Корупцията в България през 2003 г. не се увеличи, но и не намаля
(в.СЕГА) - 2004/2/14
"Равнището на корупцията в страната се запази и през 2003 г. Тя продължава да бъде сред най-болезнените проблеми за българското общество".
Така започва оценката за състоянието на корупцията през 2003 г. на "Коалиция 2000". Тя е инициатива на български неправителствени организации, възникнала през пролетта на 1997 г. Коалицията си постави като задача ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство между държавни институции, неправителствени организации и отделни личности. Още през 1998 г. тя прие и План за действие срещу корупцията, който изпълнява и в момента.
Годишните доклади на организацията по правило се смятат за важен ориентир, по който чуждите правителства и кампании определят отношението си към страната, когато иде реч за подкупност.
Според тазгодишната оценка

непромененото равнище на корупцията се разминава с очакванията

на българската общественост за подобрение.
Това е сигнал, че предприеманите досега антикорупционни мерки се изчерпват. Постигнатите успехи през последните няколко години се дължат преди всичко на въвеждането на "меки" форми на противодействие, които водят до ограничаване чрез оказване на масиран публичен натиск.
Докладът отчита, че организираната престъпност продължава да навлиза в икономиката на страната, което запазва средата за развитие на корупцията.
Продължавала и тенденцията към легализиране на "мръсни пари" чрез корумпиране на висши политици и магистрати, на длъжностни лица, оторизирани да предоставят обществени услуги със значим интерес като издаване на лицензи, разрешения и др.
Актуалният проблем в България е

да се различи реалната корупция
от обвиненията в корупция,

използвани при политическото противопоставяне.
При анализа са очертани две противоположни тенденции. Първата е, че в сферата на политиката е налице дестабилизация. "Засилва се активността на лобистки групи, защитаващи частни икономически и дори криминални интереси", пише в документа.
При рязкото изостряне на конфликтите между тях излизат наяве различни форми на политическа корупция.
В същото време се отчита, че политическите сили не са успели да постигнат консенсус да избягват антикорупционна реторика, за да компрометират конкурентния политически елит. А това води до високо обществено недоверие.
Тази тенденция контрастира с другата - забележимо намаляване на ресурсите, генериращи корупция, отчитат анализаторите.
За разлика от политическата сфера, където самите институции създават непрозрачност и безнаказаност,

в икономиката се забелязва устойчиво положително развитие

Като пример е посочено засилването на тенденцията за навлизане на чужди корпорации, които работят с модерни форми на отчетност и международно утвърдени етични норми.
Правителството е похвалено за мерките, довели до свиване на сивия сектор - например заради регистрирането на трудовите договори над 300 000 души са излезли от сенчестата икономика.
Увеличаването на данъчните приходи е резултат от добрата работа на митническата администрация. Като пример е посочена и успешната приватизация на ДСК и "Биохим".
Но в краткосрочен план се запазват рисковете от налагане на лобистки интереси в стопанската политика, смятат експертите. Пример за това са опитите за продажба на БТК и Булгартабак.
През 2003 г. в обществото се е затвърдило убеждението, че "фактически съществува ненаказаност на корупционните престъпления". Това е свързано със "слабата ефективност или бездействието на правораздавателните и правоохранителните органи".
"Широко дискутиран е фактът, че самата съдебна власт е засегната от корупцията, което компрометира идеята за справедливост, демокрация и правова държава", констатира Коалиция 2000.
Обществото очаква значими реформи в съдебната система и прелом в досегашните козметични мерки срещу институционалната и политическата корупция.
За първи път голяма част от доклада е посветен на

съдебната власт и на реформата в нея

Докладът прави предложения за промени в структурата на съдебната власт, в наказателното, гражданското и административното правораздаване, в контрола върху отделните звена на системата.
Абсолютният брой на реализираните от гражданите и фирмите корупционни действия си остава смущаващо голям.
Според изследванията на "Коалиция 2000" средномесечно в България стават 100 000 корупционни сделки
с участието на граждани. За бизнес сектора пък те са 4000 на месец.
В доклада се отбелязва, че "като се вземат предвид обстоятелствата, че чрез обществени поръчки през 2003 г. са изразходвани 2,4 млрд.лв и че в по-големия брой от случаите това става чрез използване на различни корупционни практики, това означава, че у нас съществува паралелна система от интереси, която моделира конкретните решения на изпълнителната власт, като извлича значителни изгоди за сметка на данъкоплатци".
До края на 2002 г. негативните обществени оценки по отношение на корумпираността на правителството са намалявали. Но през 2003 г. има промяна, като дори се забелязвало, че расте неодобрението от слабите мерки за ограничаване на корупцията сред служителите от държавната администрация.
Общественото мнение продължава да бъде най-критично към митниците, съдебната власти и МВР.
Медийният интерес към корупцията бележи пик през 2003 г., сравним единствено с пика от пролетта на 2000 г.
Според "Коалиция 2000" причините са две.
Първата е свързана "с влошаващата се политическа стабилност и изострящата се критичност към управлението на страната". Опитът на организацията показва, че колкото по-малко време остава до парламентарните избори, толкова по-силно темата за корупцията се използва за атака на управляващото мнозинство. Втората причина за силния интерес на медиите е свързването на корупционната тематика с престъпността.


Графики

Оценки за разпространението на корупцията в звената на съдебната власт (в проценти)


В съда 22,2

В прокуратурата 19,6

Във всички звена на съдебната власт е еднакво разпространена 16,3

В следствието 16,1

В съдебната власт няма корупция 7,7

* Изследване на Коалиция 2000Графика

Цели за извършване на корупционни действия спрямо различни групи магистрати (в проценти)

Съдии

За да постанови присъда или решение в определен смисъл 69,6

За да протака разглеждането на делото 40,1

За да прекрати или спре неоснователно делото 39,6

За да забави, ускори или по друг начин повлияе върху вписване в търговския регистър 27,5

За да упражни нерегламентирано влияние 15,4

Прокурори

За да прекрати наказателно производство 63,4

За да образува или да не образува досъдебно производство 49,3

За да внесе или да не внесе обвинителен акт 27,8

За да върне неоснователно делото за допълнително разследване 23,3

Следователи


За да извърши или да не извърши определени процесуални действия 59,5

За да спре разследване или да направи предложение за прекратяването му 56,2

За да упражни нерегламентирано влияние 28

* Изследване на Коалиция 2000


Графика

Оценки за степента на разпространение на корупцията по институциите (според бизнес сектора, в проценти)

март 2003 юни 2003 ноември 2003

В митниците 62,4 59,5 55,6

В съдебната система 36,7 36,4 32,1

В системата на МВР 20,4 24,9 27,8

В Народното събрание, сред депутатите 24,2 19,5 20,7
Правителство, министри 20,1 19,2 18,5

В здравеопазването 18,3 17,9 16,6

* Изследване на Коалиция 2000

Графика

Статистически данни за разкритите престъпления, свързани с корупционни действия

януари-ноември престъпления по служба подкуп

2002 г. 1808 58

2003 г. 1348 67

* Източник: МВР
Автор: ЕМИЛ РАЙКОВ

Go back BG Online