Цъфтежът на корупционните практики
(МОНИТОР) - 2003/12/5
Искаш ли легално, материално да се възползваш от корупцията, да си добре хоноруван, да постигнеш някоя командировка в чужбина, то стани статист в някой състав "Антимафия" или съответната комисия, финансирана от НС, Американската агенция за международно развитие, предприватизационни фондове на ЕС, програми ФАР и други.

Корупционните практики у нас са в постоянен цъфтеж поради свободата на кметове, министри, лобисти и разпоредители с бюджетни средства да преговарят с потенциални купувачи - подкупвачи, и да сключват сделки с обществени средства и собственост.

По света всяка държава си има Закон за сделките с обществени средства (ЗСОС), който процедурно регламентира изразходването им и никакъв министър или кмет не може с чужди и свои "да договаря" язовири, автомагистрали, закупуване на автобуси, да довежда концесионери. Европейските страни имат ЗСОС от 1830 г., който непрекъснато се усъвършенства, а след 1990 г. се и транспонира с Директивите на ЕС.

У нас нямаме ЗСОС, който да регламентира задължителността на публичната обява на инвестиционните ни намерения, вида и процедурите за провеждането на търга, договарянето, плащанията, гаранциите за изпълнението, съответстващи на представените референции за успешно извършени сделки. Имаме си Закон за обществените поръчки (ЗОП), който е компилация на Директиви на ЕС във връзка с глобализацията и евроинтеграцията, като трябваше да се транспонира националното законодателство с тях. Авторите на ЗОП не познават съществуващия у нас закон за инвестиционни намерения и търгове, приет на 5 април 1934 г. с Указ № 4 на Н.в. Борис III. Така те не транспонират закон с Директиви, а Директиви с Директиви!

Последните три правителства и всички структури, занимаващи се с корупцията, не правят тръжен закон не се занимават със законодателство, а провеждат анкети, мониторинг, и създават администрации за изследване на следствието, не и на причините.

До сега две антикорупционни комисии минаха в забвението, като от тях останаха само ведомости за възнагражденията им. Сега имаме още две комисии. Една към НС с 24 парламентаристи. Друга към МС наречена ККРК (Комисия за координация работата по корупцията). Независимо, че се намират на по-малко от 200 метра, те не си общуват. Може би защото няма в какво да си съдействат. Върхът е създаденият през април т.г. Координационен център за борба с организираната престъпност и корупцията към МС, в който да влязат експерти на МВР, прокуратурата и МФ.

Липсата на процедурен ЗСОС у нас налага протестирането на половината от приватизационните сделки, на стотици нарушения на ЗОП в съда и в МФ според Сметната палата. През 2001 г. 7 договора в МФ след оферти "са спечелени" при сумарна офертна цена 8,23 млн. лв., а "договорени" са 36,26 млн. лв., т.е.извън закона са платени 28 млн. лв.

Във връзка с предстоящата евроинтеграция във всяко министерство има дирекция на щат, като се отделят значителни средства за мониторинг и обучение на българските чиновници. Но не и за внедряване на европейското законодателство за сделките.

Голям източник на средства и хонорари се оказа американската Агенция за международно развитие. До сега тя финансира няколко семинара и институти: "Етика в управлението", "Политическа академия", "Чисто бъдеще", "Коалиция 2000". За последните 4 години са платени 326 мероприятия (семинари, дискусии, антикорупционни публикации и учебни христоматии, 75 кръгли маси и пр.). Правителствата на България и САЩ са подписали антикорупционна програма "Отворено управление" и "Коалиция 2000" е включена като граждански компонент в тази програма. При отсъствието на адекватна законова база обаче усилията се насочвали към възстановяване и утвърждаване на нравствените стандарти и ценности, утвърждаването на професионални кодекси на поведение. Без да се намесва в създаването на тръжно законодателство по европейски модел, което трябва да се акордира с Директивите на ЕС, средствата им по проекта ще се използват в направления, отдалечени от насъщните ни нужди.

Със самочувствие, че се извършва нещо много полезно за обществото, цялата тази "активност" се рови в следствието и никога не поглежда към причините за корупцията - липсата на антикорупционно законодателство. И така. Комисиите към МС, към НС, неправителствените организации, финансирани отвън, не участват в законодателните антикорупционни дейности и "изучават" проявите на корупцията и мониторинг по професии, по министерства, училища, болници и пр. Но не се трогват от 45-ото ни място за корупционните индекси за 2002 г.

В края на ноември 2003 г. вече е публикувано Учебно помагало - антикорупция за обучаване на учащи. На какво? Нямаме ЗСОС - азбуката, но някои вече заемат прекрасна ниша за дълготрайно получаване на хонорари. Страните от ЕС не транспонираха Директивите в Директиви, а си усъвършенстваха националното законодателство за извършване на сделки (приватизационни и обществени поръчки). Не вярвам този дето плаща музиката да забранява да се ползва опитът на европейските страни и публикации на закони за търговете след 1828 г. в ЕС.

Въпреки че са встрани от тези помощи Министерство на икономиката и това на държавната администрация, в желанието си "да открием и закрием" Главата за свободно движение на стоки към ЕС, масово и ежемесечно участват в командировките в Брюксел, в Генерална дирекция "Вътрешен пазар" на Еврокомисията. Масово, тъй като, за да зададат въпросите си, се командироват от 5 до 9 души. На тези инструктажи са ни отправени 26 препоръки, предполагащи написването на нов ЗОП. По-важните отбелязват:

- Издаване на документ за процедурите по ЗОП. Преговорите да приключат до септември 2003 г. Работна група по електронни поръчки и електронен пазар. Директивите не се транспонират коректно към националните закони. Ще има единна класификация на обществени поръчки до 1 година. Неудовлетвореност от хармонизацията на националното ни законодателство, което трябва да приключи преди присъединяването към ЕС - 1.01.2007 г. Минимална и максимална публичност и два вида прагове за задължителност на търговете на национално ниво и ниво ЕС. Да се изработи нов ЗОП.

Странни и срамни са сделките, предприемани от икономисти, бивши банкери и брокери за "Булгартабак", БТК, "Горна Арда".

В страни от ЕС като Португалия, Германия, Франция, които имат ЗСОС след 1830 г., след публикуване на Директивите започна реформа на националното тръжно законодателство, съгласувано с Еврокомисията. Последно законът на Франция от 403 члена, сега след съгласуването има 132 члена, опростена структура и регламентиране на тръжните процедури с национално или международно участие. Праговете за задължителност, които ще се изменят всеки 2 години в ЕС много лесно ще се транспонират в ЗОП на държавата.

В нашата страна нерентабилно използваните средства, отпускани от донори за борба с корупцията и образование на чиновници, са грешка или тих саботаж за въвеждане на европейските практики при извършването на сделки. Но нали от тези сделки се облагодетелстват същите тези хора, които възпрепятстват предприсъединителните фондове чрез некомпетентност, леност, премии и командировки. Държавата трябва да се заинтересува не само от отпусканите средства, но и да проучи компетентността и събере референции за състава на чуждите представители, тъй като някои от тях за първи път се докосват до такива проблеми и до края на престоя си не могат да влязат в час. Нашият час за влизането в ЕС обаче изтича. Затова научният потенциал, заангажиран с мониторинги, да разреши проблемите на българския триъгълник: омбудсман, закон за лобизма и бай- ганьовски синдорм за келепира от властта.


Автор: Пенчо Васев

Go back BG Online