Във Вашингтон похвалиха българския опит в борбата срещу корупцията
(ДЕМОКРАЦИЯ) - 1999/3/1
- Г-н Шентов, кое наложи провеждането на конференцията по проблемите на корупцията във Вашингтон?
- Конференцията бе организирана под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която обединява 29-те водещи икономики в света. Непосредствени организатори на събитието бяха Агенцията за международно развитие на САЩ и Центърът за международно частно предприемачество. Ангажирането на всички тези институции подсказва, че корупцията в глобален мащаб и необходимостта от създаването на работещ механизъм за нейното ограничаване и овладяване са се превърнали във важен приоритет на най-развитите в икономическо отношение страни. Не е случаен и фактът, че конференцията се проведе само дни след като влезе в сила Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица, която криминализира всички форми на корупция в международния бизнес. Същевременно конкретната тема на конференцията - "Ролята на частния сектор в борбата против корупцията в развиващите се страни и нововъзникващи пазари" - фокусира вниманието на участниците както в географско отношение, така и върху възможностите на частния сектор в тези страни. Това бе и основната разлика между конференцията, организирана от ОИСР, и паралелно състоялия се в американската столица Глобален форум за борбата срещу корупцията под егидата на вицепрезидента Ал Гор, с участието на представители на правоприлагащите и правоохранителни държавни институции.
- Каква е оценката за нивото на корупцията и борбата срещу нея в България?
- Положителното и важното в случая бе, че България, както и Еквадор, бе дадена за пример за осъществяване на антикорупционна инициатива. Пред пленарното събрание на конференцията представих опита от първата фаза от инициативата Коалиция 2000 като успешно действащ модел на взаимодействие между неправителствени организации, представители на държавни институции и на бизнеса против корупцията. Осмислянето на явлението корупция чрез постоянен мониторинг на общественото мнение, генерирането на нетърпимост към корупционните нагласи и практики, както и формулирането на конкретни предложения за промяна на институционалната и правна среда, която да ограничи възможностите за злоупотреби, са най-важните приоритети на Коалиция 2000. Самият факт, че инициативата се осъществява с подкрепата както на Агенцията за международно развитие на САЩ и Центъра за международно частно предприемачество, така и на редица други международни институции, свидетелства за наднационалния обхват на антикорупционните мерки. За това как бе оценен българският опит в по-широк международен контекст свидетелства изявлението на Джордж Сорос, че Коалиция 2000 е най-всеобхватната и амбициозна инициатива в страните, в които Отворено общество има фондации. Висока оценка бе дадена и на системата за наблюдение (мониторинг) на корупцията като оригинален принос в тази област.
- Какви конкретни изводи и препоръки бяха направени на конференцията за ограничаване на корупцията в т. нар. нововъзникващи пазари?
- Тенденцията в борбата с корупцията, включително на международно равнище, е на съчетаване на превантивни и наказателни мерки, което е залегнало и в Плана за действие на Коалиция 2000. Подчертана бе и особената нужда от политическа воля за ефективността на такива мерки. Предпоставка за политическа воля е наличието на диалог между обществения и частния сектор, между държавата и неправителствените организации за създаване на коалиции и съюзи срещу корупцията.
- Какво според вас ще промени наскоро влязлата в сила Конвенция на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица?
- Приемането на конвенцията, към която се присъедини и България като страна нечленка на ОИСР, свидетелства за настъпилата промяна в отношението на редица индустриално развити държави спрямо корупционните практики в международния бизнес. В това отношение може да се каже, че американските власти, които още през 1977 г. въведоха в националното си право строги санкции против подкупването на чуждестранни длъжностни лица, изиграха ролята на катализатор на промяната и проводник на нетърпимостта спрямо това явление. Надделя една позитивна тенденция, която отхвърля традиционното примиренчество пред корупцията като "необходимо зло" и насърчава нови морални стандарти в международните икономически отношения. В дните, през които се провеждаше конференцията във Вашингтон, бяха публикувани неофициални данни за размерите на корупционните сделки в света. Става дума за стотици милиарди долари, с които не само се създава корумпирана прослойка в развиващите се и бившите социалистически страни, но и се нарушават условията за лоялна конкуренция. За да се върна на въпроса ви, очаквам положителни промени в международния бизнес в посока към ограничаване на "парите под масата". Насърчаващ е и фактът, че, изпреварвайки дори някои западни държави, България ратифицира конвенцията и въведе съответни промени във вътрешното си законодателство, които съответстват на този документ.
- Какви са следващите стъпки след конференцията?
- Активното сътрудничество ще продължи както в рамките на международните организации и финансови институции, така и с инициативи на регионално ниво. От името на Коалиция 2000 аз предложих през юни тази година в България да се проведе регионална конференция по практическите подходи в борбата с корупцията, която да обхване страните от Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз. Конференцията ще бъде подходящ случай за представяне на модела на Коалиция 2000 в регионален контекст. Инициативата получи подкрепата на Американската агенция за международно развитие.
Вашингтон- София


Go back BG Online