Данъчна и социалноосигурителна тежест и сива икономика*
(КАПИТАЛ) - 2003/2/8
В условията на непрозрачна и неефективна администрация високата данъчноoсигурителна тежест поражда появата на голям сив сектор и свързана с него корупция в икономиката. През 2002 г. данъчноосигурителната тежест в България отбелязва минимален спад, но остава сравнително висока за страна в преход. Няма съществена промяна в дела на сивата икономика в страната, който според различни източници е между 25 и 40% от БВП. Нерегист­рираните обороти на фирмите продължават да формират основната маса на подкупите. За да бъдат намалени делът на сивата икономика и свързаната с нея корупция, е необходимо успоредно намаляване на данъчноосигурителната тежест и подобряване на отчетността на компаниите.
Корупционният натиск в данъчната сфера остава висок. Основните причини за това са:
честите промени в данъчното законодателство, които не позволяват на данъчните субекти и администрацията да се подготвят;
възможностите администрацията да прилага данъчните закони по усмотрение и избирателно;
непрекъснатите и продължителни инспекции, които позволяват дълъг личен контакт с данъчните служители и отнемат значителни ресурси на фирмите;
ниската алтернативна цена и за двете страни на избягването на данъчни плащания чрез корупционни практики;
липсата на адекватна лична защита на данъчните органи;
недостатъчен капацитет в данъчната администрация за адекватно прилагане на съществуващата нормативна рамка.
Предложените от правителството промени в данъчното законодателство със Закона за държавния бюджет за 2003 г. продължават набелязаната стратегия за намаляване на преките за сметка на косвените данъци. Сами по себе си подобни мерки не премахват корупционния натиск, а само прехвърлят неговото влияние вътре в данъчната администрация. Необходими са и повече усилия за подобряване на администрирането на отделните данъци. Промените в данъчните закони бяха гласувани в последния възможен момент, което позволява прокарване на преференциални клаузи в законодателството и повишава несигурността за бизнеса. Данъчната философия на правителството, изглежда, се променя към позволяване на повече данъчни стимули, което може да доведе до увеличаване на злоупотребите при липса на адекватно подобрение в капацитета на данъчната администрация.
Инициативата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Mинистерството на финансите (МФ) да повишат събираемостта на социалните осигуровки чрез въвеждане на минимални осигурителни прагове по браншове и професии крие реална опасност от преминаването на стопански организации в сивата икономика и повишава възможностите за корупция в администрацията, особено в краткосрочен план. Минималните осигурителни прагове влизат в сила от 2003 г., но ефектът от тяхното въвеждане ще може да бъде преценен реално през 2004 г. Трябва да се отбележи, че изкривяването на пазара от въвеждането на праговете беше сведено до минимум чрез прилагането на механизъм на пряко договаряне между синдикати и работодатели.
През 2002 г. правителството предприе мерки, които имат реален потенциал да намалят корупционния натиск в данъчноосигурителната сфера в средносрочен план:
представяне на детайлна данъчна политика до 2005 г.;
приемане на Закон за Националната агенция за приходите, който предвижда тя да бъде изградена институционно през 2004 г. и да започне да действа от началото на 2005 г.;
провеждане на консултации по бъдещи промени в данъчното законодателство със заинтересувани страни;
по-добро координиране на действията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи.
Същевременно Министерството на финансите обяви инициатива по проверка на съответствието между притежавано имущество и декларирани доходи. Успешното провеждане на тази акция би демонстрирало политическа воля и административни възможности за справяне с укриването на данъци. По данни на Министерството на финансите годишно държавата губи от неплатени и укрити осигуровки и подоходен данък над 1.1 млрд. лв., а несъбираемите данъчни задължения на фирми към средата на 2002 г. са 928 млн. лв.

Текстът е част от Доклад за оценка на корупцията 2002, изготвен от Коалиция 2000, който ще бъде представен следващата седмица. (www.anticorrup­tion.bg)


Go back BG Online