Приватизацията пак зацикли
(КЕШ) - 2003/12/19
През третото тримесечие на 2003 г. икономиката на страната ни продължава да се развива положително въпреки забавянето на темпа в отделни сектори на националното стопанство, сочи доклад на Центъра за икономическо развитие. Положителната оценка за периода се основава върху макроикономическите показатели, нарастват преките чуждестранни инвестиции. Продължават положителните секторни тенденции в туризма, банковата система и капиталовия пазар. Заедно с това салдото по търговския баланс се влошава сериозно на годишна база.

Центърът за икономическо развитие за трети път т. г. представи доклад за състоянието на икономиката на страната през предходното тримесечие. Анализите сочат, че растежът на Брутния вътрешен продукт (БВП) за този период не би могъл да надхвърли резултатите за същото време на 2002 г., който беше 6.4 на сто на годишна база. Темпът на БВП на годишна база би могъл да се оцени на около 4.5 ­ 5 на сто. Специалистите очакват по-висок растеж на добавената стойност на индустрията в сравнение с растежа за третото тримесечие на миналата година, който беше 5.3 на сто, а добавената стойност на сектора на услугите се предвижда да е с по-нисък растеж отколкото през миналогодишното трето тримесечие. През третото тримесечие се наблюдава равномерно увеличение на потребителските цени с по-малко от 1 на сто заради незначителната месечна инфлация до април и дефлацията през май и юни. Това вдига ценовото равнище през септември с 1.2 на сто спрямо декември на миналата година. По отношение на безработицата се наблюдава запазване на тендецията за намаляване на регистрираните българи без работа. Нивото на безработица от 12.76 на сто е най-ниското за България от 1998 г. насам.
Търговията
Положителното салдо по текущата сметка в размер на 172.4 млн. долара за третото тримесечие е формирано от позитивното участие на салдото по услугите и по текущите трансфери и негативното участие на търговското салдо и салдото по дохода. Въпреки че салдото по текущата сметка за третото тримесечие на 2003 година е положително, то се влошава със 158.7 млн. долара спрямо положителното салдо за същия период на 2002 г.
Поради изпреварващия темп на нарастване на вноса пред износа продължава да расте дефицитът в търговския баланс на страната. Натрупаният за деветте месеца дефицит от 2126.2 млн. долара е с близо 814 млн. долара повече отколкото през същия период на 2002 г. Съществени изменения се наблюдават в стоковата и географската структура на износа. Ускореното нарастване на износа на потребителски стоки води до увеличаване на дела им в общия износ, а страните от ЕС продължават да се утвърждават като основен пазар за българската експортна продукция с относителен дял от 56.6 на сто. Нарастването на вноса на потребителски стоки не може да се смята за обезпокоително, а нарастването със същите темпове на вноса на инвестиционни стоки и на суровини говори за работеща икономика и за подобрен достъп на българската продукция до международните пазари, т. е. за стабилен темп на нарастване на износа.
Инвестициите и
предприемачите
Притокът на преки чуждестранни инвестиции продължава да нараства и е много вероятно да се сбъднат прогнозите за година с най-много чуждестранни вложения. Това нарастване се дължи главно на кредитите, получени от смесените дружества, функциониращи на българския пазар, от техните преки инвеститори. С тези кредити се финансира разширяването на производството и изграждането на нови производствени единици. Явно чуждестранните инвеститори оценяват бизнесклимата и условията на българския пазар като благоприятни за развитието на бизнеса и инвестират за утвърждаването си като съществена част от развиващата се българска икономика.
С цел увеличаване на чуждите инвестиции в страната бе дискутиран и нов законопроект за насърчаване на инвестициите, който предвижда позитивни промени в две посоки: стимули за инвестиции в страната над определен праг и диференциран подход на администрацията към инвеститорите в зависимост от размера на инвестициите. За подобряване на административната среда за възникване и функциониране на предприемачеството в страната бяха предприети промени и в статута и функциите на Агенцията за малките и средните предприятия (АМСП). Въпреки новите идеи приватизацията е една от областите, в които неуспехите на правителството са значително повече от успехите. Продължава изоставането от приватизационната програма на Агенцията за приватизация (АП). През изтеклия период нямаше нито една ключова сделка за големи предприятия. Липсата на капацитет или липсата на желание от страна на АП да приватизира доведе до идеи за елиминирането є от процеса на приватизация и създаване на структура, подобна на Банковата консолидационна компания (БКК), която да се заеме с приватизацията на ключовите дружества. Едно от основните събития на приватизационния пазар бе продажбата срещу компенсаторни инструменти на пакети от ДЗИ АД (20 на сто) и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД (49 на сто). Въпреки това обаче ролята на капиталовия пазар във финансовия сектор на България остава малка. Към края на септември 2003 година общата пазарна капитализация на "Българска фондова борса ­ София" АД беше 6.88 на сто от прогнозата за БВП за 2003 година, заключават експертите от ЦИР.
Преговорите
с Евросъюза
Гръцкото председателство на Европейския съюз завърши със затварянето на още една от преговорните глави ­ "Околна среда". Консултациите по глава "Правосъдие и вътрешни работи" бяха в центъра на вниманието през периода юли-септември 2003 година. В края на тримесечието парламентът прие промените в Конституцията, свързани със съдебната реформа. Въпреки това обаче няма съществени стъпки към подобряване работата на правоприлагащите и правораздавателните органи в България. През този период бяха обявени резултатите и от два доклада за нивото на корупцията в България ­ на "Коалиция 2000" и на "Трансперънси интернешънъл". Индексите на корупция, обобщени в докладите, не показват съществено изменение на нивата от предходните периоди. С цел хармонизация на българското закоонодателство с европейското бе приет и нов Закон за обществените поръчки. С него се урежда създаването на агенция и регистър за обществени поръчки, както и мерки за по-ефективен превантивен контрол върху възложителите и изпълнителите на поръчки.
Банките
Състоянието на банките в България е стабилно с отлични показатели за капиталова адекватност и ликвидност и с добре функциониращ банков надзор, сочи докладът на ЦИР. Към края на третото тримесечие в България вече има 35 банки, а след продажбата на Банка ДСК вече над 97 на сто от активите общо за банковата система са притежавани от частни лица, а чуждестранни банки и инвеститори контролират над 85 на сто от банковите активи. Общо банковата система за последното тримесечие продължи да увеличава своите активи, депозити и текуща печалба. Към края на септември банковата система е имала активи на стойност 16 386 230 хил. лв., депозитите са били за 12 690 460 хил. лв., а за септември текущата печалба на банковата система е била 293 663 хил.Автор: екип на Центъра за икономическо развитие

Go back BG Online