Как институциите влияят върху конкурентоспособността на икономиката - коментар на Емил Ценков
(ДАРИК РАДИО) - 2000/10/10

Водеща Милена Симеонова:
Предаването "Портфейл" започна поредица
"Конкурентоспособност на българската икономика" точно преди
седмица. Заедно с авторите на анализа на Центъра за икономическо
развитие коментираме отделните фактори на конкурентоспособност.
Ще припомня, че подобно изследване у нас се прави за първи път,
а за втори път страната ни е включена в годишния доклад на
Световния икономически форум. Тази година сме на предпоследното
58-мо място. Защо, какво трябва да се промени на микро и макро
равнище? Какво трябва да съдържа една програма за
конкурентоспособност на българската икономика? Отговорите на
тези въпроси търсим в дискусията на "Портфейл" за
конкурентоспособността. Днес ще коментираме фактора институции.
Сега казвам добър ден на Емил Ценков от Центъра за изследване на
демокрацията.
Емил Ценков:
Добър ден.
Водеща:
По какъв начин институциите влияят върху
конкурентоспособността на икономиката?
Е.Ценков:
Бих казал, че реформата в институциите е основен фактор за
конкурентоспособността на една икономика и България, разбира се,
не прави изключение в това отношение. Тук можем да кажем, че
реформата в различните сектори на институциите, различните
институции, се отразява върху ограничаването на корупционните
практики и това пък е връзката между корупция и
конкурентоспособност.
Водеща:
Кои са институциите у нас, които трябва още много да бъдат
реформирани според вашето изследване?
Е.Ценков:
Ами вижте, може би трябва да се започне от върха, т.е. от
политическата система и там, струва ми се, политическият елит е
в дълг към обществото, тъй като все още нямаме закон за
политическите партии и това позволява една симбиоза, незаконна,
между отделни фирми и политически партии или групировки и това
всъщност е едно голямо нарушение на конкурентоспособността в
тази сфера. А що се отнася до другите области, разбира се,
реформата в съдебната система, която набира сили, но все още
съществува пропаст между гражданството и правозащитните органи,
все още липсва това доверие, което би позволило на хората
активно да се включат в... по-специално в противодействието на
корупцията, разбира се, в икономиката, където съществен фактор е
овладяването на ситуацията в сферата на лицензионните режими,
т.е. ограничаването им, където е възможно, опростяването им,
което да позволи да се премахнат онези пречки, които генерират
корупция и всъщност рефлектират негативно върху
конкурентоспособността.
Водеща:
Какво показва изледването за митниците, за полицията?
Е.Ценков:
Разбира се, има и добри, и лоши новини. Добрите новини са
свързани с това, че се предприемат редица мерки по увеличаване
на личната отговорност на отделните служители, да кажем в
митниците, в полицията, осъществява се засилване на контрола
върху тяхната дейност. От друга страна, ние констатираме, че се
задържат на едно константно равнище корупционните практики
изобщо в обществото, а косвено чрез различни техники, които
използваме като огледалната статистика, можем да констатираме,
че все още контрабандата, която подхранва и скритата икономика,
и, разбира се, е фактор, който вреди на конкурентоспособността,
продължава да бъде в големи размери.
Водеща:
Ще се върнем отново на огледалната статистика. Кажете ни
обаче по какъв начин правите оценка дали в една институция има
корупция?
Е.Ценков:
Различни техники се използват. Споменатата огледална
статистика показва, че със съпоставянето на данните от ЕВРОСТАТ
и от българската статистика разликите в износа и вноса от
България, които са съществени. Тук според една от оценките
сумарната разлика е около 850 милиона долара годишно.
Водеща:
За какъв период става дума?
Е.Ценков:
Годишно, което показва, че всъщност зад тази цифра се крие
голяма част от контрабандата, а това показва например корупцията
в митниците.
Е.Ценков:
В кои институции тогава има най-много корупция? Ето,
митниците можете да засечете по този показател. В другите по
какъв начин установявате?
