Регулиране на нежеланата електронна поща
(КАПИТАЛ) - 2005/5/7
Регламентирането на условията и реда, при които е допустимо изпращането на несъгласувани електронни съобщения, налага приемането на някои законодателни мерки. В тях се включва въвеждане на изискване всяко несъгласувано електронно съобщение с търговски характер, изпратено чрез доставчик на компютърно-информационни услуги, да бъде ясно и недвусмислено обозначено като такова още към момента на получаването му от лицето, до което е било адресирано.
Необходимо е също така да се предвиди задължение за всички доставчици на компютърно-информационни услуги, които изпращат несъгласувани електронни съобщения с търговски характер посредством електронна поща, да проверяват периодично и да се съобразяват с регистрите, в които се вписват лицата, нежелаещи да получават такива съобщения.
Друг стъпка е изискването за изрично предварително съгласие (т.нар. opt-in режим) за получаване на електронни съобщения с непосредствена рекламна цел. Трябва да се регламентират и условията и редът за изпращане на електронни съобщения от определено лице до неговите клиенти. В тези случаи изискването за изрично предварително съгласие може да бъде заменено с изискване лицето, изпращащо рекламните съобщения, да осигури безплатна и лесно достъпна възможност за своите клиенти да откажат получаването на рекламни съобщения (т.нар. opt-out режим).
Съществено е да има изрична забрана за изпращане на несъгласувани рекламни съобщения до лица, които не са дали съгласие за това и/или които изрично са заявили, че не желаят да получават такива съобщения. Друга важна абсолютна забрана е тази за изпращане на несъгласувани рекламни съобщения, при които липсва ясно указание за самоличността на изпращача или валиден адрес, на който получателят може да се откаже от получаването на такива съобщения.
Препоръчително е да бъде въведен еднакъв правен режим по отношение изпращането на несъгласувани рекламни съобщения, независимо дали получателят е физическо или юридическо лице. Основното преимущество на този подход е избягването на възможни усложнения, свързани с невъзможността да се установи дали титуляр на определен електронен адрес е физическо или юридическо лице.
В повечето случаи лицата, изпращащи спам, получават електронни адреси и номера на мобилни телефони без съгласието и дори без знанието на техните титуляри. В тази насока е необходимо налагането на ограничения, включващи забрана за лицата, които във връзка с осъществяваната от тях дейност събират и съхраняват адреси за електронна поща, да предоставят тези адреси на трети лица без предварителното съгласие на техните титуляри. Трябва да бъде забранено събирането на адреси за електронна поща през интернет, както и на номера на мобилни телефони. Необходимо е и създаването на регистри на потребителите на интернет, на притежателите на мобилни телефони и т.н., които не желаят да получават несъгласувани електронни съобщения.
С приетите през 2002 г. изменения и допълнения на Наказателния кодекс бяха инкриминирани няколко състава на компютърни престъпления, които обаче нямат пряко отношение към изпращането на спам. С цел адекватна защита срещу разпространението на несъгласувани електронни съобщения обаче е наложително инкриминирането на по-широк кръг деяния като: изпращането на несъгласувани електронни съобщения в определени случаи (например голям брой изпратени съобщения, липса на указание за самоличността на изпращача или на валиден електронен адрес за обратна връзка и т.н.), неправомерното разпространяване на адреси за електронна поща, фалшифицирането на служебната информация, придружаваща електронното съобщение.Автор: Димитър МАРКОВ, Мария ЙОРДАНОВА, Център за изследване на демокрацията

Go back BG Online