ІІ. Пускаме агенти в мафията
(24 часа) - 2003/12/17
Това е втората част от оригиналния текст на Националната стратегия за противодействие на престъпността, която вътрешният министър Георги Петканов внесе в МС. Вчера единствено "24 часа" публикува стратегията. Текстът бе до мерките от раздел З, свързани с използване механизмите на културата, образованието, спорта и здравеопазването.

4. Ограничаване на организираната престъпност
Цели:
4.3. Използване на целия ресурс на МВР по предотвратяване на взривявания, убийства и други тежки престъпления чрез засилване на оперативното и информационното взаимодействие между националните и териториалните служби.
4.4. Създаване на условия за надеждна финансова и икономическа сигурност на държавата и пресичане на финансовите източници на престъпните групи.
Задачи:
4.10. Засилване на информационните позиции в престъпните групи и използването на СРС за получаване на информация за техните планове и намерения да извършват тежки престъпления с оглед предотвратяването им.
4.12. Бързо разкриване на извършителите на организирани тежки престъпления и осигуряване на годни доказателства за следствието и съда.
4.14. Специален отчет на лицата от престъпни групи и пълноценно използване на закона за изземване на оръжието им.
4.15. Изясняване произхода на пари, активи и имоти на лидерите на престъпни групи и техните най-близки връзки и набиране на доказателства за придобитото чрез престъпления.
4.16. Ефективен контрол върху проектите в икономиката, които се реализират по линия на ЕС с оглед защита от престъпни групи на финансовите средства от европейските фондове.
4.17. Засилване на екипния принцип на работа с митническите, финансовите и данъчните органи, следствие и прокуратура по набирането на доказателства за престъпната дейност от организирани групи.
4.18. Активни съвместни действия с групата прокурори от ВКП по дела за лидери на престъпни групи и техните връзки за доказване на престъпната им дейност.
4.19. ВКП и "Инспекторат" при министъра на правосъдието да водят на специален отчет делата за престъпления, извършени от представители на организирани групи, с оглед тяхното своевременно и качествено приключване.
4.20. Съвместни проверки с Агенцията за финансово разузнаване за банкови и данъчни нарушения и за незаконно придобити имоти от лидерите на престъпни групи.
4.21. Проверки в банките чрез отдел "Специален надзор" при БНБ за документиране на транзакции с използване на фиктивни документи.
4.22. Проверки от Главна данъчна дирекция за имотното състояние на лидерите на престъпни групи чрез данъчни ревизии на регистрираните от тях фирми.
4.23. Системен контрол чрез митническите мобилни групи на фирми на лидери на престъпни групи при конкретни случаи на внос или износ на стоки.
4.24. Засилване на контрола по предотвратяването на опита за контрабанда на стоки, наркотични вещества, трафик на хора и др. престъпления в зоните на ГКПП чрез внедряване и активно използване на автоматизирана информационна система и технически средства за контрол.
4.25. Активно взаимодействие между МВР, НРС и служба "Военна информация" - МО, за придобиване на информация за дейността на български и чужди престъпни групи.
4.26. Засилване на взаимодействието с местната власт и гражданското общество за съвместни мерки според специфичните за районите проявления на престъпните групи.
4.27. Активизиране на работата по изясняването на сигнали за служители на МВР, свързани с лица от престъпни групи, заподозрени в контрабанда, трафик, производство и разпространение на наркотици, грабежи и др.
4.28. Ефективни мерки за недопускане, своевременно пресичане и разкриване на магистрални грабежи и други престъпления по пътната
5. Превенция на терористични действия в страната
Активно участие на България в антитерористичната коалиция
Задачи:
5.5. Надеждна охрана на държавната граница и ефективен контрол на ГКПП, включително чрез визовата система.
5.6. Засилване контрола върху общоопасните средства, организацията и ефективността на охраната на обектите със стратегическо и жизненоважно значение, дипломатическите и чуждестранните представителства.
