Който лобира - корумпира
(ДУМА) - 2002/2/14
Живка Дамянова - главен координатор на "Коалиция 2000"

- Госпожо Дамянова, много констатации бяха направени на организирания от Коалиция 2000 анти-корупционен форум. Не липсваха и предложения, но хората очакват реални практически мерки. Какви са конкретните предложения на вашата организация?
- С цел по-добро партньорство и по-добро сътрудничество с гражданското общество отдавана предлагаме на доброволни начала да бъде създаден обществено-политически съвет, който да упражнява контрол и в същото време периодично да информира обществото за това, как правителството изпълнява тези хубави инициативи, които предлага за борба с корупцията. Наскоро огласената програма на Министерския съвет е доста подробна. Тя ще бъде контролирана от комисия, състояща се пак от министри и зам.-министри. В това няма нищо лошо, но излиза, че те самите ще контролират себе си.

- Но в публичното пространство те акцентират върху ролята на гражданското общество?
- Време е от вербална, декларативна позиция на властта, за това, че имат за партньори граждански организации, да се премине към реално сътрудничество, т.е. да бъдат създадени такива антикорупционни органи, в които да бъдат включени самите граждански структури.

- Как виждате реализирането на подобна идея?
- Предлагаме създаването на обществено-политически съвет. Докладите за оценка на корупцията, които готвим, са много сериозни документи. Те са доказателство, че една гражданска организация има капацитет. За изготвянето на документите събираме експерти на различни равнища, от различни институции и заедно с тях анализираме проблема. Досега от изпълнителната власт не е направен подобен анализ. Затова сме на мнение, че е наложително създаването на специален съвет, който да бъде свързващо звено между гражданите и властта. Задачата му ще бъде не само да информира, но и да упражнява контрол върху изпълнението на приетите предложения за борба с корупцията.

- Каква ще бъде институционалната основа на този съвет?
- В този съвет биха могли да влизат представители на държавните институции, които работят в тази област, видни личности и членове на неправителствени организации, утвърдили се с антико-рупционни инициативи. Начинът на формиране и институционалната му основа трябва да бъдат обсъдени допълнително.

- Взаимствате ли пример от други държави?
- Поради различната степен на демократизация на различните държави антико-рупционните мерки в тях имат различен характер. Страните в нашия регион и тези в преход имат свои спе-цифики и всяка от тях търси собствен път за решаване на проблемите си.

- Какви по-непопулярни препоръки се съдържат в доклада за борба с корупцията?
- Например по отношение подобряване на бизнесусло-вията в България. Една от препоръките се отнася до начина на управление на акционерните дружества. Въвеждане на корпоративното управление, което със своите механизми да защитава интересите на миноритарните акционери, с цел да се ограничи монополизирането на вземането на решения от едрите акционери. Това е много съществен момент. Той е свързан и с въпроса за децентрализация както на властта, така и на вземане на решения в бизнеса и в утвърждаване на прозрачни, анти-корупционни механизми за ръководство на компаниите и на бизнеса.

- Една от най-разпространените форми на политическа корупция е лобизмът, който у нас се осъществява при закрити врати. Имате ли инициативи в тази посока?
- Добре е позната приказката - който побира, корумпира. В света лобистката дейност също е регламентирана. Настояваме това да стане и в България. Да има публичност. Но за целта е необходима законова рамка. При нарушения да се прилагат санкции съобразно закона. Особено когато става дума за финансиране на политическите партии, за финансиране на избори. У нас няма никаква прозрачност. Това е друго наше предложение, което считаме, че ще има много важно значение, ако се приеме и се пристъпи към решаване на този въпрос.


Go back BG Online