Сивата и Бялата икономики събраха политическия и експертен елит
() - 2008/12/5
Търговски вестник

Темата за сивата икономика продължава да ни
вълнува, особено в условията на криза. Центърът
за изследване на демокрацията (CSD) организи-
ра на 03 декември 2008 г. в Хотел Шератон втора
за тази година Кръгла маса за сивата икономика.
Mодератор бе д-р Огнян Шентов. От името на CSD
презентация изнесе г-н Руслан Стефанов. Неговата
презентация, както и тази на г-жа Мария Мургина
и на министър Петър Димитров са качени на сайта
на CSD. От презентацията стана ясно, че през по-
следните години скритите обороти, скритите данъ-
ци и скритият труд бележат спад, но според оценка
на бизнеса скритата икономика бележи ръст. Този
феномен се обяснява с Недоверието на бизнеса
към институциите; Засилената конкуренция след
влизането ни в ЕС; Настъпилата криза. Много от
изказалите се също подкрепиха тезата, че сивата
икономика намалява. Софийска камара и редица
експерти, в т.ч. ИПИ, винаги са твърдяли, че либе-
рални мерки като намаляване на данъчната и оси-
гурителна тежест няма как да не доведат до
свиване на сивата икономика. В условията на кри-
за, секторите строителство, туризъм и други, кито
генерираха сива икономика се свиват и това ще
доведе логично и до намаляване на дела на сива-
та икономика. Тук се солидаризираме с министър
Пламен Орешарски, който заяви, че няма точна
методика и данни за сивата икономика. В това от-
ношение, принос към измерването на сивата ико-
номика даде г-жа Мария Мургина, която представи
интересни разсъждения и косвени доказателства
за наличието на сива икономика. Софийска кама-
ра ще публикува в брой 50 на "Търговски вестник"
и на неговия сайт www.targovskivestnik.bg матери-
ал за Сивата икономика през призмата на НАП,
на д-р Любомир Христов, Председател на Инсти-
тут на дипломираните финансови консултанти,
Петър Димитров, Министър на икономиката и
енергетиката, д-р Пламен Орешарски, Министър
на финансите, Андрей Пръмов, Управител, Адлон
Дисконт АД, д-р Йордан Христосков, Управител,
Национален осигурителен институт, Димитър
Бъчваров, Общински съветник, Столичен общин-
ски съвет, Тихомир Безлов, Старши анализатор
CSD. Тук само ще отразим мнението на кмета Бой-
ко Борисов, според когото заменките на земи по-
раждат след себе си Сива икономика. Излезе така,
че държавата, която е много загрижена и предлага
редица мерки, някои от които са пресилени, вмес-
то да се бори със сивата икономика я подклажда,
т.е. делата на държавата се разминават с нейните
думи. Кметът помоли властта да не се заяжда с ЕК
на тема ФАР и други еврофондове, а да се извини
и да благодари на ЕК. Освен това, кметът заяви,
че е в интерес на страната, големите партии да
подпишат предизборно споразумение за мерки-
те срещу кризата. Тук е мястото да отбележим, че
посланици от ЕС в т.ч. Австрия и др. внимателно
слушаха дискусията на кръглата маса. От страна
на Софийска камара, кратко изказване направи
г-н Георги Чернев. Според него сивата икономика
намалява и не е най-големият проблем в момента
пред държавата и бизнеса. Сега проблемите пред
бизнеса са два – кредитирането, което се е свило с
60% и пазарите. Освен това кризата не е резултат
на производителите на гевреци и на строителите,
а на белите якички, които работят на най-високо
ниво в международни централни институции, ко-
ито няма как да не са видяли и почуствали задава-
щата се криза, но нищо не предприеха. Дори и в
този момент у нас има банкери, които получават
80 хил. лв. месечна заплата ?! Държавата следва
да се замисли каква е нейната и на белите якички
отговорност, защото сме свидетели на декапитали-
зация на БФБ, декапитализираха се пенсионните
фондове. Пресен е още примерът с възможността
до 90% от Сребърния фонд да отиват в акции?! Ос-
вен това не е редно да се раздава излишъка на екс
през месец декември, защото тези раздадени ми-
лиони ще подхранят сивата икономика, като бъ-
дат отчетени в "бялата" икономика със съвсем за-
конни фактури, като им се платят законно всички
данъци. Докато държавата не се замисли за своята
нова роля и не потърси отговорност от себе си и
от белите якички, т.н. юпита, то няма да има ни-
какъв ефект от борбата срещу производителите на
гевреци. Наскоро председателят на една от бизнес
организациите постави темата да не се плаща три-
надесета заплата и да се озапти ръста на заплатите.
По този повод смущаващо е искането на някои де-
путаи да си гласуват пенсия от 1500 евро. Смуща-
ващ е и гласувания закон, съгласно който членовет
на КЗК вече ще вземат като бели хора до 25% от
приходите, т.е. глобите, които пък са 10% от обо-
рота на фирмите?! С две думи кутията на пандора
е отворена – от тук натаък CSD, камарата и всички
експерти следва да предложат мерки за свиване на
сивата икономика, но и за озаптяване на "бялата"
икономика. Следва продължение на сайта на ка-
марата и в "Търговски вестник". В следващите дни
ще прочетете Сумата на дълга трябва да ни трево-
жи от д-р Любомир Христов; Министър предлага
революционни мерки от министър Петър Дими-
тров; Не трябва да затваряме вратата за преговори
с МВФ от Андрей Пръмов; НАП измерва сивата
икономика от г-жа Мария Мургина и др.

Go back BG Online