Българският президент Георги Първанов: Корупцията лишава от вяра в закона
(ДУМА) - 2002/2/13
Ваши Превъзходителства,
Дами и господа,

С удоволствие приех поканата на организаторите от "Коалиция 2000" да участвам в откриването на тази конференция, тъй като това ми дава възможността не само да споделя някои от своите разбирания по проблема за борбата с корупцията, но и да подчертая значимата роля на гражданското общество в нея. Ползвам се от случая да поздравя "Коалиция 2000" за последователните усилия в анализа на корупцията. Направеното досега от вас, госпожи и господа, наистина е респектиращо. В това число бих поставил и тазгодишния анализ. Именно сега, когато нетърпимостта на българските граждани към това явление е изключително висока, особена важност придобива и необходимостта от един професионален анализ на явлението корупция и от ясно формулиране на мерките за борба с нея. Корупцията е преди всичко правно понятие, което не е достатъчно прецизно дефинирано. Поне аз не можах да намеря прецизна дефиниция. Всъщност дефиницията не е най-важна, защото всички знаем какво е корупция и къде е корупцията. И тя може лесно да бъде описана. Всеки път, когато облечените във власт отрекат законността и обществения интерес и се ръководят в действията си от лични мотиви, това е корупция. Корупцията - това е отрицание на разбирането за демократична, правова и социална държава Не може да бъде демократична държава тази, в която отделни лица могат да се поставят над законите. Не може да бъде правова държава тази, в която съществува политическа закрила на престъпниците. Не може да бъде социална държава тази, в която справедливостта може да се купи с пари. Корупцията следователно разяжда конституционните устои на обществото. Разбира се, би било едностранчиво да свързваме корупцията единствено и само с държавността. Наистина именно там пораженията са най-тежки. Ерозират се институциите, руши се доверието на гражданите в собствената им държава. Има нещо, което е не по-маловажно вече. Корупцията засяга правата на всеки гражданин, лишава го от вяра в закона. Различните форми на корупция имат пряк и негативен ефект върху цялостното развитие на икономиката на страната и влияят върху равенството на стопанските субекти, водят до непрозрачна и неизгодна приватизация и фактически увреждат формирането на държавния бюджет. Не може да се пренебрегва корупцията и в други сфери, в които тя не по-малко засяга българското общество. Наложително е да се изработят механизми за преодоляване на явлението в областта на здравеопазването, образованието, спорта и редица други сфери. И точно поради това е необходимо да се обединят усилията, както на всички държавни институции, така и на обществените организации, и на всички граждани. Защото корупцията по един или друг начин засяга всички ни. Не може да бъде дадена еднозначна оценка на борбата с корупцията, която сега провеждат българските държавни органи Една негативна оценка би била несправедлива към хилядите държавни служители, към служителите на МВР, към огромния брой магистрати, които честно и всеотдайно прилагат закона. Въпреки лошите материални условия, въпреки опитите за политическа намеса, въпреки недостатъчната защита от страна на държавата спрямо гражданите. Същевременно и безусловно положителна оценка няма да бъде убедителна, защото не са малко случаите на необясними действия на администрацията, на внезапно забогатели държавни служители, на сделки с държавно имущество, които увреждат държавния интерес. Бездействието на правоохранителните органи в тези случаи е изключително тревожен сигнал, че корупцията може би е оставила следа и в органите, които трябва да следят за точното и еднакво прилагане на закона спрямо всички. Продължават да бъдат ежедневие случаите, в които българските граждани са принудени да плащат, за да получат правата, които законът им е гарантирал Аз бих казал, че имаме основание да кажем, че днес корупцията е реална в политическя дневен ред - това, което отдавна препоръчва и даже бих казал настоява "Коалиция 2000". Има достатъчно аргументи в подкрепа на това твърдение. Аз ще посоча някои от тях, повечето са обосновани в анализа, който ми е предоставен. Формирането на национална стратегия за противодействие на корупцията; регламентирането на проблема за държавно финансиране на партиите, което е една малка, но важна стъпка в тази посока; задълбочаването на административната реформа. Аз приемам духа на оценките в доклада, чийто извод е: направеното е необходимо, но недостатъчно условие за трайни мерки в борбата срещу корупцията. Настоящото правителство и парламентът си имат своите пропуски и недостатъци, но ще повторя това, което казах и в Брюксел: това правителство, това мнозинство, не може да бъде обвинено, че поощряват корупционните практики. Напротив, по-скоро е налице воля да се преодолеят наследените проблеми, макар че без съмнение това се прави недостатъчно настойчиво. Българската