Прокуратурата - къде е нейното място в Европа?
(НОВИНАР) - 2005/4/11

В 10 страни членки на Европейския съюз мястото на прокуратурата е в съдебната власт, сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията. Сред тях са Белгия, Италия, Люксембург и Португалия. Също както в България мястото на съдебната власт е регламентирано в основните закони на страните членки на ЕС.
Най-интересна е уредбата на Кралство Швеция, където съдебната власт включва само съдилищата. Прокуратурата там е независима институция както спрямо съда, така и спрямо полицията. Главният прокурор е централната фигура, едновременно със службата, която той оглавява, е и обвинител към Върховния съд. Страната е разделена на шест района, всеки от които има окръжна прокуратура. Главният и окръжните обвинители се назначават от правителството.
Също както у нас, разследването по наказателни дела в Швеция се извършва от полицейски дознатели и прокурори. В страната няма конституционен съд а в основния закон липсва самостоятелна глава или раздел, който урежда действията на съдебната власт. Решението за предварително разследване по наказателни дела се взима от прокурора или от дознателя. Ако то е взето от дознателя, прокурорът се намесва в разследването само ако има основателни предположения за извършителя. Също както у нас обвинителите в Швеция са водещи разследването.
Най-близко до съдебната уредба у нас са Италия, Испания и Португалия. В Испания най-висшият съд е Върховният трибунал, а по-нисшите съдилища се наричат аудиенции. Върховният трибунал се помещава в Мадрид и се състои от пет отделения - гражданско, наказателно, административно, социално и военно. Магистрати могат да бъдат съдени единствено от този съд. В Испания има разследващи съдилища, където се извършва следствието за престъпления. За разлика от България, където Висшият съдебен съвет е централен орган, в Испания той се нарича Генерален съвет на съдебната власт. Подчинени са му всички съдебни институции в страната. Генералният съвет се оглавява от председателя на Върховния трибунал. Останалите 20 членове на Генералния съвет се назначават с кралски декрет за период от 5 г. при предварително одобрение от министъра на правосъдието. Изборът на председателя на Върховния трибунал става по предложение на членовете на съвета. Също както у нас, Генералният съвет раполага със собствен бюджет, който разпределя към другите институции.
Главният прокурор в Испания се назначава и отстранява от длъжност от краля по предложение на правителството след консултации с Генералния съвет на съдебната власт. Обвинител Х1 в тази страна се отчита ежегодно за дейността на подчинените си пред правителството и парламента. В Испания има дебат дали да се направят законодателни промени, съгласно които главният прокурор ще се избира от парламента. Разследването на делата в тази страна е поверено на съдии-следователи. Основните им функции са досъдебната фаза на наказателния процес. Съдия-следователят може да възлага разследване на съдебни полицаи. Той налага превантивни мерки в хода на разследването, когато установи, че са налице основанията за това, и когато бъде сезиран от прокурора.
Съдебната полиция действа в Испания от 1987 г. Тя е институция, подчинена на съдиите и прокурорите и разследва престъпления. Съдебните полицаи са тези, които имат задачата да събират доказателства за извършено престъпление. За да станеш съдебен полицай, се изисква специален ценз, който се добива в Центъра за съдебно обучение.
Принципите на съдебната реформа, извършена в Словения преди приемането й в ЕС, са заложени в конституцията на страната. Също както в България, в Словения съдопроизводството е на три инстанции. Както в България и там има върховни, окръжни, градски и районни съдилища. Прокуратурата не е част от съдебната власт на страната. Тя е независима държавна агенция. Обвинителите са несменяеми и са независими от изпълнителната власт. Те се подчинавят само на конституцията и закона. Назначават се от правителството по предложение на министъра на правосъдието, с изключение на главния прокурор, който се избира от парламента. Предварителното разследване в Словения се извършва от съдии-следователи под ръководството на прокурор. Ролята на полицейското разследване е ограничена само до събиране на улики, изземване на следи и разпити на свидетели. Прокурорът е този, който преценява дали събраните данни са достатъчни, за да се започне предварително разследване, или направо ще се прибегне до обвинение пред съда.
Франция е страната, чието законодателство е част от европейския модел. Прокуратурата в тази страна е част от съдебната власт, но обвинителите не са несменяеми за разлика от съдиите. Съдебната система е регламентирана от конституцията на Франция, която е приета през 1958 г. Висшият магистратски съвет е управителното тяло на съдебната власт. Той се състои от прокурори и съдии. В структурата на съдиите влизат президентът на републиката и министърът на правосъдието, който е и пазител на държавния печат, петима съдии, един прокурор и един член на Върховния административен съд. В тази част на Висшия магистратски съвет участват още трима други членове, които не са юристи. Подобна е структурата на прокурорската част на съвета. Характерно за системата във Франция е т.нар. Изправителен съд. Той разглежда дела за престъпления с лишаване от свобода до 10 г. или глоба в размер минимум от 3750 евро. Върховният административен съд се нарича Държавен съвет и е висша съдебна инстанция по административните дела.
Прокуратурата във Франция е част от съдебната власт. Тя се нарича Публично министерство, тъй като основното й предназначение е да защитава интересите на обществото и осигурява спазването на обществения ред. Главният прокурор е страна по дела, гледани във Върховния касационен съд. При упражняване на правомощията си прокурорите имат право да искат съдействие от полицията във всеки момент. Във Франция също има съдии-следователи, които осъществяват предварителното разследване на престъпленията. Водещ в разследването обаче е прокурорът. Полицейски агенти също могат да се включат в разследването, което може да се осъществи и от полицейски офицери.
Всяка страна сама избира съдебната си уредба, каза в края на миналата седмица Джонатан Фол, председател на Дирекцията "Свобода, сигурност и правосъдие", който бе на посещение у нас. Съдебната реформа в България, за която толкова много се говори, все още предстои.


Автор: Фани Чоджумова

Go back BG Online