Ограничаването на регулативните режими изсветлява икономиката
() - 2009/12/10
Money.bg

За ограничаване проявите на сивата икономика е уместно да се възложат изрични правомощия на областните управители да следят за законосъобразността на приетите общински режими и определените за тях общински такси. Това заяви Цветан Симеонов - председател на Българската търговско - промишлена палата, по време на кръгла маса на тема "Сивата икономика в България - политики за преодоляване на икономическата криза".

Наложително е регламентиране на обща презумпция за мълчаливо съгласие по Административнопроцесуалния Кодекс. Нужно е да се предприемат и някои промени в Закона за занаятите. Относно данъчните режими, срокът за възстановяване на данъчния кредит по ЗДДС следва да се намали на 15 дни.

Трябва да се отмени и отговорността за чужда вина (т.н. "отговорност в случай на злоупотреба") по ЗДДС, да се въведе ефективна система за повишаване на квалификацията на данъчните служители и ограничаване на възможността за произволно тълкуване на нормативната уредба. Да се насърчи докладването на случаи на корупционен натиск спрямо данъчните служители, и др.

Що се касае до обществените поръчки, в процедурите по възлагане на обществени поръчки е задължително да се включат представители на браншовите организации. В регистъра на обществените поръчки е нужно нормиране на по-широк кръг от данни, например решенията на комисиите на възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори.

Цветан Симеонов изтъкна необходимостта да се работи за цялостно и максимално опосредстван процес на възлагане на обществени поръчки чрез подходящ софтуер, включително когато е възможно класирането на заявките и фирмите също да се извършва по електронен път.

Трябва да се дефинират и ясни клаузи за неизпълнение както по отношение на качеството, така и на сроковете. Наложително е да се забрани популярната в последните години практика за спечелване на търгове с ниски цени и последващо предоговаряне на много по-високи цени поради променени обстоятелства в икономическата среда.

Go back BG Online