държава, уважаеми дами и господа, все още е в дълг на своите граждани. Тя все още не е създала оптималните законодателни решения за борба с корупцията, не е предоставила на правоохранителните органи онези средства, които им позволяват спокойно да си вършат работата. Българската държава е в дълг и към държавните служители, към служителите в правоохранителните органи и към магистратите, защото дълги години даваше възможност на политиците да ги употребяват. Защото не им предостави защитата, която те заслужават. Жалко е, че все още държавата не поощрява онези нейни служители, които намират в себе си куража да противостоят на корупцията и престъпността. Аз мисля, позволявам си тази скоба, че президентът не бива да награждава само заслужили граждани на кръгли годишнини Очаквам правителството да ми предложи, да го направи по отношение на онези държавни служители, които не само устояват на изкушенията на корупцията, но и жертват личната си сигурност в името на спазването и защитата на закона. Тези хора заслужават да им покажем колко много ценим тяхната всеотдайност. Те трябва да бъдат постоянно окуражавани от цялото българско общество. Казвам всичко това, защото не бива да допускаме в българското общество и у нашите чуждестранни партньори да се създаде подозрението, че видите ли българската държава е тотално корумпирана, че у нас не се води борба с корупцията. Такова подозрение не само влошава шансовете ни да бъдем приети в НАТО и в Европейския съюз, то е незаслужено, невярно и дори обидно за българските граждани, за всички нас. Не бива да позволим на шепа престъпници да определят представата за нашата държава Те трябва да получат, и то колкото се може по-скоро, своето заслужено възмездие. Техните имена трябва да бъдат назовани в присъдите на българските съдилища - разбира се, не в съмнителни, дискредитиращи системата списъци - за да стане ясно, че всъщност те, т.е. корумпираните, тези престъпници са незначителна част от българското общество. Само тогава можем да разчитаме и на по-категорични знаци от нашите чуждестранни партньори, че желанието ни за европейска и евроатлантическа ориентация е реалистично. Нещо повече, процесите на интеграция на Република България в Европейския съюз неминуемо налагат да противодействаме на корупцията и в контекста на защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Борбата с корупцията трябва да продължи не само като борба с корупционните престъпления, а преди всичко като се предприемат последователни мерки, за да се ограничат предпоставките за корупция. Неслучайно и във вашите изследвания, говоря за изследванията на колектива "Коалиция 2000", безработицата, бедността и корупцията са най-тежките проблеми за българските граждани. Тоест, тези проблеми в съзнанието на българския гражданин са взаимно свързани, с взаимно влияние помежду си. За да може да се поведе успешна борба с корупцията, е необходимо да се прекъснат възможностите за връзки между политиците и престъпния свят Хората, които създават законите, трябва да се водят от интересите на обществото. Всякакви форми на нерегламентирана защита на корпоративни интереси и на клиентелизъм трябва да бъдат изключени. Необходимо е да се въведе строг контрол не само върху администрацията, но и върху политиците, които създават правилата, по които всички ние живеем. Политическите назначения също генерират корупция в администрацията. Всеки път, когато на мястото на един професионалист бъде назначен некомпетентен партиен функционер, партизанщината ерозира държавността. Не можем последователно да проведем борба с корупцията без добре организирана, политически независима и компетентна държавна и общинска администрация. Основна роля в борбата с корупцията имат и ще продължават да имат, вече го повтарям няколко пъти, правоохранителните органи. Трябва да се погрижим те да получат не само необходимите закони и материално осигуряване на дейността им, но и висока степен на лична защита от страна на държавата. И накрая, борбата с корупцията не може да се води без да се отчита връзката й с организираната престъпност в прането на пари. Всеки опит за противодействие на корупцията като се пренебрегват връзките й с останалите форми на престъпност, е обречен на неуспех. Уважаеми дами и господа, Каквито и мерки и насоки на борба с корупцията да се препоръчват, те ще бъдат недостатъчни, ако не се съпровождат с подчертана обществена нетърпимост към нея. Именно в това виждам и една от основните мисии на гражданското общество - да поддържа нулева толерантност към корупцията Още веднъж ви поздравявам за извършеното от вас и ви желая ползотворна работа. Вярвам, че както сериозно сме представени ние - политиците, държавниците, представителите на гражданските структури - на вашия форум, ще бъдем единни и последователни и в своите действия срещу корупцията. Вярвам, че антикорупционната коалиция ще има своите солидни, значими успехи в близките месеци и години.

Благодаря ви.Go back BG Online