Нужна е стратегия за повишаване на конкурентноспособността
(Новина на деня) - 2005/1/20
Разпространението на корупцията и липсата на бърза, ефективна и безпристрастна съдебна система са сред най-сериозните проблеми пред страната, откроени в доклада "България 2010: икономическите предизвикателства". Той е поръчан от президента Георги Първанов и е изготвен от екип експерти и представители на неправителствени организации, сред които са Центърът за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Основна цел на представения доклад е да бъдат идентифицирани основните икономически предизвикателства, свързани с интегрирането на България в Европейския съюз.
На основата на направения анализ авторите предлагат конкретни идеи, които да осигурят икономическа стабилност, повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика и намаляване на изоставането на България от ЕС по редица икономически и социални показатели.
Докладът ще бъде представен и дискутиран на конференция, която ще се проведе от 10 часа на 23 януари в зала 8 на НДК. За участие в дебата по основните приоритети на страната в средносрочен и дългосрочен план са поканени представители на научните среди и експерти, представители на президентската администрация, държавните институции и политическите партии, на синдикатите, работодателските организации и бизнеса, на неправителствения сектор, дипломати.
Особено внимание през следващите години трябва да се обърне в областта на пенсиите и социалното осигуряване, посочват експертите в доклада, който е от 150 страници. Те предлагат и създаване на стратегия за повишаване на конкурентноспособността на икономиката и на специализирана институция за нейното прилагане.
Опасенията, че въвеждането на еврото като официална валута в страната през 2009 – 2010 година ще доведе до рязък скок на цените са до голяма степен преувеличени. Българската икономика ще бъде вече част от общото европейско стопанство и ще се е приспособила към изискванията му, се посочва в доклада.
Основните показатели за състоянието на пазара на труда сочат ниска степен на използване на трудовите ресурси. Отбелязва се, че икономическата активност на трудоспособното население е сравнително ниска, като по-малко от половината от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда.
В доклада се посочва, че през последните няколко години се формира тенденция към намаляване на безработицата, като част от позитивните промени се дължат на въведената мярка за задължителната регистрация на трудовите договори.
Основен извод в глава "Конкурентноспособност" на българската икономика е, че особено важно е в средносрочен план тя да има структура, създаваща висока добавена стойност и конкурентоспособност, която позволява значими и стабилни експортни и инвестиционни потоци. Основният фактор за това е корпоративното управление, което означава, че държавата трябва да създаде условия, но двигател за увеличаване на конкурентноспособността са фирмите. Авторите предупреждават, че ако усилията в България бъдат насочени единствено към поддържане на макроикономическа стабилност, без да се провежда активна политика за увеличаване на конкуренцията, ще настъпят разочарования, свързани с липсата на достатъчен икономически растеж.
В класации на чуждестранни инвеститори и инвестиционни банки за това коя страна в региона предлага най-атрактивен инвестиционен климат, Румъния е на първо място, а България и Турция се конкурират за втора и трета позиция, а Гърция е на четвърта. Към края на 2004 година България е на девето място по обем на привлечени чужди инвестиции сред страните от Централна и Източна Европа. Българската икономика все още не е достатъчно конкурентоспособна и е необходимо държавата да подпомогне фирмите в тази област, пише още в доклада.
Успех ще бъде, ако един или два български университета се наредят сред европейския елит след приемането на страната ни в ЕС. Това предполага по-различна от сегашната политика, която ограничава чуждестранната конкуренция на образователния пазар, без да стимулира достатъчно българските институции.
В доклада се предлага учебните заведения да бъдат оценявани освен от държавни акредитационни органи и от независими рейтингови агенции.

Go back BG Online