около 100-150 долара на час за видеоконферентната връзка и логистично осигуряване от наша страна.

Може ли фирма, която иска да организира за своите служители семинар с конкретен чуждестранен лектор чрез видеоконферентна връзка, да се обърне към вас с такава поръчка?

- Може при две условия че е готова да плати конкретния разход и че лекторът се намира в страна, в която има център от нашата мрежа. Ние ще се договорим с този център той да домакинства на лектора за определения период от време. За фирмени клиенти тази възможност би била интересна, защото при всички случаи ще им излезе по-евтино да се свържат със съответния лектор по този начин, отколкото да го поканят тук. Това е интересна възможност и за университети, които биха искали да поканят лектор от чужбина за своите студенти.

Go back BG Online