Правомощия и отговорности на обществения защитник - мнение на експерти
(БНТ) - 2004/3/29
Правомощия и отговорности на обществения защитник - мнение на експерти
Водеща Ивет Добромирова:
Според специален закон, който влезе в сила от 1 януари тази
година, до 1 април Народното събрание трябва да назначи
омбудсман. Какви ще бъдат правомощията и отговорностите на
новата институция, кои са най-подходящите личности да заемат
длъжността обществен защитник - за това ще говорим с депутата от
НДСВ Кирил Милчев, един от кандидатите за омбудсман, с Нийл
Буне, координатор на ООН за България, и с д-р Луис Друке,
представител на Върховния комисариат на бежанците към ООН.
Здравейте. Както обикновено, с превода ще ни помага Моис Бело.
И така, да започнем оттам, каква е ролята на обществения
защитник?
Нийл Буне - координатор на ООН за България:
Омбудсманът е институция, която съществува в много страни.
Помага на правителствено равнище, на централната власт, на
общинско равнище. В Организацията на ООН за развитие ние имаме
наш собствен омбудсман. Всъщност това е човек, към когото хората
могат да се обръщат с проблемите си. Човек, който е извън
държавните механизми и когато някой реши да си реши проблемите
по един път, не успее, по друг път, винаги може да се обърне в
края на краищата към омбудсмана. Колегите сигурно имат какво да
добавят.
Водеща:
Може ли да се каже, че омбудсманът ще замести успешно съда
например?
д-р Луиза Друке - представител на Върховния комисариат на
бежанците към ООН:
Не, съдебната система никога не може да бъде заменена. За
върховния комисар на ООН за бежанците значението на институцията
на омбудсман е по-скоро превантивно, тъй като бежанците по
определение са хора, жертви на нарушения на правата на човека и
ако тези нарушения по правата на човека могат да бъдат
преодолени у дома им, те не биха се превърнали в бежанци. Ето
защо според мен е особено важно във всяка страна да се създаде
такъв орган - дали ще бъде обществен защитник, или посредник,
или омбудсман, някаква институция по правата на човека, в
национален мащаб, която да даде възможност на хората да изразят
своята тревога, да се оплачат пред една институция, в която да
имат пълно доверие и да могат да се надяват в разумните рамки,
че тревогите им ще бъдат удовлетворени.
Водеща:
Вие изведохте една друга роля на омбудсмана, която е
превантивна - преговори предварително, а не разрешаване на
спорове след това.
Л. Друке:
Точно за това става въпрос. Като представител на върховния
комисар съм работила в немалко страни, обикновено съвместно с
местния представител на ООН. И тук в България, виждаме, че до
миналата година имаше повече българи, желаещи да получат статут
на убежище в чужбина, отколкото чужденци, желаещи да получат
убежище в България. И тази нова институция за България би могла
да спомогне за обмен на информация и за преодоляване, и решаване
на проблемите. Тогава всички бихме спечелили от всичко това. И,
разбира се, върховният комисар за бежанците не се застъпва в
полза на когото и да било в България, било то физическо лице или
партия. Онова, което обаче е важно за нас е, институцията,
която ще бъде създадена, да разполага с правомощията, с
финансовите средства и подкрепата, с компетентността да изгради
и защити своята независимост и доверието на обществото в себе
си, за да може да функционира ефикасно. Ние от ООН ще бъдем сред
първите привърженици на тази институция. Ние знаем, че
Центърът за изследване на демокрацията и редица други
правозащитни организации в страната, в това число Хелзинкският
комитет, активно наблюдават, изучават въпросите за правата на
човека в България и според мен това е правилната позиция. В края
на краищата една национална институция следва да вземе решение
кой и как. Но законът е съвсем недвусмислен. И отново работа на
България е да си свърши работата колкото се може по-скоро и да
премине, да се приведе в съответствие и в тази област с
практиката по правата на човека в света.
Водеща:
Г-н Милчев, безпристрастност е едно от основните качества,
които бъдещият обществен защитник на национално ниво трябва да
има. Но фактът, че в закона е записано, че националният
обществен защитник се избира с обикновено, а не с квалифицирано
мнозинство поставя под съмнение тази безпристрастност. Появиха
се коментари, че всяко управляващо мнозинство ще може да си
назначи удобен нему човек на този пост.
Кирил Милчев - депутат, ПГ на НДСВ:
Да, наистина безпристрастност е думата, която трябва да се
казва като синоним на омбудсман. Има нещо символично в това, че
с началото на пролетта, с 1 април е свързано не само приемането
ни в НАТО, но и учредяването на две изключително важни
правозащитни институции в България, които са вече влезли със
закон от началото на годината и сега до края на март месец
трябва да влязат де факто в сила. Това е комисията за борба
срещу дискриминацията, една изключително важна комисия, и
институцията на омбудсмана.
Що се касае до това, че няма възможност да се избира с
по-голямо мнозинство омбудсманът, това е факт на базата на
конституционните ограничения. Те всъщност ограничават
възможността омбудсманът да бъде избран с две трети. Ние го
имахме предвид като нещо, което може да бъде заложено в закона,
но в конституцията точно е написано какво се избира от Народното
събрание само с мнозинство от две трети.
