Преодолима ли е корупцията в България - разговор с Бойко Тодоров . Българско национално радио, Пр
(БНР) - 1999/7/8
Водеща Таня Величкова: Точно преди една година Коалиция 2000 обяви своя план за действие срещу корупцията. На 7 юли, може би си спомняте, в Центъра за изследване на демокрацията се проведе една работна среща, на която коалицията обсъди, допълни и разшири първоначалния план след направени препоръки от най-широк кръг хора. През октомври този план вече беше утвърден и започна официално да действа. Така или иначе мина достатъчно време, за да се види дали конкретните мерки, предвидени в този план, могат да сработят. Добро утро в "Хоризонт" "Преди всички" на г-н Бойко Тодоров, директор на Информационния център на СЕ и член на Съвета за координация на Коалиция 2000. Бойко Тодоров: Добро утро. Водеща: Имате ли надеждата година по-късно, г-н Тодоров, че корупцията е преодолим проблем в България? Б. Тодоров: Разбира се, не само година по-късно, още в самото начало на създаване на Коалиция 2000 това беше водещият принцип - корупцията е преодолима, и именно с тази цел беше създадена коалицията. Всъщност юли миналата година беше първата проява в рамките на коалицията, на която предварителният вариант на плана за действие срещу корупцията беше обсъден по-скоро на експертно ниво, а по-късно, през ноември миналата година, беше проведен обществено-политическият форум на коалицията, на който присъстваха 130 представители на държавни институции, на правителствени организации, също и международни организации, на който всъщност форум беше дадена политическата и обществена подкрепа и оценка на този план. Водеща: И който форум всъщност стана своеобразна гаранция, че този план ще има успех. Все пак с желания от вас ритъм ли започнаха конкретните мерки от този план? Б. Тодоров: Разбира се, коалицията беше двигателят, форумът, платформата, който даде възможност този план да бъде написан, да бъде създаден и да бъде одобрен на този форум. Голяма част от препоръките или насоките на действие в този план са, разбира се, преди всичко работа на държавата, на държавните институции, на държавната администрация. Водеща: Точно затова ви питам, за вашия поглед. Б. Тодоров: Да. Разбира се, това, за което аз бих могъл да кажа, е тази част от работата в плана за действие, която Коалиция 2000 си поставя за цел да осъществи, а това са преди всичко всички въпроси, свързани с ролята на неправителствените организации, но преди всичко една информационно-образователна, информационно- разяснителна кампания и осъществяването на система за наблюдение или мониторинг на корупцията. Водеща: Вие обещахте, че ще следите регулярно чрез различни видове изследвания проблема корупция. Последните ви изследвания откога са? Б. Тодоров: Последните изследвания са от април т.г. Изследванията се провеждат на тримесечие, 4 пъти годишно. Водеща: И какво показват те, какво ниво на корупцията показват в България? Б. Василев: Да, изследванията са насочени в няколко посоки, които би трябвало да се припокриват или засичат различните данни за корупцията. От една страна, това са изследвания за общественото мнение, за отношението на гражданите към корупцията, от друга страна, чрез количествени изследвания. От друга страна, те се опитват, тези изследвания, да направят оценка за разпространението, за мащаба на разпространението на корупцията и на проявите на корупция. И последните изследвания от април показват малко, но забележимо намаляване както в разпространението, така и в очакванията на гражданите за подобрение и за преодолимостта на корупцията. Водеща: Малко, но чувствително, казвате. Б. Тодоров: Да. Водеща: Точно това щях да ви питам, за обществената нагласа към това явление, защото един от вашите акценти е тъкмо промяната на обществената нагласа към съществуването на корупцията. Обнадеждаващо и трайно ли според вас е това израстване на общественото мнение по този въпрос? Б. Василев: Разбира се, целите, които ние си поставяме, са именно тези: това гражданско отношение към корупцията да бъде поддържано на едно ниво, което да осъществява натиск в обществената сфера за мерки за противодействие на корупцията. Разбира се, много е важно, и това е една от основните черти на Коалиция 2000, неправителствените организации, включително и медиите, бих казал, да сътрудничат с държавните институции в осъществяването на мерки за противодействие на корупцията, доколкото всяка разяснителна, информационна кампания, която иска да покаже какви са пораженията, които корупцията нанася, или пък да покаже в какви форми на участие гражданите биха могли да участват, не би имало особен смисъл, ако тя не се допълва с мерки от страна на държавата и на държавните институции. Водеща: Да, по-скоро гражданите може би трябва да бъдат убедени в това как могат да се справят без корупция, защото в някакъв период това беше станало норма на ежедневието, а пък и знаете, напоследък непрекъснато се коментират тези съмнения на обществото, че чисто и просто корупцията се храни от властта и поради това тя не може да бъде разкрита и преодоляна. Б. Тодоров: Разбира се. Разкриването на корупцията е работа на правоохранителните органи, преодоляването на корупцията е работа на цялото общество. Разбира се, битува едно становище, че няма избор, че в една ситуация, в която корупцията е много разпространена, гражданите нямат избор. Избор винаги има и има редица начини, чрез които ние, обикновените граждани, гласоподавателите, можем да оказваме натиск върху политическата класа да приема и изследва политики за преодоляване на корупцията във всички области. Водеща: Кой е най-препоръчителният начин, който гражданите могат да използват, за да могат да направят избор, но успешен? Б. Тодоров: Тук е според мен уместно да спомена за работата на Коалиция 2000 на местно ниво. През май т.