Информационно рали имаше в Тракийския университет
() - 2005/11/8
Научен семинар за запознаване с международни проекти по рамковите програми, финансирани от Европейскиясъюз, се състоя в Тракийския университет, съобщи главният секретар доц. Александър Павлов. Инициативата е част от кампанията в рамките на комуникационната стратегия за присъединяванетона България към Европейския съюз. Специалисти от Дирекция "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и др. разясниха нови финансови възможности за кандидатстване, участие и финансиране на научни проекти и проекти за научна мобилност, за регионални иновационни стратегии за научно развитие, за връзката университет - бизнес,която е много актуална на европейско ниво. Основна цел на така нареченото информационно рали е популяризиране на предимствата за интегрирането на българската наука с европейското научно пространство в седем основни тематични приоритета от различни научни области. Акцентува се върху качество и безопасност на храните, наука и иновации, наука и общество, възможностите на преподавателите да доведат своите научни постижения до знанието на обществото.
Досега създаденият фонд "Научни изследвания" има широк спектър от изследователски програми за финансиране на научни проекти, национални програми, мобилност на учените, на специфични мерки за изграждане на инфраструктура, което е много важно за бъдещото участие на България в Европейското изследователско пространство. За четири години България е спечелила над 200 проекта и са усвоени над 20 млн.евро. Тези показатели са средни заевропейските страни. Откроените проблеми са в липса на по-добра информираност сред научната общност, недостатъчна и амортизирана материална база, в недобри възможности за научно кариерно развитие на младите хора и задържането им в страната, реинтегрирането им обратно в българската научна реалност и пр.


Автор: в. Старозагорски новини

Go back BG Online