Водеща:
Мислите ли, че българският омбудсман ще може наистина да се
занимава със спорове преди тяхното реално разразяване, а не
след. Моето наблюдение като че ли е, че хората по-скоро са
склонни да се обръщат към подобни институции, когато трябва да
разрешат проблем, а не за да го предотвратят.
К. Милчев:
Касае се за една сфера, която е много специфична и засяга
правата на човека, не всякакви спорове и не всякакви жалби.
Освен това не бива да се създава впечатление, че омбудсманът ще
бъде някакъв началник, който ще пише писма на министрите и
министрите ще му свършват работата евентуално. Всъщност той
трябва да ходи в администрацията, на място, в отделите, там,
където се е зародил спорът, за да може да събере двете страни и
да намери компромиса. Това е интересното, което всъщност
определя и възможностите на омбудсманът. Администрацията, всички
знаем и от медиите, че куца, куца нещо в администрацията по
принцип. Бюрократизмът в администрацията е нещо явно. Но не е
въпросът само да кажем тази администрация е лоша, а конкретният
случай да бъде доведен до край. Това е институцията омбудсман.
Водеща:
Г-н Буне, на ниво ООН как работи един такъв обществен
защитник?
Н. Буне:
Омбудсманът трябва да има независим статут, да се ползва с
доверие, да разполага с . . ./техническо прекъсване - бел.ред./
да върши работата си и да има такъв статут, че в него да се
вслушват и по неговите препоръки да се предприемат действия. В
рамките на ПРООН омбудсманът е подчинен пряко на
най-високопоставения служител в организацията и всеки отделен
служител в организацията за развитие на ООН може да се оплаче
пред омбудсмана. Обикновено той се занимава с индивидуални
проблеми на служителите по метода на помирението, но понякога се
ползва от правата си, за да сезира и върховното
представителство. Впрочем така стоят нещата в редица страни, в
които има омбудсман. Същите принципи всъщност са приложими -
независимост, уважение и доверие, ресурсно обезпечаване и
възможност да налага решенията си.
Водеща:
А как оценявате ситуацията в България, закъснели ли сме с
въвеждането на тази институция или пък е точно сега моментът?
Н. Буне:
Смятам, че България, както и с много други процеси, които се
развиват понастоящем - и членството в НАТО, предстоящото
членство в ЕС, моментът е назрял тъкмо за създаването на такава
институция. Аналогични институции са създадени в редица страни
от Източна Европа, в други - не, но в други страни е избран
другият подход на Комисия за правата на човека. Но така или
иначе е важно да има един независим орган, така че хората,
обществото да се чувства уверено, че някой ще се вслуша в
неговите проблеми. И тук не става въпрос само за правата на
човека. Това е въпрос на развитието, тъй като, ако хората не
вярват в това, че институциите ще им помогнат, обществото трудно
би функционирало.
Л. Друке:
Вероятно бихме могли също да добавим, че съществува
международна организация Асоциация на омбудсманите и
помирителите в световен мащаб. В нея членуват изтъкнати
обществени личности, университетски преподаватели, юристи.
Заседават ежегодно и обсъждат въпроси от текущ интерес, които да
бъдат решавани регионално, между няколко страни, по един
всеобхватен начин и така националната политика да прилага
международните или регионалните договорености или стандарти що
се отнася до правата на човека. И така се повишава респектът,
зачитането на правата на човека. И точно за това става дума в
страните в преход, когато далеч не винаги отделната личност е
имала правото, а винаги държавата. И тази институция вече, в
Полша например или в Унгария, или в Чешката република, в която
съм работила, е дала вече не малък принос, тази институция,
сплотявайки обществото. И например в образователната система - и
във висшето образование, и в средното образование, благодарение
на тази институция се разпространяват принципите на правата на
човека. И такава една институция, националният омбудсман се
вплита, вписва чудесно в живота на обществото. Нека на
забравяме, че първата такава институция е създадена в родината
на Алфред Нобел, в Норвегия през 1890 г., след това в Швеция и
други страни, тъй че дошло му е времето на омбудсмана и в
България.
Водеща:
Г-н Милчев, ще успее ли Народното събрание да спази срока?
Ще има ли избран омбудсман до 1 април?
К. Милчев:
Много ми се ще това Народно събрание, в което аз участвам
като част от мнозинството, да подходи доста сериозно към тази
въпрос, защото избирането на такива две институции - не само на
омбудсмана, но и на Комисията за защита срещу дискриминация, е
една решаваща крачка напред и към нашето европейско членство.
Самият акт на влизането ни в НАТО не е просто едно празненство.
То е подплатено с много други успоредни актове, които определят
демократичността на нашето общество, в това число и реални
институции като омбудсмана и като комисията за защита срещу
дискриминация, които дават един изключителен тласък на
правозащитността в нашата страна.
Водеща:
Благодаря ви много за този разговор.


Go back BG Online