г. бяха подкрепени редица проекти из страната, в рамките на коалицията, на организации, които работят на местно ниво, с местните медии, с местната администрация. Най-разнообразни форми на информационно разяснителни, но също и форми на наблюдения на прозрачността и ефективността на местната администрация, т.е. включително и на местно ниво, не само на национално, има възможност гражданите да участват в тези инициативи из страната. Водеща: Споменахте правоохранителните органи, а пък и една от целите ви, ясно формулирана, беше реформата в съдебната система. На какъв етап според вас е този процес? Б. Тодоров: Един от резултатите на коалицията е всъщност създаването на инициативата за съдебна реформа в България, която стартира в началото на тази година. В плана за действие на коалицията една от основните насоки за действие беше именно реформа в съдебната система и това е един от конкретните резултати. Сега вече тази насока на действие, една отделна инициатива, която вече работи по модел, който е близък до този на коалицията, в сътрудничество между неправителствени организации, изпълнителната власт, правосъдната система, и в момента там в рамките на тази инициатива тече един процес на изработване на програма за съдебна реформа, в която участват всъщност всички заинтересовани - както обществени, така и неправителствени институции. И към може би началото или средата на есента тази програма вече ще бъде готова за одобряване от един подобен форум, който одобри плана за действие на коалицията. Водеща: Можете ли сега в аванс да кажете някои от акцентите на тази програма, или е твърде рано? Б. Тодоров: Не, в никакъв случай. Повечето от насоките на действие са ясни. Те са свързани с обучение на магистрати, със създаването в частност в тази област на училища или институт за подготовка на магистрати, с повишаване ефективността на работа на съдебната администрация, включително компютризиране на съдилищата, обучение на администрацията в съдилищата, свързани с процесуалните правила за работа на съдебната система и т.н. Водеща: И всичко това ще остане в рамките на съдебната система? Б. Тодоров: Това ще бъде, разбира се, реформа на съдебната система, която би трябвало да се отрази върху цялостното развитие на обществото, доколкото съдебната система е един от ключовите фактори за ефективната работа на социалните и икономически институции. Водеща: И това, надявам се, надяваме се всички, ще се отрази върху цялостния ефект от борбата срещу престъпността, защото съдебната система е само елемент от този процес. Доколко според вас вече я има онази правноинституционална среда, която смятахте за първо условие, за да започне да се постига някакъв резултат от борбата с корупцията? Б. Тодоров: Във всички случаи има редица успехи в тази област за създаването на институциите и вие действително посочвате всъщност най-важния фактор. Институционалната среда е тази, която в края на краищата ще преодолее или ще доведе корупцията до незабележителни нива. В този смисъл аз бих искал да кажа, че нашата страна е и сред най-активните в международен план, доколкото ние бяхме една от първите страни, които подписаха две от най-важните съвременни конвенции за борба с корупцията - тази на ОИСР за борба с корупцията в международните сделки и наказателната конвенция на СЕ за борба с корупцията. Присъединихме се и към механизма за наблюдение в рамките на последната конвенция. Така че и международните предпоставки в тази област аз мисля, че за нашата страна са създадени до голяма степен. Водеща: Част от тази правна среда беше и Законът за държавния служител. Б. Тодоров: Да, разбира се. В някои страни има приети т.нар. закони за борба с корупцията, но нашето виждане е, че аспектите на противодействие на корупцията се намират в различни области, в различни институции, в различни правни материи. Така че в редица закони и в работата на редица институции трябва да се търсят мерките за противодействие на корупцията. Водеща: След минути буквално в НС президентът Петър Стоянов ще оповести мотивите си, с които наложи отлагателно вето върху Закона за държавния служител. Този вариант, който прие НС, доколко отрази вашите принципи? Б. Тодоров: Разбира се, Законът за държавния служител е един от най-важните фактори. Разбира се, вие разбирате, че ние представляваме гледната точка на правителствените организации и ни е трудно да коментираме върху приеманото в момента законодателство, особено в частност. Нашите препоръки в тази област се съдържат в плана за действие, който беше публикуван още миналата година. Водеща: И който е препоръчително да се чете по-внимателно. Очевидно добре след тази първа година, нататък, близките ви приоритети? Б. Тодоров: Както споменах преди малко, два ще бъдат приоритетите в работата на коалицията оттук нататък - тази информационно разяснителна кампания и системата за наблюдение на корупцията. В същото време е важно този проблем да бъде поставен не само в мащабите на страната, а и в мащабите на региона, разбира се, в какъв международен контекст се намира в момента България в рамките на Югоизточна Европа. Така че плановете на коалицията са да разработи проекти, които да бъдат с регионално значение, особено в рамките на предложената от някои от организациите на коалицията инициатива за правно развитие в Югоизточна Европа, която да създаде платформа за сътрудничество на правителствени, на обществени и неправителствени организации от страните от региона, за създаване на по-общата правна рамка в нашия район за борба с корупцията и с организираната престъпност, разбира се. Водеща: Добре, благодаря ви за този разговор в "Хоризонт" "Преди всички". Дано имате повече поводи да се явявате в медиите с повече конкретни резултати и дано наистина вашият план за действие не остане в рамките на пожеланията. Това беше г-н Бойко Тодоров, директор на Информационния център на СЕ и член на Съвета за координация на Коалиция 2000.

Go back BG Online