37 пъти е нараснало производството на вятърна енергия в България
(БНР) - 2009/11/23
Енергийната стратегия на България до 2020 г. ще бъде ориентирана към развиване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и енергийната ефективност. Тези акценти бяха поставени от министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков по време на кръгла маса, посветена на приоритетите в енергийната стратегия на страната. Те са свързани с намаляване на емисиите на въглероден двуокис, увеличаване дела на ВЕИ в енергийната система на страната, подобряване на енергийната ефективност и гарантиране на сигурността на доставката на енергийни ресурси. Тъй като енергийната ефективност в България е най-ниска в сравнение с останалите страни от ЕС, новата енергийна стратегия си поставя за цел да увеличи този показател с 50 на сто. Във връзка с разширяването и строителството на нови ВЕИ предстои да бъде направена географска карта, която ще отразява както природните и икономически условия за използване на този вид източници на енергия, така и възможностите на електрическата мрежа да ги поеме. Така инвеститорите ще знаят, къде и какви възможности имат за изграждане на екологични енергийни центрове от вятър, слънце и вода. Само 23 на сто от потенциала на ВЕИ в момента е оползотворен. Екологичната енергия обаче има своята цена – 5 процента слънчева енергия например има ценова тежест колкото 100 процента енергия от ядрени мощности. Въпреки това, за ограничаване на вредните емисии от парникови газове и увеличаване на дела на чистата енергия, потреблението от ВЕИ у нас ще достигне 16 на сто от общия енергиен "микс".

"За период от четири години инсталираните мощности на вятърна енергия са нараснали 37 пъти и се очаква да достигнат 300 мегавата до 2010 г. – обобщава данните Мая Христова, заместник-министър на икономиката с ресор енергетика. – Фотоволтаичните мощности от 0.1 мегавата през 2008 г. се очаква да нараснат до 10 мегавата или 100 пъти повече през 2010 г. Данните се обясняват с факта, че у нас бяха създадени благоприятни условия за развитие на тези алтернативни източници на енергия."

България има интерес и пряко ще участва в реализацията на три от европейските стратегически инициативи. Това са изграждането на Южния газов коридор, построяването на регионален терминал за втечнен природен газ и участие в газовата връзка по оста Север-Юг. Разширяването на трасетата за доставка на синьо гориво са особено важни за страната, тъй като в момента тя е зависима само от един доставчик и то по едно трасе.

Как държавата ще подкрепи другите сектори от енергийната стратегия на страната до 2020 г.?
"Ядрената енергетика ще бъде подкрепяна институционално, защото е перспективна за производството на чиста енергия, както и поради опита на страната в експлоатацията на ядрени мощности – каза министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. – Подкрепата обаче ще бъде съпроводена с високи изисквания по отношение на сигурност, безопасност и управление на ядрените отпадъци. Държавата ще подкрепя и инвеститорите в нови газови централи. Ще се насърчава и производството на ресурс от биомаса. За да бъдат гарантирани газовите доставки, ще се активира изграждането на междусистемни връзки със съседните страни като Гърция, Турция и Румъния. Ще се разшири капацитетът на страната за съхранение на природен газ, ще продължат преговорите за нови дългосрочни договори с Руската федерация."

Министър Трайков коментира, че енергийната независимост на страната ще зависи от реализацията на големите проекти, а "кой проект, кога и как ще се случи, зависи от волята и интереса на инвеститорите". Но в стратегията за развитието на енергетиката до 2020 г. не се посочва нито един конкретен енергиен проект. "Това е нормално, посочи министърът, все пак това е стратегия." Тя ще бъде окончателно готова в началото на следващата година.

Автор: Таня Харизанова

Go back BG Online