Бойко Тодоров: Основното мерило за липса на корупция е ефективността на публичната администрация
(БНР) - 1999/6/22
Водеща Дияна Димитрова: Добър ден казвам сега в ефира на "Хоризонт" на господин Бойко Тодоров, директор на Информационния център на Съвета на Европа в София. Поводът за този разговор е приключилият вчера семинар във Варна "Изграждане на коалиции и мониторинг за противодействие на корупцията". Добър ден, господин Тодоров. Бойко Тодоров: Добър ден. Водеща: Ами, да започнем най-напред от семинара. Смятате ли че едни коалиции, каквито и да се те, под каквато и да са форма биха могли да противодействат на корупцията и са застраховани, че самите те няма да бъдат корумпирани? Б. Тодоров: Безспорно. Аз мисля, че в модела, който организаторите на тази конференция - "Коалиция 2000", вече са създали в България, се съдържа и гаранцията за ефективността на едно такова противодействие, а именно съчетаването на дейността и приоритетите на публичната администрация, на държавната власт и интересите, приоритетите и възможностите на гражданското общество, на организациите на гражданското общество. И в това според мен се състои и уникалният български опит, който беше споделен на семинара, на който участваха и представители на други централно- и източноевропейски страни. Водеща: Нека да припомним само с две думи за "Коалиция 2000" за нашите слушатели. Тя беше съставена изцяло от представители, които наистина създават структурите на гражданското общество основно от неправителствения сектор и в нея участват и много юристи. Б. Тодоров: Да, точно така. Всъщност "Коалиция 2000" не е организация, клуб или нещо подобно, тя е процес. Тя има едно тяло, съвет за координация, в което са представени държавни институции, юристи, хора в личното им качество, но и преди всичко неправителствени организации, тъй като на неправителствените организации беше инициативата за нейното създаване. Но, така, геният, ако ми позволите тази метафора, на "Коалиция 2000" е, че тя позволява на всички заинтересовани организации и лица както в страната, така и международните организации да участват в един процес на сътрудничество за предотвратяване и противодействие на корупцията. Водеща: Кажете, какви са данните от последния мониторинг, проведен на територията на страната, за състоянието на корупцията? Б. Тодоров: Да, преди известно време "Витоша рисърч", която е всъщност участникът в "Коалиция 2000", който отговаря за изследването на общественото мнение, проведе последните си проучвания в тази област и там изследванията се провеждат по различни индикатори, като промени, драстични с предишните изследвания, които бяха проведени преди четири месеца, няма, но ефектът може би ще бъде усетен след известно време, може би след половин година, тъй като в момента "Коалиция 2000" набира сила, набира инерция нейната информационно-образователна кампания, която е насочена преди всичко към общественото мнение за обяснение на причините на корупцията, но също така и за предлагане на конкретни стратегии, в които обществото може да участва за преодоляване на корупцията. Водеща: Не смятате ли, че образът на корупцията в нашите медии е изключително енигматичен - говори се за корупция, която хем я има, но тя няма конкретни, няма конкретния образ, не седят конкретните персони зад нея, няма конкретните суми, на принципа точно говори се? Б. Тодоров: Безспорно, и според мен тук трябва да се търси и да се намира нужното взаимодействие между държавните институции, които преследват и наказват корупцията, и гражданското общество, с чийто ресурси на общественото мнение могат да бъдат представени различните форми на корупция, различните нейни проявления, причините за корупцията и съответно начините, по които гражданите могат да участват в нейното преодоляване. Водеща: Засега обаче лично аз смятам и като гражданин, че нямам възможност да участвам в нейното преодоляване, просто защото нямам достатъчна информация, нито достатъчна възможност за противостоене и според мен никак не е случаен и фактът, че България е сред една от най-корумпираните страни, това поне пък сочат международните изследвания, това е и позицията и на Международния валутен фонд? Б. Тодоров: Да, разбира се, има редица международни индикатори за нивото на корупция. Те изследват различни показатели и така че те трябва да бъдат разглеждани в контекста, в който са създадени. Има други организации, например "Транспарас интернешънъл", която оценява общественото отношение към корупцията, тоест какво мисли