Е.Ценков:
Да, ами Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция
2000 провеждат тримесечни проучвания на общественото мнение,
където се проследява еволюцията на обществените представи за
корупцията в институциите. И там неизменно, а междувпрочем
наскоро ще обявим новите корупционни индекси...

Водеща:
Кога ще стане това?
Е.Ценков:
Този месец, точната дата не мога да ви кажа. Там неизменно
на първо място са митниците, на последно място са
президентството, парламентът и т.н.
Водеща:
А след митниците кои са?
Е.Ценков:
Ами за съжаление нямам в себе си таблицата, но също така,
значи единият масив от въпроси са свързани с институциите,
другият с професиите, там за съжаление попадат и лекари, и
адвокати, и т.н.
Водеща:
А коя е най-корумпираната професия, на първо място кой е?
Е.Ценков:
Митниците пак.
Водеща:
Пак митниците. А на кое място е България в доклада на
Световния икономически форум според фактора корупция?
Е.Ценков:
Това, което мога да ви кажа, е класацията, която дава
"Трансперънси интърнешънъл" и всъщност това е добрата новина, че
тук в разстояние на три години България се придвижи от 66 място
на 53 място, което показва положителна тенденция и трябва да ви
кажа, че този индекс на " Трансперънси интърнешънъл", който е
много важен, се формира на базата и на местни изследвания, и на
интервюта с чуждестранни инвеститори и хора на бизнеса, които
очевидно маркират тази, това подобряване на условията, при които
те работят в България.
Водеща:
А какво сочи вашето показване, кои са най-корупционните
сделки?
Е.Ценков:
Ние в доклада за корупцията през 1999 година в България,
Коалиция 2000 акцентира върху определен тип сделки, които са
преговорите с потенциален купувач.
Водеща:
Приватизацията.
Е.Ценков:
Да, в сферата на приватизацията, да. И конкретно нашата
препоръка е тези сделки да бъдат ограничени до минимум и да се
осъществяват единствено с решение на Министерския съвет.
Водеща:
Имате ли някакви конкретни данни за приватизационните
сделки общо?
Е.Ценков:
Конкретни данни е трудно да се... Значи, ако говорим за
злоупотреби, е трудно да се получат такива данни. Единствено
съдебната система разполага с някакви точни данни за корупция в
тази сфера.
Водеща:
Сериозен фактор за ниската конкурентоспособност е скритата
икономика. Според различните оценки процентът на сивия сектор е
различен. Какво сочат вашите проучвания?
Е.Ценков:
Да, според Националния статистически институт процентът на
скритата икономика е 22 процента, но ние считаме за
по-достоверна цифрата 32-35 процента, което е много висок
процент. Разбира се, в скритата икономика влизат различни видове
дейности. Ние в рамките на Коалиция 2000, както ви споменах,
отделихме по-голямо внимание върху контрабандата, тъй като тя е
свързана пряко с корупция, и смятаме, че контрабандата е
лъвският пай от скритата икономика и се генерира във връзка с
контрабандни практики.
Водеща:
Добре, нека да обобщим какви са вашите конкретни изводи и
конкретни препоръки?
Е.Ценков:
Ако трябва да се каже с една фраза, препоръката е
ускоряване на реформата по един прозрачен начин, създаване на
условия за по-голям обществен контрол върху държавните
институции, едно искрено партньорство между държавните
институции и гражданското общество и в това отношение, струва ми
се, Коалиция 2000 е един добър пример на такова партньорство.
Водеща:
Нуеобходими ли са нови контролни органи, или трябва просто
да работят по-ефективно сега съществуващите?
Е.Ценков:
Ами и двете. Възможно... един контролен държавен орган е
полезен, но единствено ако той работи ефективно. Същото се
отнася и за вече съществуващите. Ние предложихме и законопроект
за омбудсман, или народен защитник, и за местни обществени
посредници, тъй като считаме, че не само вътрешният контрол от
страна на държавен орган, но и общественият контрол,
гражданският контрол върху държавните институции е абсолютно
наложителен, за да може да има прозрачност.
Водеща:
Благодаря ви за този разговор. За корупцията в институциите
Емил Ценков от Центъра за изследване на демокрацията.Go back BG Online