5.7. Интензифициране на контрола върху разпространението на оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба, включително чрез пресичане на т. нар. неосезаеми трансфери за предаване на Техническа информация чрез Интернет или други средства за комуникация.
5.8. Недопускане използването на страната от чужди терористични организации и разкриване на опити за установяване на контакти и използване на престъпни групи за терористична дейност.
5.10. Придобиване на изпреварваща информация за планове, цели и намерения на групи и лица в международен и вътрешен аспект, потенциални извършители на терористични действия.
5.11. Реализация на комплексна система от мерки за подобряване на физическата сигурност в БА в процеса на структурна реформа и недопускане кражба на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и общоопасни средства.
5.12. Ефективен контрол върху чуждите граждани от рисковите държави и обмен на информация с международните компетентни органи за чужди граждани, желаещи да получат виза за България.
6. Противодействие на корупцията.
Задачи:
6.3. Проучване и прилагане опита на страните членки на ЕС, в областта на изграждането на национални механизми за координиране на действията в борбата с корупцията.
6.8. Развитие и утвърждаване на специализираното звено в МВР за координация, информационно и оперативно взаимодействие и контрол по противодействието на корупцията в МВР.
6.9. Оценка на уязвимите на корупция сфери на дейност в МО и БА и детайлно дефиниране на потенциалните форми и направления на посегателства срещу икономическата и финансовата им стабилност.
6.10. Въвеждане на механизми за предотвратяване "конфликти на интереси".
6.12. Изграждане на система за антикорупционно сътрудничество между държавните институции, неправителствените организации и медиите.
7. Сигурност на гражданите и обществен ред.
Цели:
7.1. Ограничаване и намаляване на престъпленията, насочени срещу личността и собствеността на гражданите. Снижаване броя на пожарите и ПТП и размера на нанесените щети.
7.2. Повишаване ефективността в работата на полицията за защита на правата и законните интереси на гражданите. Утвърждаване на общественото признание на дейността на полицията.
7.4. Ограничаване на младежката престъпност.Венелин Узунов, кмет на Разград: Радикална промяна в МВР: Радикална промяна е нужна сега в България.
Трябва да се създаде общинска полиция, която да осигурява спокойствието на гражданите. МВР пък да има специализирани структури, които да се занимават пряко с борбата с престъпността.
***
Петкан Илиев, „Коалиция 2000": Крачка напред
Крачка напред е, че се иска сътрудничество с неправителствените организации. Последният доклад на ЦИД за наркопазара е показателен. Това е помощ за управлението, защото в много случаи по тези доклади се сезират разследващите органи.
***
Весела Банова, зам.-председател на Агенцията за защита на децата: Децата са приоритет. Работата с децата на улицата е приоритетна задача. Те не са най-честите извършители на противообществени прояви, но са в голям риск. За тях в София има 2 дневни центъра, подготвя се трети.
***
Иво Цанев, СДС: Бягство от отговорност
Тези неща в по-голямата им част ги слушаме от 1 г. Не желая да коментирам проект за решение на МС, защото това е бягство от отговорност от страна на министър Петканов. Парламентът задължи правителството да представи в едномесечен срок не проект за решение, а стратегия.
***
Борислав Цеков, зам.-шеф на НДСВ, Доволен съм от стратегията
Аз лично съм удовлетворен от подхода и материала в стратегията, която министър Петканов ни предостави. Парламентът има готовност да приеме необходимите нормативни мерки. Вероятно дискусия ще предизвика законът за конфискация на имущества, но смятам, че като видим коригирания вариант по проекта, би следвало да бъде приет от парламента. До 2005 г. трябва да се приеме изцяло нов НПК, но е добре приемането му да стане до края на 2004 г. По принцип промени са нужни и в Закона за СРС, като акцентът да е върху ефективния контрол за използване на специални разузнавателни средства, като се формулира възможността за парламентарен контрол. Смятам, че въпросът за промени в Данъчно-процесуалния кодекс, с които да се разреши на МВР да разкрива данъчната тайна, е спорен.


Go back BG Online