Интелектуалната собственост у нас не е надеждно защитена
(МОНИТОР) - 2005/10/27
Пречат сива икономика и нелоялна конкуренция


За изграждането на икономика, основана на знанието, най-важни са степента на отвореност на икономиката, политиката за защита на конкуренцията и правата на интелектуална собственост. Добре функциониращият пазар, включително ефективното прилагане на законите в защита на правата на собственика и потребителя, е първото необходимо условие, за да има пазар на иновации и технологии.
Степента на отвореност на икономиката е главен фактор както от страна на търсенето на нови технологии, така и от страна на предлагането. Непрекъснатият натиск на международната конкуренция - при наличие на гарантирани и ясни правила за конкуренция, стимулира иновативността на предприемачите. Отвореността поощрява както повишаване търсенето на предимства чрез по-ефективни продукти и процеси (в т.ч. и чрез иновации), така и осъществяването на множество партньорства за разработването на общи международни проекти, които българските фирми или дори държавата не биха започнали поради липса на средства или знания. Показателно е, че икономиките с най-висока степен на отвореност се характеризират и с най-високо равнище на иновационна активност.
Икономическата свобода, като определящ фактор за иновационната активност обаче, надхвърля показателите за отвореност на икономиката. Според фондация "Херитидж" икономическата свобода се определя още от такива фактори, като корупцията, нетарифните бариери пред търговията, фискалната тежест, върховенството на закона, регулаторната тежест, ограниченията върху банките, трудовия и неформалния пазар.
Значително подобряване на показателя се наблюдава за последните три години (подобна тенденция се наблюдава и в световен мащаб след 2002 г.) и според последните данни България затвърждава позицията си като преобладаващо свободна икономика (52 място от 155 държави).
Въпреки значителното подобряване на икономическата свобода в България пред ефективното функциониране на фирмите, остават сериозни проблеми, свързани с липсата на напредък в реформите на съдебната система и административното обслужване. Времето, което фирмите отделят при взаимодействието си с администрацията, е фактор, демотивиращ предприемачеството и инвестиционната дейност. България значително изостава от повечето европейски държави, като времето за прилагане на договор например отнема средно 440 дни при 48 дни в Холандия. Това допълнително намалява сигурността на фирмите при развитието на тяхната бизнес и иновационна дейност.
Иновационната активност на фирмите до голяма степен се обуславя и от равнището и качеството на пазарната конкуренция. Тя определя поведението на предприемачите и избора им между продуктивни иновации и други непродуктивни средства за увеличаване на печалбите (т.нар rent-seeking)
От друга страна, обаче, предлагането на нови технологии, т.е. инвестициите в тяхната разработка, до голяма степен зависят от защитата на правата на интелектуална собственост, които гарантират възвръщаемостта на направените инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
Според индекса на икономическа свобода в България най-застрашена е правната защита на собствеността, което е свързано предимно с наличието на значителна сива икономика и нелоялна конкуренция в страната, както и сравнително слабото прилагане на законите, регулиращи конкуренцията.
*Част от доклада "Иновации.бг: Иновационен потенциал на българската икономика", изготвен от фондация "Приложни изследвания и комуникации", под редакцията на проф. д. ик. н. Марин Петров, Председател на Експертен съвет по иновации, фондация "Приложни изследвания и комуникации", преподавател в УНСС и Руслан Стефанов, координатор на проект "Икономическа програма", Център за изследване на демокрацията.
Заглавията са на редакцията.

Автор: “Монитор”*

Go back BG Online