общественото мнение за нивото на корумпираност за съответните държави и така ги сравнява. Има различни аспекти, разбира се. Не бива да отричаме в никакъв случай нивото на корумпираност в България и проблемът е, че корупцията не е самостоятелно явление. За нас тя е основният проблем, основната пречка пред реформите и в това се състои нашият интерес. А що се отнася до личното участие в противодействието на корупцията, избор винаги има и аз мисля, че едно такова сътрудничество между гражданското общество и държавата, отново бих искал да подчертая, е под формата, която този избор може да бъде осъществяван. Водеща: А не смятате ли, че най-голямата корупция е в най-висшите слоеве на държавата? Б. Тодоров: Това не е работа на неправителствените организации. Това е работа на правоприлагащите, на правоохранителните органи, на съдебната система, на държавните институции. Гражданското общество може да бъде партньор в този процес, но не може да свърши работата на държавните институции. Водеща: А вашето лично мнение по въпроса? Б. Тодоров: Не, отново аз мисля, че... Тук не става дума дори за конкретни оценки или за търсене на конкретни виновници, а става дума за изработване на стратегия. Става дума за изработване на дългосрочна програма, в която всички заинтересовани лица и институции могат да участват. А конкретната работа е работа на институциите, свързани с прилагане на Наказателния кодекс, тъй като корупцията, разбира се, е престъпление по българския Наказателен кодекс. Водеща: Добре, но стратегията без конкретика остава само на лист хартия, един лист хартия, който не е особено ефективен. Нека да кажем няколко думи и за неправителствения сектор. Когато говорим за корупция, за никого не е тайна, че тази зараза не е отминала и този сектор? Б. Тодоров: Да, разбира се. Корупцията се проявява в най-различни сфери и затова и например изследванията на "Витоша рисърч" на общественото мнение по отношение на корупцията засягат доста широк брой професии и сектори на обществото. Проблемът е наистина, че корупцията се е разпространила в почти всички сектори на обществения и икономическия живот и именно затова нейното преодоляване не може да бъде направено с ресурсите на само един сектор, само, да речем, на държавните правоприлагащи органи. Но в този смисъл бих искал да информирам и слушателите за ролята на Съвета на Европа, тъй като в България ние представляваме информационната политика на СЕ, който е европейската и международната организация с най-голям принос в тази област, и програмата "Октопод 2" на СЕ, която започна в началото на тази година и която до голяма степен се развива в плоскостта на междудържавното сътрудничество - сътрудничество между изпълнителната власт на страните членки. Сега вече се разширява, за да включи и гражданските организации на тези страни, което представител на СЕ съобщи на семинара във Варна. Водеща: Моля ви, кажете, не смятате ли, че изходът от корупцията е прозрачност? Б. Тодоров: О, безспорно. Безспорно, но не само. Прозрачността, разбира се, е едно от условията и една от предпоставките за преодоляване. Водеща: И един от основните фактори. Б. Тодоров: Разбира се, но основното мерило за липса на корупция всъщност е ефективността в работата на публичната администрация. А като част от тази ефективност и условие за тази ефективност, разбира се, е прозрачността, но става дума за осъществяване на добро и ефективно управление, на предоставянето на качествени и ефективни обществени услуги от публичната администрация, което не може да стане, разбира се, в условията на корупция. Водеща: Не зная дали сте запознат с едно изследване на MBMD, но според него проблемът за корупцията и престъпността е изместен в момента от проблема за безработицата, осигуряването на трайна заетост. С какво си обяснявате вие този факт, дали само с предстоящите местни избори? Б. Тодоров: Причини, разбира се, могат да бъдат търсени на много места. Нито един обществен проблем не може да се задържи твърде дълго в общественото съзнание и до голяма степен роля в това имат медиите. Но тук според мен е и ролята на информационно-образователната кампания, която "Коалиция 2000" иска да провежда - едно съзнателно, дългосрочно поддържане на корупцията като проблем в общественото съзнание и неотстъпно предлагане на възможни стратегии, в които, разбира се, всички биха могли да участват. Водеща: Бойко Тодоров, директор на Информационния център на Съвета на Европа в София. Благодаря за това пряко участие по "Хоризонт".

Go back BG Online